ၽွမ်ႉၵၼ်ပဵၼ်ႁႅင်း ပႅင်းၶူဝ်းၶွင်ႁဝ်းလႆႈ

0
194
ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း
Photo by – SHAN/ ၶူးႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း မွၵ်ႇလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ၶွပ်ႈတဵမ် 27 ပီ ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ တီႈတူၼ်ႈတီး

မႂ်ႇသုင်ၵၼ် ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းၶႃႈ ၼႂ်းလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ပီ 2020 ဝူင်ႈထီႉ 3 မႃးၼႆႉ တၢင်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်း ဢၼ်ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ၶဝ်ယူႇယႂ်ႇ မီးၼမ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်မီးပၼ်ႁႃ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႃႈတီႈၸႄႈဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်းလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းၶမ်းတီႈၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ တေဢွၼ်ငိၼ်းၶၢဝ်ႇၸွမ်းၵၼ်ယူႇ။

မိူဝ်ႈလိူၼ်ၵျႅၼ်ႊၼိဝ်ႊရီႊ ဝၼ်းတီႈ 21 တေႃႇထိုင် 23 ၼၼ်ႉ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၽႅဝ်ၵႂႃႇတီႈတိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေယဝ်ႉ တီႈပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းတီႈၼိုင်ႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈႁူဝ်ၼႃႈၾၢႆႇပီႈၼွင်ႉၶၢင်ၶႄ ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၼႃႇၵၶဝ်ၵေႃႉ ၸိုဝ်ႈဝႃႈ ၵေႇသီးမူႇၼၼ်ႉ တၢင်ႇလၢတ်ႈထိုင်တီႈ ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ၸႄႈတွၼ်ႈၼႃႇၵ ဢမ်ႇၼၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၶၢင်ၶႄတေ တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမုၼ်းလႅင်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ် ပဵၼ်ၼႃႈတီႈၶိုၵ်ႉတွၼ်းသေယဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းၶမ်းတီႈလႄႈ ၸႄႈဝဵင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း 2 တီႈၼႆႉ ႁႂ်ႈဢဝ်ထႅမ်သႂ်ႇၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၼႃႇၵ ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။

ၸႄႈတွၼ်ႈၼႃႇၵၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၸႄႈတွၼ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်းၶေႃ (ၼႃႈလိၼ်ၽွင်းငမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ) ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးဝႃႈထွမ်ႇ တူၺ်း ၶေႃႈသဵင်ဢၼ်မၼ်းယိုၼ်ႈယွၼ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၼႆ မၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႃႈ “နာဂတောင်တန်းပြည်နယ်” ၼႆၵွၼ်ႇ။ မိူၼ် ၸိူင်ႉဝႃႈ မၼ်းယွၼ်းၸႄႈမိူင်းၼႆၵေႃႈဝႃႈလႆႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈဢၼ်ၼႆႉ ယူႇတီႈၽူႈၵိူဝ်းၵုမ်ၸိုင်ႈမိူင်းတႄႉ တွပ်ႇၵႂႃႇပွတ်းပွတ်းဝႃႈ “ပေႃးဢမ်ႇမူၼ်ႉမႄးပၵ်းပိူင်လၵ်း မိူင်း တေဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႅၵ်ႇမႅင်ႇပၼ်လႆႈ” ငၢႆးငၢႆးၸိူင်ႉၼၼ်တႄႉ တွပ်ႇၵႂႃႇယူႇ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဝၢႆးလင်ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ပွၵ်ႈမိူဝ်းယဝ်ႉ သမ်ႉႁၼ်ၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၶဝ် ဢၼ်ႁွင်ႉဝႃႈ “ ထွေအုပ်” ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၸၼ်ႉတိူင်းသေယဝ်ႉ ၸီႉသင်ႇၸူးတီႈ ၸၼ်ႉၸႄႈ ဝဵင်း ႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်းလႄႈ တင်းၶမ်းတီႈ။ ပိူင်ယႂ်ႇမၼ်းတႄႉ ၸီႉသင်ႇတီႈၶမ်းတီႈလႄႈ ပႃးတင်း ၸႄႈတွၼ်ႈဢုပ်ႉပိူင်ႇႁင်း ၶေႃၶွင်ၼႃႇၵၶဝ်။

ၼႂ်းၼၼ်ႉဝႃႈႁိုဝ်ၼႆ “ၸွမ်းၼင်ႇၵေႃႉဢၼ်ယိုၼ်ႈယွၼ်းမႃးၼၼ်ႉ ႁဝ်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁိုဝ် ပွင်သၢင်ႈပဵၼ်လႆႈၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်း ႁႂ်ႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈလၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇထိုင်မႃး ပႃးတင်းသၢၵ်ႈသေႇလၵ်းထၢၼ်မၼ်း” ဝႃႈၸိူင်ႉၼၼ်။ ပွင်ႇဝႃႈတႄႉ တႃႇတေဢဝ်ၶမ်းတီႈတင်း ႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်းသႂ်ႇပၼ်ၼႂ်းၼႃႈတီႈၼႃႇၵၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေ မီးလၢႆးတၢင်းတႃႇတေ ပွင်ပဵၼ်လႆႈႁိုဝ် မိူၼ်တင်းဝႃႈၼၼ်။

ၽိူဝ်ႇဝႃႈလိၵ်ႈၼၼ်ႉဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉ ယူႇတီႈပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင်ၶဝ် မိူၼ်ၸိူင်ႉ ပႃႇတီႇၶွတ်ႇလိူတ်ႈတႆးလႅင်၊ ငဝ်ႈငုၼ်းၸုမ်း ၵူၼ်းၼုမ်ႇ တႆးလႅင်၊ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်းလႄႈ ဝဵင်းၶမ်းတီႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃး ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး လႄႈၾိင်ႈငႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်တင်းလူင်မူင်ႇယႂႃႇ။ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉမီးထႅင်ႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈၸၢဝ်းၶိူဝ်းၶၢင်၊ ၶျၢင်း၊ လီႇသူး ဢၼ်ၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းတိူင်းၸႄႈၵႅင်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်သၢၼ်ၶတ်း ၽွမ်ႉၽွမ်ႉၽဵင်ႇၽဵင်ႇၵၼ်။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ၶဝ်ၸဝ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉသၢၼ်ၶတ်းလႄႈ ထုၵ်ႇလီပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဝႆႉတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ပေႃးတေမႃးတူၺ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄး ပိူင်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ တႃႇတေဢဝ် ၼမ်ႉ လိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ် တီႈၼိုင်ႈလႄႈ တီႈၼိုင်ႈ၊ ပွတ်းၼိုင်ႈလႄႈ ပွတ်းၼိုင်ႈ သွၼ်ႉသႂ်ႇၵၼ်ၶိုၼ်းႁိုဝ်၊ ထႅမ်သႂ်ႇ ၵၼ်ၶိုၼ်းႁိုဝ်၊ ထွၼ်ဢွၵ်ႇၵႂႃႇႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ မီးတီႈပိူင်ငဝ်ႈပိုင်းမိူင်း 2008 ၼႄဝႆႉၸႅင်ႈလႅင်းယူႇ။ ၸိူင်ႉႁိုဝ် ၸင်ႇတေ ႁဵတ်းလႆႈ၊ ၸိူင်ႉႁိုဝ်ဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းမီးဝႆႉၸႅင်ႈလႅင်း။

မိူၼ်ၼင်ႇ ၼႂ်းလၵ်းမိူင်း 2008 တီႈမတ်ႉတႃ 52 (က) ၼၼ်ႉ ဝႃႈဝႆႉၸိူင်ႉႁိုဝ် ပေႃးလူဝ်ႇမူၼ်ႉမႄးၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၸိုင်ႈမိူင်းၼႆၸိုင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၸွမ်ၸိုင်ႈတေလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ႁူဝ်ၼႃႈသၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိူဝ်ႈတႃႇတေဢဝ်ၶေႃႈ ၵၢင်ၸႂ် တီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ်။

(ခ) သမ်ႉ ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇ၊ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၵူၼ်းမိူင်းၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇ ယဝ်ႉၵေႃႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇ တေလႆႈၵမ်ႉထႅမ်ႁၼ်လီၸွမ်း ၼႆႉၸင်ႇတေၸၢင်ႈႁဵတ်းလႆႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၶေႃႈထီႉ 4 တွၼ်ႈ 4 ၼၼ်ႉ သမ်ႉၶိုၼ်းဝႃႈ သၽႃးသေဢၼ်ဢၼ် ဢမ်ႇၽွမ်ႉမႃး ပေႃးဝႃႈၼႆၸိုင် တေလႆႈၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် 4 ပုၼ်ႈ 3 ပုၼ်ႈ၊ ၼႂ်း 4 ပုၼ်ႈၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၵမ်ႉယၼ်ႁၼ်လီယဝ်ႉ ႁူဝ်ၼႃႈသၽႃးၼႆႉ တေလႆႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင်ၶိုၼ်းတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ။ ပိူဝ်ႈတႃႇသိုပ်ႇမူၼ်ႉမႄးၵႂႃႇ။ ဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်မတ်ႉတႃ 52။

ၵမ်းၼႆႉ မတ်ႉတႃ 53 ၶေႃႈ (က) သမ်ႉ ဝႃႈဝႆႉပေႃးမီးလွင်ႈတေလႆႈမူၼ်ႉမႄးမၵ်းတတ်း ၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ် ၸႄႈ မိူင်းလႄႈ တိူင်း ၼႆၸိုင် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တေလႆႈဢဝ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ် ၽူႈမီးသုၼ်ႇပၼ်သဵင် ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ပွင်ႇဝႃႈ ဢႃယု 18 ၶိုၼ်ႈၼိူဝ်ၸိူဝ်းမီးသုၼ်ႇပၼ်သဵင်ၼၼ်ႉ ၶဝ်ၽွမ်ႉဢိူဝ်ႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉၼႆ တေလႆႈဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ် တၢင်း။

(ခ) ၵေႃႈ ၸင်ႇၶိုၼ်းမႃးထႅင်ႈ ပေႃးဢမ်ႇလႆႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼၼ်ႉ ၶိုင်ႈပႃႈယႂ်ႇၼႆၸိုင် တိုၼ်းတေ ဢမ်ႇ လႆႈမူၼ်ႉမႄးမၵ်းတတ်းလႃးလႃး။ တိုၼ်းၼႄဝႆႉတႅၵ်ႇလႅင်း။

ၵမ်းၼႆႉ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ လွင်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း ၵမ်ႉယၼ်ႁၼ်လီယူႇၵေႃႈ သမ်ႉတေလႆႈသိုပ်ႇဢဝ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်တီႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ၼႂ်းၸႄႈတိူင်းႁိုဝ် ၸႄႈမိူင်းၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။ ထႅင်ႈတွၼ်ႈၼိုင်ႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈမိူင်းႁိုဝ် တိူင်း 3 ပုၼ်ႈ ၼႂ်း 4 ပုၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈၼိူဝ် ၵမ်ႉယၼ်ႁၼ်လီၸင်ႇ တေလႆႈဢဝ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်သၽႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈသေ ယဝ်ႉ ယူႇတီႈၸွမ်ၸိုင်ႈ ၸင်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇတေမူၼ်ႉမႄးမၵ်းတၵ်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃၼၼ်ႉလႆႈ ၼႄဝႆႉၸႅင်ႈ လႅင်း။

ပေႃးႁဝ်းၶႃႈ ၶိုၼ်းမႃးႁုပ်ႈတူၺ်းၼႆတႄႉ ပိူဝ်ႈတႃႇတေမူၼ်ႉမႄးၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်မိူၼ်ၸိူင်ႉ တေဢဝ်မိူင်းၶမ်းတီႈလႄႈ တင်းမိူင်းႁုင်းမၢၵ်ႇလၢင်း သႂ်ႇၶဝ်ႈၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈဢုပ်ႇပိူင်ႇႁင်းၶေႃၶွင်ၼႃႇၵၼၼ်ႉ မၼ်းတိုၼ်းဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ 1) ၵွပ်ႈ ပိူဝ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇၽွမ်ႉၸွမ်း၊ 2) ယူႇတီႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၶဝ် ဢၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈတင်းၼႂ်းၼႃႈတီႈၶဝ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၽွမ်ႉ ၸွမ်းၼႆ ႁဝ်းတေႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းၶႃႈၼေႃႈ။

ပဵၼ်ယူႇၸိူင်ႉၼၼ် ႁဵတ်းသင်လႄႈ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽွင်းငမ်းၶဝ်ၸီႉသင်ႇလႃႇ ႁူႉယူႇဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈသမ်ႉၸီႉသင်ႇဝႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ႁိုဝ် ဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ လူင်းၵူတ်ႇထတ်းသေ ႁႂ်ႈလႆႈလၢႆးငၢၼ်းတၢင်ႇထိုင်မႃး ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 3 ဝၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ မိူၼ်တင်း ယူႇတီႈၾၢႆႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဢၼ်ဝႃႈ “ပြည်ထောင်စုအစိုးရ ၀န်ကြီးရုံး” ၼၼ်ႉ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ပီႈၼွင်ႉၼႂ်းပိုၼ်ႉ တီႈ မိူၼ်ၸိူင်ႉ ပီႈၼွင်ႉၶၢင် ပီႈၼွင်ႉတႆး တႅၵ်ႇငၢၵ်ႈၵၼ်ႁိုဝ်။ မိူၼ်တင်းဝႃႈ မီးၸုမ်းဢၼ်ယွၵ်ႈမွၼ်ႇပၼ်မၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းၼင်ႇၵၼ် တႅၵ်ႇလိူတ်ႈၵၼ် ၸတ်ႉလိူတ်ႈၵၼ်ႁိုဝ် တေလႆႈၸၢင်ႈထတ်းသၢင်ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈ။

ၵမ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇႁဝ်းၶႃႈတႄႉ သမ်ႉတေလႆႈဝူၼ်ႉဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းၸမ်ပၢင်လိူၵ်ႈတင်ႈမႃးယဝ်ႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် တေ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵွၼ်ႈလဵဝ်၊ မမ်ႈလဵဝ်သေယဝ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၶႅပ်းၵၢင်ၸႂ်ၶေႃႈသဵင်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းပေႃးတေတႅၵ်ႇၵၼ်၊ ယၢႆႈၵၼ် သေယဝ်ႉ ႁႂ်ႈမူႇၸုမ်းဢၼ်တေၶိူင်ႇၶမ်ႉၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ သိုပ်ႇပဵၼ်လႆႈၵႂႃႇထႅင်ႈမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ ၸင်ႇတေလႆႈတမ်းၽႅၼ်သေ တင်ႈၸႂ်ႁဵတ်းႁိုဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ လီလႆႈဝူၼ်ႉပႃးမႃး။

ၵူၺ်းပဵၼ်ႁိုဝ်ၵေႃႈယဝ်ႉ ၼိုင်ႈတႄႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ မၼ်ႈၵႅၼ်ႇၵၼ်ယူႇ မိူၼ်ၸိူင်ႉပီႈၼွင်ႉတႆးလႅင် ၶဝ် ႁဵတ်းၼႄၵႂႃႇ ၶၢဝ်းတၢင်း 4 – 5 ဝၼ်းမႃးၼႆႉၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃႁဝ်း၊ ၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်ႁဝ်းတေ လူႉၵႂႃႇသုမ်းလၢႆ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ လႅၵ်ႈလၢႆႈ ပိၼ်ႇပႅင်ၵႂႃႇငၢႆႈငၢႆႈတႄႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ။

ၵူၺ်းၵႃႈ လမ်ႇလွင်ႈသုတ်းတႄႉ 1) ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတေလႆႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်၊ 2) သၽႃးၸႄႈမိူင်းၵေႃႈလီ၊ တိူင်းၵေႃႈလီ၊ သၽႃးၵူႈထၢၼ်ႈထၢၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵူၼ်းႁဝ်း ဢၼ်ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈ၊ ဢၼ်ၵူၼ်း မိူင်းႁဝ်း လႆႈယုမ်ႇၸႂ်တမ်းၸႂ်သေယဝ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်သႂ်ႇသဵင်ပၼ်ႁႅင်းဝႆႉၼၼ်ႉၼႆၸိုင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေၸုၵ်းမၼ်ႈၾၢႆႇႁဝ်း သေယဝ်ႉ တေႃႇသူႈပၼ်ႁဝ်းၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇၼႄႉၼွၼ်း။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼႆ ပေႃးဢဝ်တွၼ်ႈသွၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ႁဵတ်းပဵၼ်ၵၢၼ်သွၼ်ပိူဝ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၵူႈတီႈၼႆၸိုင် ၼင်ႇႁိုဝ် ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃ ၶွပ်ႇၼမ်ႉလႅၼ်လိၼ်ႁဝ်း ပေႃးတေဢမ်ႇလူႉပဝ်ႇသုမ်းလၢႆ၊ မၼ်းယွမ်းၵႂႃႇ ၽၢႆႉၵႂႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆႉ တၢမ်တူဝ်ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မိူဝ်ႈႁဝ်းလိူၵ်ႈတင်ႈၽူႈတႅၼ်းၽွင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵေႃႉလႂ် တေ ၸၢင်ႈၸုၵ်းမၼ်ႈၾၢႆႇၶိူဝ်းႁဝ်း၊ မိူင်းႁဝ်းၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၽႃႁဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တၵ်းတေလႆႈၾၢင်ႉၵၼ်သေယဝ်ႉ ဝႆႉ ၼၵ်းပၵ်းၸႂ်ပိူဝ်ႈတႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉၵၼ်ၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၼၼ်ႉ လမ်ႇလွင်ႈတႄႉတႄႉၼႆ ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈယွၼ်းတေႃႉတႆႇၶႆႈၼႄပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈသေ ယွၼ်းၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈၶႃႈ။

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း
21/2/2020


eastern_breeze
SHARE