ၾႆးမႆႈ ႁူင်းသဝ်းပလိၵ်ႈ တီႈဝဵင်းပၢင်လူင်

0
83

ၾႆးမႆႈႁူင်းသဝ်း ပလိၵ်ႈ 2 လင် ထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းပၢင်လူင် လွင်ႈၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ ဢမ်ႇမီး။

Photo by -ၵူၼ်းပၢင်လူင်/ ၾႆးမႆႈႁူင်းပလိၵ်ႈပၢင်လူင်

ဝၼ်းတီႈ 13/2/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ ၾႆးမႆႈႁူင်းသဝ်း ပလိၵ်ႈ 2 လင် (2 တႅဝ်း) ထပ်းၵၼ် ၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင် ၸႄႈ တွၼ်ႈလွႆလႅမ် ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ၶူဝ်းၶွင်တၢင်းၼႂ်းႁူင်းသဝ်း ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသင် မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းၼမ် ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးဢၢႆႈ ၵူၼ်းပၢင်လူင် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ လႆႈငိၼ်းဝႃႈ သၢႆၾႆးသျွတ်ႉၼႆဝႃႇ ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ တႄႇမႆႈမွၵ်ႈ 9 မူင်းၶိုင်ႈ ထိုင် 10 မူင်းၶိုင်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်းၼႆႉ။ ၾႆးမႆႈႁူင်းသဝ်းပလိၵ်ႈၼၼ်ႉ မႆႈတင်းသွင် 2 လင်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်း ႁူင်းပလိၵ်ႈတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈသင်သေဢိတ်းၶႃႈ မႆႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးမူတ်းၶႃႈယဝ်ႉ။ လွင်ႈလူႉသုမ်းတႄႉ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈၵႃႈ ႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

Photo by -ၵူၼ်းပၢင်လူင်/ ၾႆးမႆႈႁူင်းပလိၵ်ႈ ပၢင်လူင်

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ဢွင်ႈတီႈၾႆးမႆႈႁူင်းသဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၾၢႆႇႁွင်ႇ ႁွင်ႈၶင် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈ။ ၵတ်ႉၵႃႈ ဢမ်ႇမႆႈပႃးတီႈႁွင်ႈၶင် ၼၼ်ႉလႃႈ။ မွၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 10:45 မူင်း ၾႆးၸင်ႇတေမွတ်ႇၵႂႃႇၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈၾၢႆႇၶႄၾႆး လႆႈဢဝ်ရူတ်ႉၶႄၾႆး တီႈၼႂ်းဝဵင်းပၢင်လူင်၊ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလႅမ် မွၵ်ႈၵႃး 4-5 လမ်း ၸွႆႈႁူတ်းၶႄၾႆး ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE