ၵူၼ်းထုၺ်ၼႃႈလိၼ် ၺႃးယိုဝ်းတၢႆတီႈမူႇၸေႊ ၵူၼ်းယိုဝ်းပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ

ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ထုၺ်ၼႃႈလိၼ် ၼႂ်းၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – Thaung Tun/ ၸၢႆးသူဝ်းမွင်ႇ ဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်း တီႈမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းတီႈ 26/3/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 မူင်း မီးၽူႈၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ၶဝ်ႈမႃးယိုဝ်းၸၢႆးၸူဝ်းမွင်ႇ ဢႃယု 52 ပီ ၽူႈၸတ်းၵၢၼ် ၸုမ်းထုၺ်ၼႃႈလိၼ် တီႈမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၸၢႆးသူဝ်းမွင်ႇ တိူဝ်ႉ ၺႃးမၢၵ်ႇၵွင်ႈ 2 ႁွႆး။ တီႈၵွၵ်းႁူဝ် ႁွႆး ၼိုင်ႈလႄႈ တီႈၵုမ်ႇၵူၼ်ႈႁွႆးၼိုင်ႈ။

ၸၢႆးႁိၼ်လဵၵ်း ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇထုၺ်လိၼ်တင်းမင်ႇၵလႃႇမူႇၸေႊ ။ မီးၵူၼ်း 2 ၵေႃႉ ၶဝ်ႈမႃးဢုပ်ႇမၼ်းသေ လၢၵ်ႈၵွင်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ မၼ်းၸၢႆး ။ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉ 2 ႁွႆး ၵႂႃႇတၢႆတီႈႁူင်းယႃ” ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၸူဝ်းမွင်ႇ ဢႃယု 52 ပီၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းမိူင်းတၢင်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မႃးႁဵတ်းၵၢၼ် ႁေႃႈၵႃးထုၺ်ႇ လိၼ်/ ၶုၵ်းလိၼ် ၼႂ်းၸုမ်းမွၵ်ႇၵွၼ်ၶမ်း မူႇၸေႊ ။ ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းၸုမ်းပီႈၼွၵ်ႉၵျွၵ်ႉမႄးလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇမၼ်းၸၢႆးယၢမ်ႈ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်း ဢိူင်ႇမိူင်းတၢင်ႈ – ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈမူႇၸေႊလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽႂ်ယိုဝ်းပႆႇႁူႉ ၊ ၵူၼ်းယိုဝ်း ပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉ -ဝႃႈၼႆ ။

“တီႈမူႇၸေႊႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉမီးမႃးသေပွၵ်ႈၶႃႈ။ လွင်ႈၸူၼ်ၵၼ်၊ ၶႃႈႁႅမ် ၵၼ် တၢႆၸိူင်ႉၼႆႉ မီးမႃးသေႇသေႇ။ ပလိၵ်ႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉလႆႈတူဝ်ၵူၼ်းႁၢႆႉသေပွၵ်ႈ” ၵူၼ်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈၼႄ ၼင်ႇၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 26/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 6 မူင်းၶိုင်ႈၼၼ်ႉ ၼၢင်းဢေမီး ၵူၼ်းလႅၵ်ႈငိုၼ်းၶႄႇ – မၢၼ်ႈ ဢွင်ႈတီႈလႅၵ်ႈ ငိုၼ်း ၶႄႇ – မၢၼ်ႈ တီႈပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉ ၺႃးၽူႈၸၢႆး 4 ၵေႃႉ ဢဝ်မိတ်ႈငႃသေ ၸူၼ်ဢဝ် ငိုၼ်းၵႂႃႇ 100 သႅၼ်ပျႃးပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မီးၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ၊ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ တူင်ႉ ၼိုင်ၵႂႃႇမႃး။


eastern_breeze
SHARE