ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ဢႃယု 14 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးလူတ်ႉၽႃႇလူႉတၢႆ တီႈၵဵင်းမႆႇ

ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ဢႃယု 14 ပီ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇၸွမ်းဢူၺ်းၵေႃႉသေ တေဢၢၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၺႃးလူတ်ႉၽႃႇ သႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႇ ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 28/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 9 မူင်း ဢွၼ်ႇၸၢႆးတႆး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉၸၢႆးဝုတ်ႉ ဢႃယု 14 ပီ ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇလႄႇ ၸွမ်း ဢူၺ်းၵေႃႉတီႈဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇသေ တေဢၢၼ်းပွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလူတ်ႉၵႃး တမ်ၽႃႇ သႂ်ႇမၼ်းၸၢႆး တီႈသဵၼ်ႈတၢင်းလင်မေႃး ႁိမ်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး မၼ်းၸၢႆးလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ သူင်ႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႊ ယွၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၽေးဝၼ်း ဢူၺ်းၵေႃႉ ၸၢႆးဝုတ်ႉ လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇတေၽႃႇၵၼ်ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်း ပႂ်ႉၶၢမ်ႈသဵၼ်ႈတၢင်း ၸၢႆးဝုတ်ႉသမ်ႉ ႁေႃႈလူတ်ႉၶိူင်ႈတမ်သႂ်ႇၶႃပိူၼ်ႈ မၼ်းၵေႃႈ ၼႅတ်ႈယဵပ်ႇဢဝ်ပရဵၵ်ႇသေ လူမ်ႉလူင်းၵႂႃႇ ၵမ်းၼႆႉ လူတ်ႉ(ၵဵင်) ဢၼ်မႃးတၢင်းၾၢႆႇလင်ၼၼ်ႉသမ်ႉ မႃးၽႃႇသႂ်ႇတီႈမၼ်းလူမ်ႉလူတ်ႉၼၼ်ႉ။ ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၵမ်းၼႆႉ ၸင်ႇမီးလူတ်ႉႁူင်းယႃ မႃးႁပ်ႉဢဝ်တူဝ်မၼ်းၵႂႃႇ တီႈႁူင်း ယႃၵမ်းလဵဝ်။ ယူႇၵမ်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၶႃႈႁဝ်း လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း ၵွၼ်ႇပႆႇပဵၼ်ၽေးဢုၿၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဢႅဝ်ႇတီႈဢၢင်ႇၵဵပ်းၼမ်ႉ ၼႂ်းဝၢင်းၸၼ်ႉၸွမ်ၵဵင်းမႆႇသေ ပွၵ်ႈမႃး ႁဝ်းၶႃႈၵႂႃႇသၢမ်ၵေႃႉ ၶႃႈသမ်ႉသွၼ်ႉလူတ်ႉၶိူင်ႈၸွမ်းဢူၺ်း ၵေႃႉထႅင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈ။ ၸၢႆး ဝုတ်ႉသမ်ႉ ႁေႃႈႁင်းၵူၺ်းမၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉၸၢႆးဝုတ်ႉၼႆႉ လႆႈဢဝ်တူဝ်တၢႆၸၢႆးဝုတ်ႉသေ မႃးလုမ်းလႃးဝႆႉတီႈဝတ်ႉပႃႇပဝ်ႈ ဢိူင်ႇသီၽုမ်း ဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဝႆႉဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းသႅင်ငိုၼ်း ၵေႃႉပဵၼ်ပီႈၼၢင်း ၸၢႆးဝုတ်ႉလၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၼွင်ႉၸၢႆးၶႃႈ လႆႈၵႂႃႇ လူႉသဵင်ႈ တီႈ ႁူင်းယႃသူၼ်ၻွၵ်ႊ မွၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 12 မူင်းပၢႆပၢႆ။ ၸွမ်းတူဝ်ၸွမ်းၶိင်းၼွင်ႉၸၢႆးၶႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်သင်သေ ပိူင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တီႈၵွၵ်းႁူဝ်မၼ်းၸၢႆးတႅၵ်ႇလူင်းထိုင်ၵွင်ႇၵေႃႈမၼ်းၶႃႈဢေႃး။ သမ်ႉထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ တေလႅပ်ႈ ၸဵပ်း တၢင်းၼႂ်းၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းတီႈၸဝ်ႈလူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈဢမ်ႇလႆႈသင်သေ ဝၢတ်ႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵၢင်ၼႂ် ၶႃႈၵႂႃႇထၢမ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈၵေႃႈ ၶဝ်ဝႃႈႁဝ်းၽိတ်း ” ဝႃႈၼႆ။

ပေႃးထိုင်မႃး ဝၼ်းတီႈ 01/02/2018 ၸိုင် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသေႈၸၢႆးဝုတ်ႉ တေဢွၼ်ၵၼ် လုမ်း လႃးသၢင်းၵျူဝ်ႇပၼ် တီႈပႃႇၸႃႉ သီႇယႅၵ်ႈသၼ်တီႇထမ်း ၸႄႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဝုတ်ႉၼႆႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး ၸၢႆးမိူင်းတင်း ၼၢင်းမိၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၼၢႆး မီးပီႈၼွင်ႉ 2 ၵေႃႉ မၼ်းၸၢႆးပဵၼ်ၵေႃႉ လိုၼ်းသုတ်း။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ တိုၵ်ႉၶိုၼ်ႈႁဵၼ်းယူႇၸၼ်ႉမေႃးၼိုင်ႈ(ၸၼ်ႉၵၢင်) ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈထႆး ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶႅပ်ႈႁၢင်ႈ – ၸၢႆးလိူၼ်ၶမ်း

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here