မႃး! ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽႃႈတူမ်းသူပ်း တႃႇႁႄႉၵင်ႈတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၶႃႈၼေႃႈ

0
149

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE