ႁၢမ်ႈၵူၼ်းဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း

ဢွင်ႈတီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉၸႂ် တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ဢိုတ်း/ ပိၵ်ႉဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်ဝူႊႁၢၼ်ႉ ဢမ်ႇၼၼ် ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ 19 လၢမ်းၽႄႈႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo by – Sai Lao Hlaing Pan/ တၢင်းလူင် ၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း တၢင်းမူႇၸေႊ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 25/3/2020 ၼႆႉၵႂႃႇ ဢွင်ႈတီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ တီႈၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း ပွၵ်ႉတေႃႇယွတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း မူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ လႆႈဢိုတ်းဝႆႉ ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းယဝ်ႉ။ တေပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းၶဝ်ႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ ၶိုၼ်းမိူဝ်ႈလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ပႆႇႁူႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း ၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈ ဢေႃႈ။ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈဝႃးမႃးၼႆႉ တီႈဢႅဝ်ႇယဵမ်ႈ လိုဝ်ႈႁိူဝ်ႉ ၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈပိၵ်ႉဝႆႉယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉၵူဝ်ၵူၼ်းမႃး တွမ်ၵၼ်ၼမ်လႄႈ ၵူဝ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၵၼ်ၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ။ ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းသူၼ်ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ဢမ်ႇၶႂ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်သေ လႆႈဢိုတ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Sai Lao Hlaing Pan/ တၢင်းလူင် ၾင်ႇၼမ်ႉမၢဝ်း တၢင်းမူႇၸေႊ

တေႃႈလဵဝ် ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ၵူတ်ႇထတ်းထူပ်းႁၼ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် မီးဝႆႉ 3 ၵေႃႉ။ ၵူၼ်းဢၼ်ထုၵ်ႇပႂ်ႉတူၺ်း ငဝ်းလၢႆး တၢင်းပဵၼ်ၶူဝ်ႊဝိတ်ႉ ၼၼ်ႉသမ်ႉ မီး 275 ၵေႃႉ။ ဢၼ်သူင်ႇၵူတ်ႇထတ်းဝႆႉပႂ်ႉၵႂၢမ်းတွပ်ႇ မီး 21 ၵေႃႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းပၵ်းတႃပႂ်ႉတူၺ်းႁူဝ်ၵူၼ်းၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉ worldometer ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းၸပ်းၸိူဝ်ႉမႅင်း 478,342 ၵေႃႉ။ တၢႆ 21,524 ၵေႃႉ။


eastern_breeze
SHARE