သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇ လႆႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၼမ်ႉသၼ်ႇ

သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းတႃႈၵုင်ႈ တေၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေးသိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ႁိမ်းၶၢင်ႈတၢင်း သဵၼ်ႈတၢင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ – ၵျွၵ်ႉမႄး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 10/02/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼိုင်ႈ ဢႃယု 32 ပီ ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႈသႂ်ႇတူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈတီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၼ်း သဵၼ်ႈတၢင်းၼမ်ႉသၼ်ႇ- ၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈ ႁႅင်းသေ တေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ဝႃႈၼႆ။

ဢူးတိၼ်ႇမွင်ႇတဵင်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၵူၼ်းထူပ်းၽေး (ဇီဝိတဒါနလူမှူကူညီရေးအသင်း) လၢတ်ႈဝႃႈ “ သင်ၶၸဝ်ႈတူၼ်ၼႆႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸဝ်ႈဢုတ်ႉတမ မၼ်းၸဝ်ႈၵႂႃႇႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးယူႇသဝ်းဝႆႉ တီႈဝတ်ႉသၢၼ်းၶျွင်း တႃႈၵုင်ႈ သေ တေပွၵ်ႈမႃးၸွႆႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇမၼ်းၸဝ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈသမ်ႉႁေႃႈ လူတ်ႉၶိူင်ႈ မႃးႁင်း ၵူၺ်းတႃႇမႃးၸွႆႈၵူၼ်းထူပ်းၽေးတီႈဝၢၼ်ႈၵိူတ်ႇ။ သမ်ႉမႃး ယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ၼိူဝ်တၢင်း ၼမ်ႉသၼ်ႇ- ၵျွၵ်ႉမႄး။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼၼ်ႉ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ RCSS/SSA လႆႈယူတ်းယႃပၼ်သေ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 11 ၸင်ႇတေလႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃ ၵျွၵ်ႉမႄး” ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလိူၼ်ၻီႊသႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2017 ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈတင်း တပ်ႉသိုၵ်းတ ဢၢင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းမိူင်းတင်းၼမ်လၢႆ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈ။လိူဝ်ၼၼ်ႉ ထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 8 လိူၼ်ၼႆႉ တပ်ႉသိုၵ်းတဢၢင်းတင်း တပ်ႉသိုၵ်း RCSS/SSA ၵေႃႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ထႅင်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – 7 Day Daily

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here