ၾႆးမႆႈလၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်းၶွင် ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈသဵင်လႄႈ ၵႃႈၶၼ်ယႂ်ႇ လႆႈလုသုမ်းၼမ်

0
326

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE