ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ၼမ်ႉႁူးႁႅင်ႈ ယွၼ်ႉၸဝ်ႈပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ထူမ်တီႈလိၼ်ၶဝ်ႈၸူးၼမ်ႉႁူး

397

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ