သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇပွတ်းမိူင်းတူၼ်ထႅင်ႈ RCSS/SSA ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈဢမ်ႇလႆႈယိုဝ်းၵၼ်

0
200

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း 3-4 တပ်ႉၵွင်ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ပွတ်းမိူင်းတူၼ် မိူဝ်းဝႃး ထိုင်မႃး ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈယင်းတိုၵ်ႉတႅၵ်ႇယူႇ။

Photo by – google/ သိုၵ်း RCSS

ဝၼ်းတီႈ 26/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇတီႈၵွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမိူင်းတူၼ်ထႅင်ႈၵမ်း ႞ ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇ ၶွင်ႇသီႇဢဝ်ၶိုၼ်းၸိုင်ႈတႆး/ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ယိုၼ်ယၼ်ဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းတင်း သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ ၽူႈၶၢၼ်ပၢၵ်ႇ RCSS လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈၼႆႉ တွၼ်ႈၵၢင်ဝၼ်းတႄႉ သဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇထႅင်ႈ ၵမ်းၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ထၢမ်တူၺ်းၵူၼ်းႁဝ်းၶႃႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇလႆႈယိုဝ်းၵၼ်။ လွင်ႈသဵင်ၵွင်ႈတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေ ပဵၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈၼင်ႇၵၼ် ၽႃႇၺႃးၵၼ်ၵူၺ်း။ ၵူၼ်းႁဝ်းတႄႉ လႆႈငိူင်ႈဝႄႈဝႆႉပၼ်ယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း ထႅင်ႈၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ်ၶမ်းၸၢမ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ပၢင်တိုၵ်းမိူဝ်ႈဝႃးၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ။ တင်း သွင်ၾၢႆႇၵေႃႈတေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ဢၼ်ၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပိူင်လူင်မၼ်းတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ၸုၵ်းမၼ်ႈၼိူဝ် NCA တေဢဝ်လၢႆးဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ၵႄႈလိတ်ႈၵႂႃႇ။ ၵွပ်ႈ ပိူဝ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈမႃးဢမ်ႇပွင်ႇႁဝ်းလႄႈ လႆႈၽႃႇၺႃးၵၼ်သေ ၸင်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ဝႆႉသတိၵၼ်သေ ငိူင်ႉဝႄႈပၼ်ၵၼ် ယႃႇႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးလႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးပၢင်တိုၵ်း မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 25 /3/2020 ၼၼ်ႉ သိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်း လုင်းႁဵင်ၶႃပေႃႈလုၵ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢဵၵ်ႇၼၼ်ႉၵႂႃႇပႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၶမ်းၸၢမ်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ လွင်ႈၼၼ်ႉ ငိၼ်းတႄႉ ငိၼ်းၶၢဝ်ႇမၼ်းယူႇၶႃႈ ဝႃႈတီႉၺွပ်းၵႂႃႇပႃး 2 ၵေႃႉပေႃႈလုၵ်ႈၼႆ ။ ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈလႆႈငိၼ်းဝႃႈပွႆႇမႃးၶိုၼ်းၵေႃႉ ၼိုင်ႈယဝ်ႉ ၵိုတ်းဝႆႉၵေႃႉၼိုင်ႈ။ လွင်ႈၼႆႉတႄႉ ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈယိုၼ်ယၼ် လႆႈၶႃႈဝႃႈ ၸႂ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈတႄႉ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

RCSS/SSA လႄႈတူဝ်တႅၼ်းတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၼႆႉ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈပၢင်တိုၵ်းလွႆတွၼ်း မိူင်းၵိုင်ဢၼ်ပဵၼ်မိူဝ်ႈႁူဝ် လိူၼ်ၼႆႉၼၼ်ႉသေ ၸင်ႇႁႃ ဢုပ်ႇၵုမ်ၵၼ် တီႈၼေႇပျီႇတေႃႇမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/3/2020 ၼႆႉၵူၺ်း။ ထိုင်ဝၼ်းတီႈ 25/3/2020 တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းတူၼ်ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း သၢမ်တပ်ႉၵွင် ဢႅၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 40 ၵေႃႉ ၶိုၼ်ႈယိုဝ်းတပ်ႉ ပၢင်သဝ်း RCSS/SSA ၼႂ်း မိူင်းတူၼ်ထႅင်ႈ။


eastern_breeze
SHARE