သၽႃးမိူင်းတႆး ဢမ်ႇႁပ်ႉဢုပ်ႇ ပၼ်ႁႃၵၢၼ်သိုၵ်း

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းမိူင်းၵိုင် တေဢဝ်တွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ဢမ်ႇလႆႈ၊ တေလႆႈတၢင်ႇထိုင်ၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မိူင်းၵိုင်/ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးသိုၵ်း မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းတီႈလွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ

ပၢင်ၵုမ်သၽႃးမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 19 ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈ လုမ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈလုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၢၼ်းတွင်ႈထၢမ် ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃး ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၵႄႈသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းတႆး RCSS ဢၼ်ပဵၼ်တီႈလွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ။ လွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ပဝ်ႈ သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးဝႃႈ မၼ်းဢမ်ႇၵဵဝ်ႇသၽႃး ၸၼ်ႉၸႄႈမိူင်း တေလႆႈတွပ်ႈ၊ ႁႂ်ႈတၢင်ႇတီႈသၽႃးႁူမ်ႈတုမ် ၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးလူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈၶႂ်ႈထၢမ်ဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပဵၼ်ပူၼ်ႉမႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/2/2020 – 1/3/2020 တီႈလွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဝႃႈ RCSS ၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလူင်းလၢႆးမိုဝ်း NCA ၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ထႅင်ႈၼၼ်ႉတေႁဵတ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်။ JMC သမ်ႉထုၵ်ႇလီႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ် ၼႆၸိူဝ်းၼႆႉ ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းၶေႃႈထၢမ်ၽိုၼ်ၼႆႉသေ လုင်းၸၢႆးလူင်းသႅင် ႁူဝ်ပဝ်ႈသၽႃးမိူင်းတႆးလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလူင်းလၢႆးမိုဝ်းသေပွင်ႇထိုင်ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈ ဝၼ်းတီႈ 8/6/2020 ဝႃႈ ၶေႃႈထၢမ်ဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းၵဵဝ်ႇ သိုၵ်းၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ ၵိုင်ႇလီဢဝ်တွင်ႈထၢမ်တီႈၸၼ်ႉမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵူၺ်း။ ဢမ်ႇၵဵဝ်ႇတီႈသၽႃးမိူင်းတႆး ဝႃႈၼႆ။

လုင်းၸၢႆးလူင် သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆးၼႆႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပူင်ႇသႂ်တႅၵ်ႇလႅင်းသင်။ ယဝ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်းပၼ်သင်။ ပွင်ႇဝႃႈ သၽႃးႁူမ်ႈတုမ်ၵူၺ်းၸၢင်ႈတႅပ်းတတ်း ၼႆၼၼ်ႉၼႃႇ ”-ဝႃႈၼႆ။

ႁူဝ်ပီ 2020 မိူဝ်ႈႁၢင်လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တင်း RCSS ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ၵၼ်တီႈလွႆတွၼ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈယၢၼ်ႁိူၼ်းယေး ၼပ်ႉႁူဝ်ပၢၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ယူႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈသေ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႆႈသွၵ်ႈတဝ်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢဝ်ၵိၼ်မူၵႆႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေဢမ်ႇၵႃး သွၵ်ႈဢဝ်သိူဝ်ႈၽႃႈၶူဝ်းလဵင်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ဢိၵ်ႇတင်း ၶွင်ၵိၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉၵႂႃႇတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းၵိုင်ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၶွမ်ႊမတီႊပႂ်ႉတူၺ်းလွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်း JMC မီးပုၼ်းၽွၼ်းဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈ JMC ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပူင်ႇသႂ်။ ၵွပ်ႈသင်လႄႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသၽႃးလူဝ်ႇလႆႈၵႄႈလိတ်ႈ သပ်းလႅင်းပၼ်၊ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၼႂ်းသၽႃးၵေႃႈဢမ်ႇတၢင်ႇလႆႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈပူင်ႇသႂ်ႇသင်ၶႃႈ- လုင်းၸၢႆးလူင် လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸႄႈမိူင်းတႆး ပွၵ်ႈၵမ်း 2 ၵမ်းထူၼ်ႈ 19 ၼႆႉ ၶေႃႈထၢမ် လုင်းၸၢႆးလူင် ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 2 ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ၼႆႉ လႆႈထုၵ်ႇပၢၵ်ႇပႅတ်ႈ ယဝ်ႉ 2 ပွၵ်ႈ ။

ၵူၺ်းၵႃႈ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 7 လိူၼ်တီႊသႅမ်ႊပိူဝ်ႊ ပီ 2016 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈသၽႃးမိူင်းတႆး မွၵ်ႇ ႁွင်ႉၽူႈတႅၼ်းၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသေ ယၢမ်ႈဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ်လွင်ႈ ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ။ ၽွင်းၼၼ်ႉ ယင်းလႆႈ ဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၽူႈ တႅၼ်းသေ တႅပ်းတတ်း ၸုမ်းသိုၵ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇပဵၼ်ၸုမ်းၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ ၼႆယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE