မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽုၺ်း(ပၢၼ်ႉၽုၺ်း) ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆဢမ်ႇမီး ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 8 မူင်း မၢၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽုၺ်း (ပၢၼ်ႉၽုၺ်း) ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸုမ်းလႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၾၢႆႇတပ်ႉပ လိၵ်ႈယင်းပႆႇတီႉလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢွင်ႇမိူင်း ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ် ၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃး မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၽုၺ်း(ပၢၼ်ႉၽုၺ်း) ၵူၺ်းၵႃႈ လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်လႄႈ ၵူၼ်းတႄႉ ပဵၼ်ႁိုဝ် ဢမ်ႇပႆႇႁူႉ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ လူတ်ႉၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈ လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇပိူၼ်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇႁွႆႈဝႆႉၸွမ်းလူတ်ႉသေ ၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၵူၼ်းၶီႇမႃးၸွမ်းၵႃးၼၼ်ႉ 3 ၵေႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပေႃး မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၵႃးဢၼ်ထုၵ်ႇမၢၵ်ႇႁွႆႈတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵူၼ်း “ၸဵင်ႇၼၢင်းသူဝ်း” ဝႃႈၼႆ။

ၵႃးၼႆႉတၢင်ႇၵူၼ်း လုၵ်ႉတၢင်း ဝဵင်းပၢင်ဢူးသေ ၶိုၼ်ႈၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းၵုတ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ် ပဵၼ်ဢၼ်မႆႈၸႂ်ၸွမ်း လွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ တႄႉတႄႉ ၵမ်ႉပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်း၊ ၵမ်ႉမီးလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ လွင်ႈတီႉၺွပ်းၵူၼ်း ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး တၢင်းပွတ်းတွၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ၸုမ်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ၊ သိုၵ်းတႆး လႄႈ သိုၵ်းလွႆ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here