ၸုမ်းၾိင်ႈငႄႈ(မၢၼ်ႈ) ဢၼ်ၶိုၼ်ႈၸုၵ်းၵႃႈၼိူဝ်ၵွင်တႆး ယွမ်းၼွမ်းတၢင်းၽိတ်း တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ

ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လွင်ႈၸုမ်းမၢၼ်ႈ 2 ၸုမ်း ဢၼ်ႁႆႇၵွင် မွင်းတႆး ၶိုၼ်ႈၸုၵ်းၼိူဝ်ၵွင်တႆးသေ ၵႃႈၼႄ ၵူၼ်းၵႂႃႇဝႆႈၽြႃးၵျၢႆႉထီးယူဝ်း ၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ်လႄႈ ယွၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈပိူင်တၢင်းၵႃႈတႆး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 1 မူင်း ၸုမ်းသူၺ်ႇၵျႅၵ်ႉၾႃႉ တင်း ၸုမ်းသျၢၼ်းသျၢၼ်းတွၵ်ႉ မႃးယွမ်းၼွမ်း တၢင်းၽိတ်း ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈ ၾိင်ႈငႄႈတႆး တိူင်းဝဵင်းလိူဝ်ႇ လွင်ႈလႆႈၶိုၼ်ႈၸုၵ်းၼိူဝ်ၵွင် ႁႆႇ ၵွင်ၵႃႈၼႄ တီႈပၢင်ပွႆးၶိုၼ်ႈထၢတ်ႈ ၵျႅၵ်ႉထီးယူဝ်း မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 1 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယိင်းမၢဝ်းၼုမ်ႇၶၢဝ် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တၢင်းၶဝ် ဢမ်ႇႁူႉသေ လႆႈႁဵတ်းၽိတ်းၵႂႃႇလႄႈ ၶဝ်ၶိုၼ်းမႃးၵၼ်ႇတေႃးလႄႈ တွင်းပၢၼ်ႇ တီႈလုမ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး။ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေဢမ်ႇသိုပ်ႇပဵၼ် ၵႂႃႇထႅင်ႈၼၼ်ႉ တေလႆႈၾၢင်ႉသတိၵၼ်။ ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ၼႂ်းၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လွင်ႈႁႆႇၵွင်မွင်းတႆးၼႆႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းသင် တွႆႇၵေႃႈလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ မီးဝႆႉယူႇ 2 ၶေႃႈ ၶေႃႈၼိုင်ႈတႄႉ တေလႆႈၼပ်ႉယမ် ၵွင်မွင်းတႆး။ ၶေႃႈသွင်သမ်ႉ တေဢမ်ႇၸႂ်ႈႁႆႇတွႆႇ တွၼ်ႈတႃႇပုၼ်ႈသုၼ်ႇတူဝ်” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းတီႈ 01/01/2018 ၼၼ်ႉ ၸုမ်းၶဝ်ၼႆႉ လႆႈဢဝ်ၵွင်မွင်းတႆးသေ ၵႂႃႇၵႃႈၼႄ တီႈပွႆး ၶိုၼ်ႈထၢတ်ႈ ၵျႅၵ်ႉထီးယူဝ်း ၶိုၼ်ႈၸုၵ်းၼိူဝ်ၵွင်သေ ႁႆႇၼႄၵႃႈၼႄ ၾၢႆႇၼႃႈၵူၼ်းတင်းၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽႄႈၸွတ်ႇၵႂႃႇၼႂ်းၼႅင်ႈ Social Media လႄႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတႆး ဢမ်ႇႁၢၼ်ႉၸႂ် လွင်ႈၶိုၼ်ႈၵႃႈၼႄၼိူဝ်ၵွင်မွင်းတႆးၼၼ်ႉ မိူၼ်လူ လၢႆၼိူဝ်ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆး ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶိူဝ်းလဵဝ် ႁူဝ်ပဝ်ႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး SYO လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၶႃႈႁၼ်ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ၵေႃႈ ၶႃႈၵပ်းသိုပ်ႇႁႃ တီႈႁူဝ်ၼႃႈ ၸုမ်းၼၼ်ႉၵမ်းလဵဝ် ၶႃႈၵေႃႈလၢတ်ႈၶဝ်ဝႃႈ သင်သူဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈႁႆႇၵွင် တၢင်းၵႃႈ ၾိင်ႈႁိတ်ႈႁွႆးတႆးလီလီၼႆ ယႃႇပေႁဵတ်း၊ သင်သူ ၶႂ်ႈႁူႉမေႃ ၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတီႈၵဝ်ၶႃႈ တေၵႂႃႇသွၼ် လၢတ်ႈၼႄသူ ႁဝ်းတေဢမ်ႇဢဝ်ငိုၼ်းသေပျႃး။ လွင်ႈဢၼ်သူႁဵတ်းၵႂႃႇၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ သူတေလႆႈၵၼ်ႇတေႃး တွင်းပၢၼ်ႇ တီႈၵူၼ်းမိူင်းတႆးတင်းမူတ်း။ ၵမ်းၼႆႉ ၶႃႈၵေႃႈဝႃႈ ႁႂ်ႈၶဝ်ၵႂႃႇၵၼ်ႇတေႃး တွင်းပၢၼ်ႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးတႆး ႁဝ်း တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇၵမ်းလဵဝ်။ ၵမ်းၼၼ်ႉ ၶႃႈၵေႃႈ ၸင်ႇၵပ်းသိုပ်ႇၵႂႃႇတီႈ ၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင် ႁဝ်းၶႃႈ တီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ဝဵင်းလိူဝ်ႇဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

တၢင်းမိူင်းမၢၼ်ႈထုင်ႉပဵင်းၼၼ်ႉ သင်ဝႃႈ မီးပွႆးမီးလၢမ်း ၵဵဝ်ႇၵပ်း ၵွင်းမူးလႂ်၊ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈၽြႃးလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ မီး ၾိင်ႈ တိုၼ်းလႆႈပႃး ၵွင်သဵင်မွင်းတႆး၊ တၢင်းၵႃႈတႆး ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈ ၸင်ႇမီးၸုမ်းမၢၼ်ႈ ၸိူဝ်းၵိၼ်ၸၢင်ႈသေ ၸွမ်းႁႆႇၵွင်တႆး၊ ၸွမ်းၵႃႈတၢင်းၵႃႈတႆး တီႈပွႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ။ ၶဝ်ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ၶုၼ်တႆး ယၢမ်ႈၽွင်းငမ်း တီႈထုင်ႉၼမ်ႉ ၵဵဝ် ထုင်ႉပဵင်း ၼၼ်ႉသေ တႄႇၵွင်းမူးလႂ်၊ ၽြႃးလႂ်လႄႈသင်၊ ၼႂ်းသဵၼ်ႈၸိုဝ်ႈၽီလိပ်း ဢၼ်ၶဝ်ၵိူဝ်းယမ် ၼၼ်ႉ ပႃးၽီတႆးလၢႆလၢႆၸဝ်ႈလႄႈသင် သင်မီးပွႆးမီးလၢမ်း ၵႆႉပႃး လွင်ႈႁႆႇၵွင်မွင်းတႆးၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႆ ၵူၼ်းၸိူဝ်းယၢမ်ႈ ယူႇသဝ်း တီႈဝဵင်းလိူဝ်ႇ ပီယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင် ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here