မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ လၢႆးၵၢၼ်ၵႅတ်ႇၵင်ႈၵႆယၢၼ် တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွၼ်းလီတႃႇ လဵၵ်ႉယႂ်ႇၼုမ်ႇထဝ်ႈ သဵင်ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈႁဝ်းမႃးယဝ်ႉၶႃႈ။

0
204

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE