ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆလဝ်ႈယႃႈ တီႈၵူၼ်းမိူင်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ/ လိုဝ်ႈသဝ်း

ၾၢႆႇၽွင်းငမ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီႈ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ႁၢမ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆလဝ်ႈ ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢႅဝ်ႇ ယဵမ်ႈ/ လိုဝ်ႈသဝ်း။

ဝၼ်းတီႈ 17 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ 2018 ၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၸွမ်းၶၢင်ႈတၢင်းလူင်၊ ၼႂ်းသူၼ်လိုဝ်ႈသဝ်း၊ ၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း၊ ၵၢတ်ႇၵၢင်ၶမ်ႈ လႄႈ ပႃႇမႆႉႁၢင်ႈလီ၊ ပႃႇပႅၵ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်းဢႅဝ်ႇၼမ် ၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈ သိုဝ်ႉၶၢႆလဝ်ႈယႃႈမဝ်းၵမ် ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇတပ်ႉပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ဝၢႆးသေ ဢွၵ်ႇလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယဝ်ႉ တေမီးလွင်ႈပၼ် တၢင်းႁူႉ၊ ယဝ်ႉၵေႃႈ သင်ႁဵတ်းၽိတ်းသေ ဢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်ၸိုင် တေပၼ်တၢမ်ႇၸွမ်းပၵ်းပိူင်မီး။ ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်မိူင်းလူင်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈ တေဢမ်ႇႁူႉၵၼ်ၵေႃႈမီး။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇမိူင်းၶဝ် မႃးဢႅဝ်ႇလႄႇ ၵေႃႈၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆး၊ ၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်း( ၵူၼ်းဢႅဝ်ႇ မိူင်း) ၵေႃႈ ၶဝ်ႈၸႂ်သူင်ၸႂ် မႃးဢႅဝ်ႇၼမ်။ ၵွပ်ႈၼႆလႄႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵူၼ်း ဢႅဝ်ႇ ၼမ်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ႁၢမ်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆ လွင်ႈလဝ်ႈလႄႈၶိူင်ႈမဝ်းမိင်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 10/12/2017 ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းၼုမ်ႇၸုမ်းၼိုင်ႈလႄႈ ၸုမ်းၼိုင်ႈ ၵိၼ်လဝ်ႈ မဝ်း တွႆႇတိင်ႇႁွင်ႉ ၵႂၢမ်း သဵင်လင်သေ ၽိတ်းမေႃးၵၼ် တီႈသူၼ်ႇမွၵ်ႇၸွမ်သိုၵ်းဢွင်ႇသၢၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးသေ ၽိတ်းမေႃး ၾၼ်းတႅင်းၵၼ်တၢႆ ၵေႃႉၼိုင်ႈလႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းသွင်ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – news-eleven.com

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here