ၵူၼ်းမိူင်းပွတ်းမိူင်းၼွင်ၵေးသီး မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းထႅင်ႈ ယွၼ်ႉတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ထႅမ်ႁႅင်းသိုၵ်း

0
92

eastern_breeze
SHARE