ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉလၢမ်းၽႄႈႁႅင်း RCSS ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇ ၼႂ်းၼႃႈတီႈၵုမ်းၵမ်

0
212

ဢိင်ၼိူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ယူႇတီႈ RCSS ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇၼၼ်ႉ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 05/10/2020 ယူႇတီႈ ၵေႃၵမ်ၵၢၼ်ပွင်ၵၢၼ်လူင် ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢွၵ်ႇၶေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃးၸွမ်းဝၢၼ်ႈ ၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ။ လူၺ်ႈလၢတ်ႈၼႄလွင်ႈတၢင်းဝႃႈ ၽွင်းယၢမ်းမိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈ တုမ်မျႅၼ်ႇမႃႇၼႆႉ လိူဝ်သေၸႄႈမိူင်းယၢင်းလႅင် ၵူႈၸႄႈမိူင်းလႄႈတိူင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 တိတ်းၸပ်း ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း၊ ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်မီးထိုင်ၼိုင်ႈႁဵင်ပၢႆ၊ ႁူမ်ႈႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်း တိတ်းၸပ်း မီးၸမ်ထိုင်သွင်မိုၼ်ႇၵေႃႉယဝ်ႉ- ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး (RCSS/SSA) လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ- “လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇမႃးသိုဝ်ႉၸၢႆႇႁႃၵိၼ်တႄႉၵေႃႈ မၼ်းတေပဵၼ်လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ယူႇဢိတ်းဢီႈ။ ဢမ်ႇယႃႇလွတ်ႈလႆႈလႃးလႃး မၼ်းတေလႆႈငူပ်ႉငီႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၶဝ်သေ ႁူမ်ႈၶွၼ်ႈတုမ်ၵၼ်ယဝ်ႉ ၸင်ႇၵႂႃႇသိုဝ်ႉၵႂႃႇၸၢႆႇ။ လွင်ႈယၢပ်ႇတႄႉမၼ်းယၢပ်ႇတင်းမိူင်း ပႃးတင်းလုမ်ႈၾႃႉၵွၼ်ႇ၊ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ မၼ်းတႄႉတိုၼ်းပဵၼ်တင်းသဵင်ႈၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၶေႃႈ 4 ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ- ၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီ ပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပိူင်လူင်သေ ၼႂ်းၼႃႈတီႈဢုပ်ႉပိူင်ႇၽွင်းငမ်း RCSS ၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းတၢင်ႇတီႈသီႇလႅၼ် ၶဝ်ႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းဝၢၼ်ႈၼွၵ်ႈၼႃးပၢင်ႇ တႄႇဢဝ် 5-31/10/2020 ။ ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ ပေႃးဢမ်ႇမီး လွင်ႈယႂ်ႇ ႁႂ်ႈငိူင်ႉဝႄႈလွင်ႈၵႂႃႇမႃးၼႂ်းဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် SNLD လၢတ်ႈဝႃႈ- “ၵၢၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၼႆႉ ပီၼႆႉတႄႉႁဝ်းဢမ်ႇလူင်းၸွမ်းသေတီႈ ႁဝ်းၵိုတ်းဝႆႉ၊  ပၼ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇၶဝ်လူင်းၵူၺ်း ဢမ်ႇလႆႈငိၼ်းဝႃႈ မီးပၼ်ႁႃသင်။ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၶဝ်ဢွၵ်ႇ လိၵ်ႈဝႆႉဝႃႈ ပေႃးဝႃႈလူင်းဢဝ်သဵင်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆ တေလႆႈပွင်ႇလႅင်းၶဝ် ႁဝ်းၵေႃႈပွင်ႇလႅင်း ၶဝ်သေ လူင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တီႈမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ လွင်ႈၸႂ်ႉၶိူင်ႈၾူၼ်ႊ ဢွၼ်ႊလၢႆႊသေႁႃသဵင်ၵေႃႈ ပႆႇမီး” ဝႃႈၼႆ။  

 ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ မၢႆးၼုမ်ႇႁၢၼ် ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇတဢၢင်း TNP ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ဝႃႈ “ၵၢၼ်လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၼႆႉ လွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႄႉ ပူၼ်ႉမႃး 3-4 ဝၼ်းၼႆႉ မူႇၸုမ်း ပၼ်တၢင်းႁူႉ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ တေလႆႈၵႂႃႇဢဝ်ဝႂ်လိၵ်ႈႁပ်ႉႁွင်း တီႈလုမ်းၵပ်းသၢၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁဝ်းၶႃႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၵေႃႈ ၶႃႈႁဝ်းလႆႈ ႁဵတ်းလိၵ်ႈသူင်ႇၵႂႃႇယဝ်ႉၶႃႈ။ယိူင်းမၢႆႁဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ၊ မၢင်ပိုၼ်ႉတီႈမၼ်းဢမ်ႇလႆႈလႅင်းၾူၼ်ႊ။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁဝ်းၵေႃႈ လိၵ်ႈလၢႆး တူဝ်ထူပ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ဢမ်ႇမီးတဵမ်ထူၼ်ႈ။ ပေႃးဝႃႈၶႃႈႁဝ်းဢမ်ႇလႆႈလူင်း တူဝ်ထူပ်းၶဝ်ၼႆႉ တႃႇတေသပ်းလႅင်းၼႄၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ပေႃးပွင်ႇၸႂ်ၼႆႉ မၼ်းယၢပ်ႇၶႃႈဢေႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်းဢုမ်ႈၶိူဝ်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ –“ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈရေႃးၵႃႇတၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႆႉ မၼ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵႃႈႁိုဝ် ႁဝ်းတေလႆႈႁိဝ်ႈၸင်ႈလွင်ႈၼႆႉ။ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပႃႇတီႇၶဝ်တေလူင်းႁႃသဵင် ၶဝ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်လွင်ႈၶွင်ႉၶမ်ယူႇၶႃႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ  ႁဝ်းၶႃႈတေလႆႈဝူၼ်ႉ လွင်ႈပၢႆးယူႇလီ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း။ ႁဝ်းၶႃႈတေဝူၼ်ႉသွၼ်ႇဝႃႈ လူဝ်ႇလႆႈပဵၼ်ၵၢၼ်တူင်ႉၼိုင်/ ၵၢၼ်ပႃႇတီႇၵူၺ်း၊ ရေႃးၵႃႇႁဝ်းဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ၼႆ ပေႃးၸပ်းပဵၼ်မႃးၵေႃႈ ပႃးၵၼ်တၢႆတင်းမိူင်း မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈၵၢၼ်သူၼ်းတုမ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း တႄႉ မၼ်းဢမ်ႇလႆႈလူင်းထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ သူၼ်းတုမ်ၼႂ်းၶိူင်ႈၾူၼ်ႊ ၼႂ်းဢွၼ်ႊလၢႆႊ ၵေႃႈလႆႈယူႇ၊ မၼ်းတေႁူပ်ႉလွင်ႈယၢပ်ႇဢိတ်းဢွတ်း၊ မၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်သေဢိတ်းတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ”  – ၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇRCSS လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ- ၽွင်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ် ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း ဢၼ်ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း လူင်းသူၼ်းတုမ်ႁႃသဵင်ၵၢင်ၸႂ် တႃႇပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈ ပီ 2020 ။ ပႃႇတီႇၵၢၼ်မိူင်း ၶဝ်ၵေႃႈ တေလႆႈႁဵတ်းၸွမ်း ၶေႃႈၼႄႉၼမ်း ၾၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တမ်းဝၢင်းမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉ ၽဵၼ်ႈၽဵၼ်ႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ ၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၶႄ ၵုမ်းၵမ် ယူတ်းယႃၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ RCSS တေႁူမ်ႈမိုဝ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ၊ တပ်ႉမတေႃႇမၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇၵူႈမူႇၵူႈၸုမ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇ- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE