သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇယိုဝ်းတၢႆ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းတူၼ်- ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလႂ် ၽႂ်လႂ် ယိုဝ်းသႂ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 07/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သိုၵ်းႁၢၼ် ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလရ 225 တီႈမိူင်းတူၼ် ၵေႃႉၼိုင်ႈဢၼ် ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း မိူင်းတူၼ်- ပုင်ႇပႃႇၶႅမ် ထူပ်းႁၼ်တူဝ်တၢႆၵူၼ်းသိုၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇၸီႇလီႇ။ တီႈတူဝ်တၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးႁွႆးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ ၺႃးမၢၵ်ႇယိုဝ်းသႂ်ႇတီႈပုမ်မၼ်းၸၢႆး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းတူၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ ၶဝ်တေႃႇၶဝ် ၵိၼ်လဝ်ႈမဝ်းသေ ၶိုၼ်းယိုဝ်းၵၼ်ၶိုၼ်း ၵူၺ်း ၶႃႈယူဝ်ႉ ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈဝႃႈ မိုဝ်းမႅၼ်ႈသၼၢႆႇပိူဝ်ႇ ယိုဝ်းသႂ်ႇၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃးလႅပ်ႈပဵၼ်လႆႈ။ ၵမ်ႈၼမ် ၵွင်ႈသၼၢႆႇပိူဝ်ႇၼႆႉ ပေႃးပိူၼ်ႈယိုဝ်းၼႆ ပိူၼ်ႈယိုဝ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႃႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈမီးၸၼ်ႉၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ “ ၶႃႈထၢင်ႇတႄႉ ယူႇတီႈၼိူဝ်လွႆသေ ဢဝ်ၵွင်ႈသၼၢႆႇပိူဝ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇမီးသဵင်ယိုဝ်းသႂ်ႇ။ ၵွပ်ႈဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵႂႃႇၵူတ်ႇ ထတ်းတူၺ်းတီႈႁိမ်းႁွမ်း မၼ်းၸၢႆးလူႉတၢႆဝႆႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇႁၼ်ၶွၵ်ႇမၢၵ်ႇၵွင်ႈသင်သေလုၵ်ႈ” ဝႃႈၼႆ။

ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇၸီႇလီႇၼၼ်ႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈၵူတ်ႇထတ်းၼႃႈ လိၼ် ဝႆႉယူႇတႃႇသေႇ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here