ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးမူႇၸေႊ ယုၵ်ႉယွင်ႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း 200 ၵေႃႉ

0
63

ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2018-2019 တင်းမူတ်း 200 ၵေႃႉ။

Photo by – Sai Lao Hlaing Pan/ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး မူႇၸေႊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း 200 ၵေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 28/11/2019 ယူႇတီႈ ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးလႄႈၾိင်ႈငႄႈတႆး ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢွင်ႇ ပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်း ပၢင်ပွႆးပီမႂ်ႇတႆး 2114 ၼီႈ တီႈဝတ်ႉလွႆတိုင်ၶမ်း ၸႄႈဝဵင်းမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမျၢတ်ႉဢွင်ႇ ၵႅမ်ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၾၢႆႇပၢႆးမူၼ်ႈၸႂ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇဢွင်ႇပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉသိပ်း တင်းမူတ်း ဢမ်ႇယွမ်း 200 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈယုၵ်ႉယွင်ႈ။ ပီၼႆႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၼမ်လိူဝ်ပီ ပူၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းၼႆႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ၸတ်းႁဵတ်း ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ်ႁႅင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းမႃးၵူႈပီၶႃႈ။ ယူႇတီႈၶႃႈႁဝ်း ဢမ်ႇလိုမ်းတႄႉ ယူႇတီႈၵေႃလိၵ်ႈလၢႆးသေ ယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်းမႃးၼႆႉ တႄႇဢဝ် ပီ 1993 မႃးၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢွင်ႇပူၼ်ႉၸၼ်ႉသိပ်း ပီ 2018-2019 ၼႆႉ ယုၵ်ႉယွင်ႈပၼ် လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၼႂ်းတူင်ႇဝဵင်း မူႇၸေႊ တင်းမူတ်း 200 ၵေႃႉ။ လိူဝ်ၼၼ်ႉ ယုၵ်ႉယွင်ႈပႃး ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ၵေႃလိၵ်ႈလၢႆး ပီ 2017-2019 ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူဝ်ပဝ်ႈ၊ ၵႅမ်ႁူဝ်ပဝ်ႈ 3 ၵေႃႉ၊ ၽူႈၼမ်းၼႂ်းလႄႈ ၵႅမ်ၽူႈၼမ်းၼႂ်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။


eastern_breeze
SHARE