စီးပွားရေးနှင့်လူမှုအဖွဲ့အစည်း လက်တွေ့ စီမံခန့်ခွဲမှု အထူး သင်တန်း

0
27
sponsored
Green Hill Development
Green Hill Development

ပိုမိုကောင်းသော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိစေမည့်
စီးပွားရေး နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း လက်တွေ့စီမံခန့်ခွဲမှု အထူးသင်တန်းတောင်ကြီးမြို့
မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့ထိ
ပိုမိုကောင်းသော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိစေမည့်
စီးပွားရေး နှင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း လက်တွေ့စီမံခန့်ခွဲမှု အထူးသင်တန်း
တောင်ကြီးမြို့
မတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့ထိ

Downloads PDF for details


eastern_breeze
SHARE