ၶႄႇ 40 ၵေႃႉ ၺႃးတီႉ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူတ်ႇထတ်း ႁူင်းတေႃႇလွင်း တီႈၵၢတ်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ တီႉလႆႈၸၢဝ်းၶႄႇ 40 ၵေႃႉ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းမူႇၸေႊ/ တီႈၵဵတ်ႉၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ လႅၼ်လိၼ် တႆး – ၶႄႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ

ဝၼ်းတီႈ 19/1/2020 ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 6 မူင်း ပလိၵ်ႈၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၵူႈႁွင်ႈၵၢၼ် ၶဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်း ဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ႁူင်းတေႃႇ လွင်း တီႈႁိမ်းၵၢတ်ႇၸၢင်ႉၽိူၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးယီႈလူး ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉၵွင်းမူးတူင်ႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ တီႈၼၼ်ႈ ၶဝ်ပိုတ်ႇႁူင်းတေႃႇလွင်း။ တေႃႈလဵဝ်သမ်ႉ ဢိုတ်းဝႆႉ။ ၽွင်းဢိုတ်းလိုဝ်ႈဝႆႉၼႆႉ ပလိၵ်ႈၶဝ် ၶဝ်ႈတီႉၺွပ်း။ ၸၢဝ်းၶႄႇ ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈၼႆႉ တင်းမူတ်း 70 ပၢႆ။ ၸိူဝ်းမီး ဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းတႄႉ ပွႆႇပၼ်ၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ 40 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးဝႂ်ၶၢမ်ႈမိူင်းလႄႈ ၺႃးတီႉဝႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈၶဝ် ၸွႆးတြႃးဝႆႉ ၸၢဝ်းၶႄႇ 40 ၵေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈဢမူႉၶၻီႊလၵ်ႉၶၢမ်ႈမိူင်းဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၵၢၼ် တေႃႇလွင်းတႄႉ ပႆႇပိုတ်ႇလိူင်ႈၸွႆးတြႃး ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ18/1/2020 ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ၸီႉသင်ႇသူင်ႇလိၵ်ႈ ႁႂ်ႈဢိုတ်းႁူင်းၵၢၼ်တေႃႇလွင်း ဢၼ် မီး ဝႆႉၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးၵျေႃႇတဵင်း ၽူႈတႅၼ်းသၽႃး ၸႄႈမိူင်းၶဵတ်ႇလိူၵ်ႈတင်ႈမၢႆ 1 ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၾၢႆႇတပ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ၸႂ်ႉဢိုတ်းႁူင်းတေႃႇလွင်း။ ၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇလႆႈၶႂၢင်ႉၶဝ်ႈလုမ်းသေ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၶႃႈ။ လႆႈႁပ်ႉငိၼ်း ၶၢဝ်ႇၸိူင်ႉ ၼၼ်ၵူၺ်း” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်တေႃႇလွင်း ဢၼ်ပိုတ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇလႄႈ ၸုမ်းပီႇတူႉၸိတ်ႉ ၵူၼ်း ပိုၼ်ႉတီႈမူႇၸေႊလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE