လၢႆးႁႄႉၵင်ႈတူဝ်ၵဝ်ႇ လၢႆးသႅၼ်ႉတႆး ထုၵ်ႇလီႁဵၼ်းဢဝ်ဝႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇ ပႅင်းမႅတ်ႇ ယႃႇႁႂ်ႈႁၢႆလၢႆ

0
190

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE