ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လူင်းပိုၼ်ႉတီႈႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပဵၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းႁႅၵ်ႈ သပ်းလႅင်းၼႄ ငဝ်းလၢႆးၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၸုမ်း TYN လႄႈ သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ် မိုတ်ႈၵိုဝ်း ၸမ်ၸႂ်ၵၼ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 12/02/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ထိုင် 4 မူင်း ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Network (TYN) ႁူပ်ႉထူပ်း ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းယူႇသဝ်းၼႂ်း ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ သပ်းလႅင်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ပိၼ်ႇ ပႆႇလႅၵ်ႈလၢႆႈတၢင်းႁူႉၵၼ် သၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်လႄႈ လွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ်ၸႂ်ၵၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ သပ်းလႅင်းၼႄ ပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၼႆႉ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈ ၸႄႈဝဵင်းၽႃဢၢင်ႇ ၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ မီးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶဝ်ႈႁူမ်ႈ 160 ပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမူဝ်သီႇတႃႇ ၽူႈပွင်ၵၢၼ် ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပုၼ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈယုမ်ႇယမ်လႄႈလွင်ႈမိုတ်ႈၵိုဝ်း ဢိၵ်ႇပႃး လွင်ႈၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်လႄႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈပိၼ်ႇပႆႇတၢင်းႁူႉၵၼ်။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၼႃႈၵၢၼ်တႃႇသိုပ်ႇၶၢဝ်းၼႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇတႆးၶိုၼ်းသိုပ်ႇပဵၼ်တႆးၵႂႃႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပီႈၼွင်ႉတႆးဢၼ်ယူႇသဝ်း ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇမီး ႁူဝ်ၵူၼ်း 5 မိုၼ်ႇပၢႆ။ ဢိင်ၼိူဝ် ဢွင်ႈတီႈယူႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တႆးယူၼ်း တႆးလူင် ဝႃႈၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇသူႈလႆႈလၢတ်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶေႃႈၵႂၢမ်းတႆး။ ၵမ်ႈၼမ်လႆႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းယူၼ်း ၵႂၢမ်းထႆး ၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈ။ ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂၢမ်းမၢၼ်ႈၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၶၢဝ်းတၢင်းၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းပီႈၼွင်ႉတႆး ၼႂ်းမိူင်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ ပွၵ်ႈၼႆႉပဵၼ်ၸုမ်းၽူႈပွင်ၵၢၼ် TYN ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်း။ ပႃးၸၢႆးၶုၼ်သႅင် ၼၢင်းသႃႇရႃႇ ၼၢင်းမူဝ်သီႇတႃႇလႄႈ ၼၢင်းမွၵ်ႇၼုမ်ႇၶၢဝ် ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းတီႈ 18/02/2018 လိူၼ်သီႇမႂ်ႇသီႇၶမ်ႈၼႆႉ ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး Tai Youth Network တေႁူမ်ႈၵၼ်ပႆၶိုၼ်ႈလွႆ မူၺ်ႇတေႃႇႁူဝ်လိုင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းဢိူင်ႇပႅတ်ႇၵၢင်ႉ ၸႄႈဝဵင်း မိူင်းပဵင်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းတုင် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ။ မၢႆတွင်းဝၼ်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၸိုင်ႈ တႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 71 ပီ ပိူဝ်ႈႁႂ်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇမီးလွင်ႈ မိုတ်ႈၵိုဝ်းၸမ် ၸႂ်ၵၼ်လႄႈ ၵႆယၢၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်။

ၵေႃႁူမ်ႈသၢင်ႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး TYN ၼႆႉ မီးယိူင်းဢၢၼ်းဝႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ပေႃးတေမေႃႁၵ်ႉသႃ သိင်ႇဝႅတ်ႉ လွမ်ႉလႄႈ ယၢၼ်ၵႆယႃႈမဝ်းၵမ် ႁႂ်ႈၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶိုၼ်ႈလွႆသုင် ဢၼ်ၸိုဝ်ႈ သဵင်လင်ၼႂ်းမိူင်းတႆး မႃးၵူႈပီ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here