ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း တီႈမူႇၸေႊ တႄႇပဵၼ်ၵၢၼ်ၶိုၼ်း

ဢိင်ၼိူဝ် တၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊၽႄႈဝႆးငၢႆႈ ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼၼ်ႉသေ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင် ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၸွမ်းလႅၼ် လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ထိုင်တီႈလႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းၵၢၼ်သူင်ႇၶၢႆၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် မီးၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵၼ်ၶိုၼ်းဢိတ်းဢွတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၸၢႆးၶိၼ်ႇမွင်ႇ/ ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ တီႈ 105 လၵ်း မူႇၸေႊ

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18/2/2020 ၼႆႉမႃး ပၢင်ၵၢတ်ႇ မၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း လႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ တႄႇပဵၼ်ပၢင်ၵၢတ်ႇ သိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ်မႃးၶိုၼ်းမိူၼ်ၵဝ်ႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃႈၶၼ်မၢၵ်ႇမႆႉ ဢၼ်တေႃႉသူင်ႇ ၶဝ်ႈမိူင်းၶႄႇ ၼၼ်ႉ ယင်းပႆႇလႆႈၵႃႈၶၼ်သုင်မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶိၼ်ႇမွင်ႇ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ ပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်း လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈပၢင်ၵၢတ်ႇမၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်းႁဝ်း ၶႃႈတႄႉ ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇၶဝ်ႈမႃးသိုဝ်ႉၶိုၼ်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵႃႈၶၼ်မၼ်းတႄႉ တိုၵ်ႉလႆႈဢေႇယူႇ။ ပႆႇလႆႈၵႃႈၶၼ် သုင် မိူၼ်မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈၼၼ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 18 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼႆႉမႃး ၵူၼ်းတၢင်းၾင်ႇမိူင်းၶႄႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈမႃးသိုဝ်ႉမၢၵ်ႇမႆႉ တီႈပၢင်ၵၢတ်ႇ မၢၵ်ႇမႆႉ 105 လၵ်းၼႆႉ ၶိုၼ်းၼမ်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၶိၼ်ႇမွင်ႇ လၢတ်ႈဝႃႈ “ တေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵၢၼ်သိုဝ်ႉၶၢႆ တီႈ 105 လၵ်းၼႆႉ ၼိုင်ႈဝၼ်းလႂ်ၵူၼ်းမႃးသိုဝ်ႉ ဢမ်ႇယွမ်း 300-400 ၵေႃႉၼႆႉ။ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈ ဢမ်ႇႁိုင်သင် ၵႃႈၶၼ်မၢၵ်ႇမႆႉ တေလႆႈၶိုၼ်းၵႃႈၶၼ်သုင် မိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

လင်ဝၼ်းတီႈ 18 မႃးၼႆႉ ရူတ်ႉၵႃး တၢင်ႇတႅင်ၸမ်ႇပူႇ ၼိုင်ႈဝၼ်း တေႃႇသူင်ႇ ဢမ်ႇယွမ်း 150 လမ်း၊ တႅင်ႁွမ်သမ်ႉ ၼိုင်ႈ ဝၼ်း မွၵ်ႈ 100 လမ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

“ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းတီႈ 27 လိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းတီႈ 20 လိူၼ်ၾႅပ်ႊၿိဝ်ႊရီႊၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် ၶူဝ်ႊ ရူဝ်ႊၼႃႊၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈသူၼ် ၵူၼ်းၵႃႉမၢၵ်ႇမႆႉ လူႉသုမ်းၵႂႃႇတင်းမူတ်း ဢမ်ႇယွမ်းမွၵ်ႈ 50 လၢၼ်ႉၻေႃႊလႃႊၵႃႈၼႆႉ” ၸၢႆးၶိၼ်ႇမွင်ႇလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ၽၵ်းတူလူင် တီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး – ၶႄႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ၽၵ်းတူၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ၊ ၽၵ်းတူလူင်ႁေႃၶမ်းလႄႈ ၽၵ်းတူ မၢၼ်ႈဝဵင်း ၸိူဝ်းၼႆႉတႄႉ ပိုတ်ႇဝႆႉမိူၼ်ပၵ်းၵဝ်ႇ ပိူင်ၵဝ်ႇၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းဢေပိင်း ၵူၼ်းၵႃႉသႅင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၵူၼ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ၾင်ပုၼ်ႉၶိုၼ်းၼပ်ႉ ႁူဝ်မိုၼ်ႇတႄႉ ပႆႇမီးၶႃႈ။ ၵူၼ်းတၢင်းမိူင်းၶႄႇ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၵူဝ်တၢင်းပဵၼ်ၼၼ်ႉယူႇၶႃႈ။ တွၼ်ႈ တႃႇႁၢၼ်ႉၶၢႆ ၶူဝ်းတႄႉ ပိူၼ်ႈဢိုတ်းမႃး ႁိုင်ယဝ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ပႆႇပိုတ်ႇၶိုၼ်း” ဝႃႈၼႆ။

တေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၸိူဝ်ႉမႅင်းၶူဝ်ႊရူဝ်ႊၼႃႊ တၢင်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉ မီးၵႂႃႇ 82,055 ၵေႃႉ၊ တၢႆ 2,801ၵေႃႉလႄႈ ၶႅၼ်းၶိုၼ်း 32,756 ၵေႃႉ ယူႇတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ South China Morning Post ဢွၵ်ႇဝႆႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE