ၵူၼ်းၵဵပ်းၶူဝ်းၵဝ်ႇ ထုပ်ႉၺႃးမၢၵ်ႇမႅင်းၵဝ်ႇ တႅၵ်ႇသႂ်ႇ မၢတ်ႇၸဵပ်း

ၵူၼ်းၵဵပ်းၶူဝ်းၶွင်ၵဝ်ႇၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  ထုပ်ႉမၢၵ်ႇမႅင်းဢၢင်ႈဢဝ်လဵၵ်းမၼ်းၶၢႆ မၢၵ်ႇမႅင်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇလႄႈလႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ် ၼႅတ်ႈႁၢမ်တူဝ် သူင်ႇႁူင်းယႃ ။

Photo Credit to Ko Hla Moe တာချီလိတ်နာရေးကူညီမှုအသင်း- ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပဵၼ်လႆႈဢဝ်တူဝ်ၽူႈယိင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃ

ဝၼ်းတီႈ 27/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း မွၵ်ႈ 11 မူင်းၶိုင်ႈ  ၵူၼ်းယိင်း ဢႃယု 43 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ  ၵဵပ်းၶွင်ၵဝ်ႇၶၢႆ တီႈပွၵ်ႉ မႄႈၶၢဝ် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇၶူင်းၼၼ်ႉ ၵဵပ်းလႆႈမၢၵ်ႇမႅၵ်းလုၵ်ႈၼိုင်ႈသေ ထုပ်ႉ ဢၢင်ႈဢဝ်လဵၵ်း မၼ်းၶၢႆၼႆလႄႈ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇမၼ်းၼၢင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း  လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မၼ်းၼၢင်း မၼ်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇ။ ထၢင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ပူတ်းလဵၵ်း၊ တတ်ႉတူႉ သေဢၼ်ဢၼ်ၵူၺ်းၼႆသေ ဢဝ်မႃးထုပ်ႉ။ ႁဵတ်းၼၼ်သေ ဢဝ်တႅၵ်ႇသႂ်ႇမၼ်းၼၢင်း” ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇမႅင်း  ၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၸွမ်းၼႃႈ၊ ၸွမ်းတူဝ်၊ ၸွမ်းၶႃႈ  ၶႃမၼ်းၼၢင်း။ ၸုမ်းၸွႆႈထႅမ်လႆႈႁၢမ်တူဝ်မၼ်းသူင်ႇႁူင်းယႃၾင်ႇမိူင်းထႆးဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမိၼ်ႉ ၵူၼ်းပွၵ်ႉမႄႈၶၢဝ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လႆႈငိၼ်းသဵင်တႅၵ်ႇႁႅင်းၶႃႈဢေႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် မူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁူႉယူႇဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇထၢင်ႇဝႃႈပဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၵဝ်ႇ တႅၵ်ႇၶႃႈ။ ႁဝ်းၶႃႈ ထၢင်ႇဝႃႈ ၵူၼ်းသေၵေႃႉၵေႃႉႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉသေ တႅၵ်ႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇမႅင်း ဢၼ်တႅၵ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်း M6 60၊ ပဵၼ်မၢၵ်ႇမႅင်းၵဝ်ႇ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ၊ မၢၵ်ႇမႅင်းၼၼ်ႉ ၵဵပ်းလႆႈတီႈ လႂ်မႃးဢမ်ႇႁူႉ။ တေႃႈလဵဝ် ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၶဝ် တိုၵ်ႉၵူတ်ႇထတ်းလွင်ႈတၢင်းမၼ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE