ၶၢဝ်းၵတ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မွၵ်ႈၵွၼ်ၵီႈၶွင်ႇပူင်းတဵမ်တူၼ်ႈ တီႈၸွမ်းသၼ်လွႆႇႁူဝ်ငိူၵ်ႈ

0

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE