ၽူႈလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၵႂႃႇမႃး မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူဝ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၽႄႈ

ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈ ၵေးသၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်လတ်း ဝူင်ႈၵၢင်သွင်မိူင်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း တင်း မႄႈသၢႆ ၼၼ်ႉ ၼမ်ၶိုၼ်ႈၵူႈဝၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ မႆႈၸႂ် ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ – 19 ၽႄႈလၢမ်း၊ ပေႃးထုၵ်ႇတီႉၵေႃႈ ၸၢင်ႈၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း/ ၽွင်းမႄႈၼမ်ႉသၢႆႁႅင်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 10/6/2020 ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈငဝ်ႈငုၼ်းၶွမ်ႊမတီႊၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၾၢႆႇၵုမ်းၵမ် ၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ- သင်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉ ၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်ၶဝ်ႈမႃးၸိုင် ၽႂ်မၼ်း ၽႂ်သေ ဢမ်ႇဝႃႈ သင်ဝႃႈႁပ်ႉဝႆႉၸိုင် တေပၼ်တၢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းပႃး ၵူၼ်းၵေႃႉႁပ်ႉ ဝႆႉၼၼ်ႉ။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းလုၵ်ႉ တၢင်ႇ မိူင်းၶဝ်ႈမႃးၼႆႉ တေလႆႈပဵၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ၶဝ်ႈမႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်၊ တေလႆႈၵုမ်းတူဝ် Quarantine ဝႆႉတင်းမူတ်း။ ၸိူဝ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းမႄႈသၢႆ ၵေႃႈ ပေႃးၾၢႆႇထႆးတီႉလႆႈ ၺႃးတူတ်ႈတၢမ်ႇ ၼၵ်းမိူၼ်ၵၼ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၼုမ်ႇတုၺ်ႈ ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆ ၶဝ်ႈမႃးၼႆႉ ၶဝ်ဢွၵ်ႇဝႆႉၸဵမ်လႂ်ယဝ်ႉ။ သင်ၽႂ်ၵေႃႉလႂ် လၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆၶဝ်ႈမႃးတင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ တိုၼ်းၽိတ်းမၢႆမီႈၵၼ်ၶႃႈယဝ်ႉ ။ ပေႃးၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ႁၼ်ၵေႃႈ ထုၵ်ႇၺွပ်းသႂ်ႇၶွၵ်ႈၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈဝႃႈ “ၽွင်းတိုၵ်ႉၵုမ်းၵမ်တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်းယူႇၼႆႉ သင်ဝႃႈ မီးၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆၶဝ်ႈမႃးလႄႈသင်၊ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈဢၼ်ႁပ်ႉဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႄႈသင်၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၸွမ်းႁူင်းႁႅမ်း၊ ႁူင်းသဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် သင်ဢမ်ႇပွင်ႇၶၢဝ်ႇၸူးတီႈၽူႈမီးပုၼ်းၽွၼ်းသေ ႁပ်ႉဝႆႉၸိုင် တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇဢဝ်လိူင်ႈလၢဝ်းၵႂႃႇ” တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TNA ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၶူဝ်လႅၼ်လိၼ်တႆး – ထႆး (မႄႈသၢႆ – တႃႈၶီႈလဵၵ်း) ၼႆႉ ယူႇတီႈတၢင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆးၶဝ် ၸီႉသင်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းမႃးမီး ၸမ် 3 လိူၼ်ယဝ်ႉ၊ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း၊ ႁႅင်းၵၢၼ် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းတေပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇ တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈသေ ဢွၼ်ၵၼ်ၶမ်ဝႆႉတီႈမႄႈသၢႆၵၼ်ၵေႃႈမီး၊ ယွၼ်ႉၼၼ်လႄႈ ၸိူဝ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈမႄႈၼမ်ႉသၢႆသေၶဝ်ႈမႃး တႃႈၶီႈလဵၵ်းၵေႃႈမီး ၼႆယဝ်ႉ။

“မၢင်တီႈၼမ်ႉသၢႆၼႆႉ တီႈၵႅပ်ႈၵေႃႈမီး၊ တေႃႈလဵဝ်သမ်ႉ ၼမ်ႉသၢႆၵေႃႈႁႅင်ႈသေ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၶူဝ်ၵေႃႈဢမ်ႇပိုတ်ႇ၊ ၵူၼ်းႁဝ်း ၸိူဝ်းယူႇတၢင်းၾင်ႇမႄႈသၢႆဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေပွၵ်ႈၶဝ်ႈမႃးပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈ၊ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ၶူဝ်ၼႆႉ တေပိုတ်ႇမိူဝ်ႈလႂ်လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် လၵ်ႉၶၢမ်ႈမႃးၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ” ၸၢႆးသၢမ် ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၵူႈဝၼ်းၼႆႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၼမ်ႉသၢႆသေ ၶဝ်ႈမႃးတၢင်းၾင်ႇတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈမီးၵူႈဝၼ်းယဝ်ႉ ၵူၼ်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဝူင်ႈၵၢင် တႃႈၶီႈလဵၵ်း – မႄႈသၢႆ ၼႆႉ မီးၶူဝ်မၢႆ 1 တင်း ၶူဝ် မၢႆ 2 ။ ၶူဝ်မၢႆ ၼိုင်ႈ ပဵၼ်ႈတီႈ ၵူၼ်း ၶၢမ်ႈ ၵႂႃႇမႃး ပဵၼ် တၢင်း ၵၢၼ်။ ၶူဝ်မၢႆ 2 သမ်ႉ ပဵၼ် သဵၼ်ႈတၢင်းတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇလတ်း။ ၶူဝ်မၢႆ 1 ၼႆႉ ႁၢမ်ႈၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 ၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။ ၼမ်ႉသၢႆ ဢၼ်လႆလတ်း ပဵၼ်လႅၼ် ဝူင်ႈၵၢင် သွင်မိူင်းၼၼ်ႉ ၵူၼ်းလၵ်ႉၶၢမ်ႈၵႂႃႇမႃးလႆႈၵူႈတီႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ တင်းသွင်ၾင်ႇၸိုင်ႈမိူင်း ၶဵင်ႈၶႅင်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝႆႉၼႅၼ်ႈၼႅၼ်ႈၼႃၼႃ။ ယၢမ်းလဵဝ် သမ်ႉ မီးၵူၼ်းလၵ်ႉ ၵႂႃႇမႃး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ် ၵူဝ် တၢင်းပဵၼ် ၽႄႈလၢမ်း။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE