Saturday, July 20, 2024

ၽွင်းလူင်ယွၼ်းၼွမ်း လွင်ႈလႆႈဝႃႈတီႈၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႅၵ်ႇၶိူဝ်းၵူၼ်းသေ တမ်းၶၼ်ၶဝ်ႈသွႆး

Must read

ၽွင်းလူင် ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ယွၼ်းၼွမ်းပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ် လွင်ႈမၼ်းၸၢႆး တႅမ်ႈတၢင်ႇတီႈ Facebook ဝႃႈ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႅၵ်ႇၶိူဝ်းၵူၼ်းသေ တမ်းၶၼ်ၶဝ်ႈသွႆး မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ်ပူၼ်ႉ။

Photo by – ၽွင်းလူင် မိူင်းတႆး/ လိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၻွၵ်ႊတိူဝ်ႊၺီႇၺီႇဢွင်ႇ

ဝၼ်းတီႈ 18/5/2020 ဢူးၺီႇၺီႇဢွင်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းႁႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယွၼ်းၼွမ်း/တွင်းပၢၼ်ႇၶိုၼ်း လွင်ႈလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ်ၾဵတ်ႉၿုၵ်ႉ သုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸႅၵ်ႇၶိူဝ်းၵူၼ်းသေ တမ်းၶၼ်ၶဝ်ႈသွႆး။ သိုပ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ တေဢမ်ႇႁႂ်ႈမၼ်းလႆႈပဵၼ်ထႅင်ႈ၊ တေဝႆႉၼၵ်းလိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

လုင်းၸၢႆးပႃႉတဵင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈၼႆႉတႄႉ မၼ်းၵေႃႉႁဵတ်း မၼ်းၵေႃႈႁပ်ႉပုၼ်ႈၽွၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈပေႃးဢမ်ႇၸႂ်ႈမၢၼ်ႈၼႆ ပိူၼ်ႈထၢင်ႇလဵၵ်ႉၼႃႇ မိူၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်၊ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်ယဝ်ႉ မၼ်းလႅၵ်ႈလၢႆးၵႂႃႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈယွၼ်းၼွမ်း (တွင်းပၢၼ်ႇ)ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးဝႃႈ လိၵ်ႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႃးၸုမ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတႆးသေ မိူၼ်ဢမ်ႇဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်း မိူၼ်ဝႃႈႁဵတ်းၵႂႃႇၸိူင်ႉၼၼ်ၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

(မၢႆတွင်း- ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးဢွၵ်ႇၽိုၼ်လိၵ်ႈဢမ်ႇပႃးၸုမ်ႈယဝ်ႉဢမ်ႇပေႃးႁိုင် ၶိုၼ်းမီးၽိုၼ်လိၵ်ႈဢွၵ်ႇမႃးထႅင်ႈၽိုၼ်ၼိုင်ႈ ပႃးတင်းၸုမ်ႈလႄႈလၢႆးမိုဝ်း တွၵ်ႊတိူဝ်ႊၺီႇၺီႇဢွင်ႇ။)

လုင်းၸၢႆးပႃႉတဵင်း သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈဢၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလွင်ႈလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်လဵဝ်ၵူၺ်း။ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်းၶႃႈတင်းမူတ်းယဝ်ႉ၊ လွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းႁႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် ၾဵတ်ႉၿုၵ်ႉမၼ်းၸၢႆးၼၼ်ႉသေ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ယၢမ်ႈၵႂႃႇႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်း ၸွမ်ၽွင်းလူင်မိူင်းတႆး ။

ဢူးၸူဝ်းၺုၼ်ႉလုၼ်ႇ ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇၵၢၼ်ငိုၼ်းလႄႈ ၶူင်းၵၢၼ် (သျှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ ပြောခွင့်ရ စီမံကိန်း နှင့် ဘဏ္ဍရေးဝန်ကြီး) ၸႄႈမိူင်းတႆး ၵေႃႈလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ၽွင်းလူင်ၾၢႆႇသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လႄႈ ၶူဝ်းႁႄႈ ဢူးၺီႇၺီႇဢွင်ႇၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၶဝ်ႈသွႆးၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆး ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယွၼ်းၼွမ်းတွင်းပၢၼ်ႇယဝ်ႉၶႃႈ ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 11/4/2020 ၼၼ်ႉ ၽွင်းလူင် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းတႆး တွၵ်ႊတိူဝ်ႊ ၺီႇၺီႇဢွင်ႇ တၢင်ႇဝႆႉတီႈၾဵတ်ႉၿုၵ်ႉသုၼ်ႇတူဝ်မၼ်းၸၢႆးဝႃႈ – ၵူၼ်းၶၢႆၶဝ်ႈသွႆးတႆး တီႈလၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပေႃးပဵၼ်တႆး ၶၢႆၼိုင်ႈဝၢၼ်ႇ 500 ပျႃး၊ ပေႃးပဵၼ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းမၢၼ်ႈ လႄႈတၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်းသမ်ႉ ၶၢႆပၼ်ၼိုင်ႈဝၢၼ်ႇ 800 ပျႃး။ လွင်ႈၸႅၵ်ႇယႅၵ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူင်းၵၢင်လူႉ၊ ပဵၼ်ဢၼ်လီဢူၵ်းလီဢၢႆ လူင်လၢင် ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ။ ပေႃးၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶိုတ်းၸၼ်ႉလုမ်ႈၾႃႉတႄႉ လူဝ်ႇလႆႈမႄးၼမ်ႉၸႂ်ၵၼ်ဝႆးဝႆး- ဝႃႈၼႆဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း