ရူတ်ႉၵႃးပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈတီႈၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းႁေႃႈရူတ်ႉတၢႆထင်တီႈ

ရူတ်ႉၵႃးလူင်ပိၼ်ႈတူၵ်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၸေႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃးတၢႆထင်တီႈ ။

ဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 7 မူင်း ၵႃးလူင်လမ်းၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတၢင်းဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ တေၵႂႃႇတၢင်ႇၽိုၼ်း/ ထၢၼ်ႇ တၢင်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၼ်း ၊ ပရိၵ်ႈၵႃးပွင်ႇ ဢဝ်လေႃႈလူင်းႁူၺ်ႈ ၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ်ႉမႄး – ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၼ်း ၼႂ်းၵႄႈ ၵျွၵ်ႉမႄး – မိူင်းငေႃႉ  ။

Photo Credit to ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး-  ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾၢႆႇၸွႆႈထႅမ် တိုၵ်ႉလူင်းၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ဢဝ်တူဝ်တၢႆၸဝ်ႈၵႃး

လုင်းၸၢႆးၵူး ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “သဵၼ်ႈတၢင်းၵႂႃႇၼမ်ႉမၼ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၵူတ်ႉၼမ်ႁႅင်းၽႅဝ်၊ လႅပ်ႈပရိၵ်ႈၵႃးပွင်ႇ သေဢဝ်လေႃႈတူၵ်းၵႂႃႇၼႂ်းႁူၺ်ႈ  ၶႃႈၼေႈ။ မၼ်းၵႂႃႇပဵၼ်တီႈ  ပေႃးပူၼ်ႉ လွႆၸဝ်ႈၶုၼ်၊ ဝၢၼ်ႈၵလႃးၵႂႃႇဢိတ်းၼိုင်ႈၼႆ တီႈၼၼ်ႈမၼ်းတေမီးတၢင်းၵူတ်ႉဢၼ် ၼိုင်ႈ  မီးႁူၺ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ၼိုင်ႈ၊ မၼ်းလေႃႈလူင်းၵႂႃႇတီႈၼၼ်ႈၶႃႈ၊ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ဢၼ်လႆႈလူႉတၢႆထင်တီႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု တေမီးမွၵ်ႈ 45 ပီၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

Photo Credit to ၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး- တူဝ်တၢႆၸဝ်ႈၵႃး

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၸုမ်းၼမ်ႉၶူင်း ၶႅၵ်ႇလီပၢင်ၸႃႉ ဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး လႆႈၵႂႃႇတေႃႉဢဝ်တူဝ်တၢႆ ၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉ မႃးဝႆႉ တီႈႁူင်းယႃၵျွၵ်ႉမႄး။

လုင်းၸၢႆးၵူး လၢတ်ႈဝႃႈ “ ၶႂ်ႈဝႃႈတႄႉၵေႃႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ   ဢမ်ႇၵႆႉၵူတ်ႇထတ်းရူတ်ႉၵႃးၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ပေႃးဝႃႈလူဝ်ႇၵႂႃႇၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈၵႃးၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ပေႃးဝႃႈထိုင်တီႈၵူတ်ႉတီႈၸၼ်းၼႆၵေႃႈ ဢမ်ႇၾၢင်ႉ ဢမ်ႇယဵပ်ႇပရိၵ်ႈလီလီသေ ပွႆႇလေႃႈလူင်းႁူၺ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉၶႃႈယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမၼ်းၼႆႉ  လုၵ်ႉၵျွၵ်ႉမႄးၵႂႃႇ တေမီးမွၵ်ႈ 5 လၵ်း မီးၼႂ်းၵႄႈၵျွၵ်ႉမႄး – မိူင်းငေႃႉ  ။

 

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE