သၽႃးတီႈၼေႇပျီႇတေႃႇ တႅပ်းတတ်းတေႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈထႅင်ႈ

ဢွင်ႈတီႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်း/ တိူင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ၼႂ်းပီ 2018 ၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၼ်းတီႈ 15/01/2018 ပၢင်ၵုမ်သၽႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈတေၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်လိူၵ်ႈ တင်ႈ သွမ်ႈ ဢၼ်တီႈယူႇၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၸႄႈမိူင်း/ တိူင်းလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်လုတ်ႈႁၢမ်း ပဝ်ႇဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေၸတ်းပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈသေ ၽိူမ်ႉထႅမ်ၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ဢူးဢွင်ႇမိၼ်ႉ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ဝၢႆးပၢင်ၵုမ် သၽႃး ၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ် တိုၵ်ႉဢုပ်ႇလွင်ႈတမ်းဝၢင်းငိုၼ်းတွင်းတွၼ်ႈတႃႇ ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ၼႆႉယူႇ။ လွင်ႈဝႃႈတေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းလႂ် လိူၼ်လႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇႁူႉတႅတ်ႈတေႃး၊ ႁဵတ်းတႄႉ တေ ႁဵတ်းၼႂ်းပီၼႆႉၵူၺ်း။ လင်ၼႆႉမႃး တေပိုၼ်ၽၢဝ်ႇထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈယူႇ ဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းလႂ် လိူၼ်လႂ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ဢွင်ႈတီႈၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ဢၼ်လႆႈႁၢမ်းပဝ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်းလႄႈ တိူင်း မီးလၢႆလၢႆတီႈ။ ၼႂ်းမိူင်းတႆး တႄႉ ပဝ်ႇဝႆႉတီႈ ၽူႈတႅၼ်ႈသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းလၢႆးၶႃႈ လုင်းၸၢႆးမူၼ်း ၵေႃႉဢၼ်သုတ်းမုၼ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈႁၢင်ပီ 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈသွမ်ႈ ဢၼ်ၸတ်းႁဵတ်းမိူဝ်ႈလိူၼ် April 2017 ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၶႅင်ႇၵၼ်တႃႇ 8 တီႈၼင်ႈ။ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃႇတီႇႁူဝ်သိူဝ်ပေႉ 6 တီႈၼင်ႈ၊ သၢင်ႇသီႈ 1 တီႈၼင်ႈလႄႈ ၼူၵ်ႉယုင်း 1 တီႈၼင်ႈ။

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here