ပၢင်တိုၵ်းပွတ်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ RCSS လၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢမ်ႇလူႉသုမ်း

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇသိုၵ်း RCSS ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလူႉသုမ်းသင် ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈ။

Photo by – တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း/ ၵေႃႉသိုၵ်း RCSS

ၽွင်းႁၢင်လိူၼ်ၵျုၼ်ႊပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ 5 တပ်ႉၵွင် ႁူမ်ႈၵၼ်ႁၢင်းႁႅၼ်းသိုၵ်း တင်ႈၸႂ်သွၵ်ႈ တဝ်ထိူၼ်ႇ ၽႃႇၺႃး ၵူၼ်းသိုၵ်း RCSS/SSA တီႈၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ သွင်ၾၢႆႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်မႃးႁၢဝ်ႈႁႅင်း တႄႇဢဝ် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊမႃးၼၼ်ႉ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်၊ တၢင်းၾၢႆႇ RCSS တႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတၢင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ သိုၵ်းၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းသင်သေၵေႃႉၶႃႈ။ တၢင်းၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်း ၼမ်ယူႇၶႃႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်ပၢင်တိုၵ်းယဵၼ်ၵႂႃႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇမူတ်းယဝ်ႉ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈဢူးၸေႃႇမိၼ်ႉထုၼ်း ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/6/2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉဝႃႈ ယွၼ်ႉသိုၵ်း RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၶိုၼ်ႈမႃးတၢင်း ပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ သွင်ၾၢႆႇၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၵႄႈၵႂႃႇဝႃႈ သိုၵ်း RCSS ပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်း ပွတ်းႁွင်ႇ ၸင်ႇၵိူတ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈမႃးၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၶႃႈ။ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သိုၵ်းႁဝ်းတူင်ႉၼိုင်ယူႇဝႆႉ ၸဵမ်မိူဝ်ႈပႆႇလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၶႃႈလူး။ ၼႂ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း NCA ၵေႃႈ လွင်ႈတၢမ်းဝၢင်းတွၼ်ႈလိၼ် ၼႃႈလိၼ်ထိုင်တီႈလႂ် ၽႅဝ်တီႈလႂ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇမီးၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် ၼႂ်း NCA ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႃးဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၶဝ်ဝႃႈ ႁဝ်းပူၼ်ႉပႅၼ်ၼႃႈတီႈ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မၼ်းပဵၼ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းတိုဝ်း ဢဝ်ႁဵတ်း ၼႃႈတိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်းတႃႇတေၵိူတ်ႇပၢင်တိုၵ်းၼႆႉမႃးတႃႇသေႇ၊ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈႁဝ်းၶႃႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းမႃး တေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ မီးပၢင်တိုၵ်းမႃး ပၢၵ်ႇပွၵ်ႈပၢႆၼႆႉ ၶဝ်ဢဝ်ၶေႃႈၵႂၢမ်းဢၼ်ၼႆႉသေ လၢတ်ႈမႃးယူႇတႃႇသေႇၶႃႈယဝ်ႉ။ ဢၼ်ၶဝ်လၢတ်ႈမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇမႅၼ်ႈၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး တေၸၢင်ႈပဵၼ်လွင်ႈႁၢင်ႇယၢၼ်ၵၼ်၊ လွင်ႈယုမ်ႇယမ်တႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၵေႃႈ တေၸၢင်ႈလူတ်းယွမ်းၵႂႃႇလူးၵွၼ်ႇ” ၸဝ်ႈသိုၵ်း ဢုမ်ႈၶိူဝ်းလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 25 လိူၼ်ၵျုၼ်ႊ 2020 မႃး ၾၢႆႇၵေႃႉသိုၵ်းၵေႃႉႁၢၼ် RCSS/SSA ပဵၼ်ဢၼ်လွတ်ႈၽေးလီၵၼ် ၵူႈၵေႃႉ၊ ဢမ်ႇလႆႈသုမ်းၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေလွင်ႈ။ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တၢႆ 3 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 20 ပၢႆ၊ ပၢင်တိုၵ်းပွၵ်ႈၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ထူဝ်းသိုၵ်း ၶႂ်ႈယႃႉၵဝ်း RCSS/SSA တေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၸုတ်ႇၽဝ်ယႃႈမဝ်းၵမ် ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 26 June 2020 (ဝၼ်းသၢၼ်ၶတ်းယႃႈမဝ်းၵမ် လႄႈ ၵႃႉၶၢႆၼွၵ်ႈမၢႆမီႈ ၵူႈမိူင်းမိူင်း) ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းတီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးၼၼ်ႉ- ယူႇတီႈႁွင်ႈၵၢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ RCSS ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE