ၸၢဝ်းမၢၼ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်မိူင်းတႆး ၽိတ်းမေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်တၢႆ တီႈၼမ်ႉၸၢင်

0

ၵူၼ်းမိူင်းမၢၼ်ႈမႃးႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၼမ်ႉၸၢင် ဢမ်ႇၸၢႆႇၵႃႈႁႅင်းပၼ်ၵၼ်လႄႈ ထိုင်တီႈၽိတ်း မေႃးပေႃႉထုပ်ႉၵၼ်တၢႆ။

ဝၼ်းတီႈ 22/01/2018 ၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 11 မူင်းၵၢင်ဝၼ်း ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈသူၼ် ဢူးမျဵဝ်းၶၢႆႇ ဢႃယု 38 ပီတင်း ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇထုၼ်း ဢႃယု 63 ပီ လႆႈၽိတ်းမေႃးထဵင်ၵၼ်လွင်ႈငိုၼ်းတွင်း။

ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇထုၼ်းတင်းလၢၼ်ၸၢႆးမၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်ၶႃႈႁႅမ် ဢူးမျဵဝ်းၶၢႆႇ ထိုင်တီႈပေႃး လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ တီႈဝၢၼ်ႈပုင်ႇ ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင် ၸႄႈတွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းၸၢၼ်း။

ၸၢႆးၸေႃႇဝိၼ်း ႁူဝ်ပဝ်ႈပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ – “ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၸိူဝ်းၶဝ်ၼႆႉပဵၼ်ပီႈ ၼွင်ႉၵၼ်ၶိုၼ်းၵူၺ်း ဢၼ်ၶဝ်ၽိတ်းၵၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉလုင်းတင်းလၢၼ်လုၵ်ႉတီႈတၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈ သေ မႃးႁဵတ်းပၼ်ၵၢၼ်ဢူးမျဵဝ်းၶၢႆႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢူးမျဵဝ်းၶၢႆႇ သမ်ႉဢမ်ႇပၼ်ငိုၼ်းၵႃႈၸၢင်ႈလႄႈ ၶဝ်ၵေႃႈၸင်ႇမီးလွင်ႈၽိတ်းမေႃးၵၼ် ဝၼ်းၼၼ်ႉလုင်းၶိၼ်ႇမွင်ႇထုၼ်းသမ်ႉ ၵိၼ်လဝ်ႈပႃးလႄႈ ၸင်ႇထိုင်တီႈပေႃးႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ” ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်တူဝ်ဢူးၶိၼ်ႇမွင်ႇထုၼ်းတင်းလၢၼ်မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ ပလိၵ်ႈဝဵင်းၼမ်ႉၸၢင်တီႉၺွပ်းၵုမ်းၶင် တူဝ် ဝႆႉတီႈႁူင်းပလိၵ်ႈဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ ။

ဢူးမျဵဝ်းၶၢႆႇၼႆႉ မႃးယူႇမိူင်းတႆးႁိုင် မီးသူၼ်မီးႁိူၵ်ႈ သမ်ႉႁွင်ႉဢဝ်ပီႈၼွင်ႉမၼ်းတၢင်း မိူင်းမၢၼ်ႈမႃး ၸွႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်။ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၸၢႆႇငိုၼ်းပၼ်ၵၼ်မၢၼ်ႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၽိတ်းမေႃးၶႃႈႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here