ပၢင်း ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ် ပေႃးၵိၼ်ယဝ်ႉပဵၼ်သင်?

0
192
တူၼ်ႈယႃႈပၢင်း

ပၢင်းၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းၼိုင်ႈ၊ ၸိုဝ်ႈၾၢႆႇဢိင်းၵလဵတ်ႈဝႃႈ (Cannabis, Hemp……) ၊ ထႆးဝႃႈ ၵၼ်ႊၶျႃႊ။ ပဵၼ်ယႃႈမဝ်းၵမ် သႅၼ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇႁႅင်းလေႃးလႄးလၢႆယၢင်ႇ ပိူင်လူင်မီးသၢမ်ႁႅင်း မိူၼ်ၼင်ႇဢွၵ်ႇႁႅင်း သူၼ်းယူင်းဢွၵ်းဢေႃ၊ တဵၵ်းဢွၵ်းဢေႃလႄႈ လွၵ်ႇဢွၵ်းဢေႃ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈတူၼ်ႈပၢင်း
ပၢင်း ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်တူၼ်ႈမွၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈမႆႉသႅၼ်းၸုၵ်း၊ တူၼ်ႈတင်ႈၸီႉၾႃႉ၊ တူၼ်ႈလမ်းလဵၵ်ႉ ပဵၼ်သီႇၸဵင်ႇဝႆႉ၊ ၽုၵ်ႇလႆႈၼိုင်ႈပီၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ ၽုၵ်ႇၶၢဝ်းၵတ်းၸမ်ၶဝ်ႈၶၢဝ်းမႆႈ ႁိုဝ် ၶၢဝ်းၽိူဝ်ႇမႆႉလူၼ်ႇႁူင်ႈ၊ ၸႂ်ႉမဵတ်ႉဝၢၼ်ႇၽၼ်းသေ ငွၵ်ႈဢွၵ်ႇပဵၼ်တူၼ်ႈမႃး၊ တၢင်းယၢဝ်းတူၼ်ႈသုင်မွၵ်ႈ 1-3 မဵတ်ႉ။ ဢမ်ႇပေႃးလိူၵ်ႈပေႃးသဵတ်ႈတီႈလိၼ်၊ ၽုၵ်ႇတီႈလႂ်ၵေႃႈဢွၵ်ႇလႆႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၽုၵ်ႇၺႃးတီႈလိၼ်ၽုၺ်ႈ လိၼ်ၽူင်း၊ တီႈလိၼ်မီးငႂ်ႈမီးၶွၼ်ႇလီၼၼ်ႉ တူၼ်ႈမၼ်းတေဢွၵ်ႇ ၶႅမ်ႉလီ၊ မိုတ်ႈတီႈမိူင်းၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇမႆႈ။

ၾၢင်ႁၢင်ႈဝႂ်ပၢင်း
ၼိုင်ႈတူၼ်ႈမီးလၢႆလၢႆၵိင်ႇၵၢၼ်ႈ၊ ၼိုင်ႈၵၢၼ်ႈမီးလၢႆလၢႆဝႂ်၊ ၾၢင်ႁၢင်ႈဝႂ်မၼ်းမိူၼ်ၼင်ႇၽႃႇမိုဝ်း လႄႈမီးႁွႆးဝႅင်ႇ ၸွမ်းဝႂ်လၢဝ်ႈလၢဝ်ႈဝႆႉ၊ ငၢႆးၶဵဝ်ႈလဵၵ်းလိူဝ်ႈ၊ ငၢႆးၵၼ်တင်းဝႂ်မၼ်းၼိဝ်ႉ၊ ၼိူဝ်ဝႂ်မၼ်းမီးတွမ်ႇဢွၼ်ႇၶူၼ်ၶူၼ်ဝႆႉ၊ ပဵၼ်သီၶဵဝ်။ တႂ်ႈဝႂ်မၼ်းသမ်ႉ မီးၶူၼ်ဝႆႉဢိတ်းဢိတ်းသေဢွၵ်ႇသီၶဵဝ်လေႃးမူၼ်ႇဝႆႉ၊ မီးမွၵ်ႇပဵၼ်ၶူဝ်ႈပဵၼ်ၸေႃႈ လဵၵ်ႉလဵၵ်ႉဢွၵ်ႇၸွမ်းငၢမ်ႈၵိင်ႇလႄႈၵၢၼ်ႈ၊ ဢၢႆမဵၼ်လိပ်းမဵၼ်ၶဵဝ်။

ၸိူဝ်ႉၽၼ်းပၢင်း တူၼ်ႈပၢင်း လုၵ်ႉမႃးတီႈလႂ်?
ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတူၼ်တေႃမၼ်း ဢွၵ်ႇၼႂ်းၵုၼ်လူင်ဢေႊသျိူဝ်ႊပွတ်းၵၢင်ၼႆႉယဝ်ႉ။ ဝၢႆးမႃးၸိူဝ်ႉၽၼ်းမၼ်း ၽႄႈလၢမ်းၵႂႃႇထိုင်လၢႆလၢႆမိူင်း မိူၼ်ၼင်ႇဢပ်ႊၾ်ၵၼိတ်ႉသတၢၼ်ႊ၊ ၵုၼ်ဢႅပ်ႊၾ်ရိၵ ပွတ်းတွၼ်ႈ ၼႃႈလိၼ်မႆႈ၊ ၵုၼ်ယူႊရွပ်ႉ၊ ၵုၼ်ဢမေႊရိၵႃႊၼိူဝ်-တႂ်ႈ၊ လႄႈႁႃႊဝၢႆႊ။ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ၽုၵ်ႇသွမ်ႈၼမ်ပွတ်း သၼ်လွႆ မိူင်းထႆးတွၼ်ႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

ႁဵတ်းႁိုဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းသူႇ/ၵိၼ်
ဢၼ်ဢဝ်မႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း/သူႇ/ၵိၼ် ပဵၼ်ၵိင်ႇ ၵၢၼ်ႈ ဝႂ်လႄႈယွတ်ႈၸေႃႈမွၵ်ႇမၼ်း။ ဢဝ်မႃးတၢၵ်ႇႁႅင်ႈႁိုဝ် ဢူပ်းႁႅင်ႈယဝ်ႉ သွႆးႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွင်သေးသေး၊ ဢမ်ႇၼၼ်ၶိုတ်ႈႁႂ်ႈပဵၼ်ၽွင်သေ ဢဝ်မႃးယဵတ်ႈသႂ်ႇၼႂ်းၵဵၼ်ၸေႈ/ တွင်လႅၼ်းယႃႈသေလုတ်ႇ၊ ၸႂ်ႉမေႃႈယႃႈၼမ်ႉသေလုတ်ႇၵေႃႈလႆႈ၊ သႂ်ႇၼႂ်းမေႃႈယႃႈသေလုတ်ႇၵေႃႈလႆႈ။ ၵဵဝ်ႉသေဢိုၼ်ၵိၼ်ၵေႃႈလႆႈ၊ သႂ်ႇလေႃးၼႂ်းၼမ်ႉၽၵ်းသေၵိၼ်ၵေႃႈလႆႈ။ မိူဝ်ႈလုတ်ႇၼၼ်ႉ ဢၢႆႈမၼ်းမိူၼ်ၾႆးမႆႈယႃႈႁႅင်ႈ။ ပၢင်းၼႆႉ ဢၼ်ဢတ်းပဵၼ်တႅင်ႈပဵၼ်ၵွၼ်ႈၵေႃႈမီးယဝ်ႉ။

ၼမ်ႉတွၼ်းၽွၼ်းလီပၢင်း
ပၢင်းၼႆႉ ဢမ်ႇဝႃႈဝႂ်မၼ်း၊ မွၵ်ႇမၼ်း၊ မဵတ်ႉၽၼ်းမၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ယႃႈယႃႈလူင်ယဝ်ႉ။

1.မဵတ်ႉမၼ်းၼႆႉ ၸွႆႈပၼ်တူဝ်ၶိင်းၵႅၼ်ႇၶႅင်။
2.မွၵ်ႇမၼ်း ပဵၼ်ယႃႈယႃၼွၼ်းဢမ်ႇလပ်း၊ ယႃႈယႃဢွၵ်းဢေႃတၢႆၽၢၵ်ႇ၊ ယႃႈယႃၵိၼ်ၶဝ်ႈဝၢၼ်။
3.ဝႂ်မၼ်း ပဵၼ်ယႃႈယႃၵႄႈၼၢဝ်ယွမ်လိူင်၊ ဢမ်ႇမီးႁႅင်း၊ ၸႂ်သၼ်ႇ၊ သဵင်သၼ်ႇ၊ တွင်ႉမႆႉၼမ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉ။

လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ပၢင်းၼႆႉပဵၼ်ယႃႈယႃ ဢႆ၊ ဢႆႁုတ်ႇဢႆႁႅင်ႈ၊ မီးၶီႈၶၢၵ်ႇၶီႈတိူဝ်ႇ၊ တွင်ႉၸဵပ်းတွင်ႉၵႅၼ်း၊ တွင်ႈႁႄႈတွင်ႉၵႂႃႇ၊ တွင်ႉပိၵ်ႉ။ ၸွႆႈပၼ်ၽူႈယိင်း လိူၼ်ႁူဝ်လိူၼ်မႃးဢမ်ႇမၢၼ်ႇ၊ ၸဵပ်းမူၺ်ႈမိူဝ်ႈလိူတ်ႈ ႁူဝ်လိူၼ်မႃး၊ တၢင်းပဵၼ်ၽိဝ်ၼင် ပဵၼ်ၶူမ်းပဵၼ်ၵၢႆး၊ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉတူင်ႉ၊ တၢင်းပဵၼ်ၶတ်းၶိုၼ်ႈ ႁိုဝ် ၸဵပ်းၶိုၼ်ႈ ၸွမ်းလုပ်ႇၵပ်းလုပ်ႇတေႃႇ၊ ပဵၼ်ငၢၼ်း၊ ႁူဝ်ၶိုၼ်ႈႁူဝ်ၶႆႈ၊ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ၊ ပႃးၸဵမ်တၢင်းပဵၼ်မၢၵ်ႇႁဵင်း (ၶႅၼ်ႊသိူဝ်)မၢင်ၸိူဝ်ႉမၢင်ပိူင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၸိုၼ်ႈႁၢႆၶႅၼ်းလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽေးလူင်ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပၢင်း မီးၸိူင်ႉႁိုဝ်?
ၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပၢင်းၼႆႉ ပေႃးဢမ်ႇမႅၼ်ႈလၢႆးမၼ်းၸိုင် မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉဢွၵ်းဢေႃလႄႈပၢႆးၸႂ်ယဝ်ႉ။ တီႈၼႆႈၶႂ်ႈဝႃႈၸႂ်ႉတိုဝ်း/သူႇ/ၵိၼ်ၼမ်ႉလူၼ်ႉပူၼ်ႉလိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပေႃးဝႃႈၼၼ်ၸိုင် ၵွင်ႉငူၼ်ႉမၼ်း လုတ်ႇၸိုမ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈသေ ထိုင်ၵႂႃႇတီႈဢွၵ်းဢေႃ။ တွၼ်ႈၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈ တိုၼ်ႇတဵၼ်ႈ၊ ၵႆႉလၢတ်ႈၵႆႉၸႃ၊ ၸႂ်ပိတ်းၸႂ်ပွတ်း၊ ၶႂ်ႈၶူဝ်တိၵ်းတိၵ်း ၶႂ်ႈၶူဝ်ဢမ်ႇထၢတ်ႇဢမ်ႇဝၢႆး ၸိူဝ်းၼႆႉမၼ်းသူၼ်းယူင်း ဢွၵ်းဢေႃယဝ်ႉ။ ဝၢႆးမႃး ႁဵတ်းႁႂ်ႈၸိုမ်းသဝ်ႈ၊ ငဝ်ငိုၵ်းငဝ်ငၢၵ်း၊ ႁၢဝ်ႁိူမ်ႉငဝ်ၼွၼ်း၊ ႁူဝ်ၶႆႈႁူဝ်ပၼ်ႇႁူဝ်မဝ်း၊ သူပ်းပၢၵ်ႇႁႅင်ႈ ၼမ်ႉလၢႆးၸၢင်ၸႅတ်းၵႅတ်း ၸိူဝ်းၼႆႉသမ်ႉထိုင်မႃးတွၼ်ႈ တဵၵ်းဢွၵ်းဢေႃယဝ်ႉ။ ပေႃးၵိၼ်ၼမ်ႉလူၼ်ႉသေ ႁၼ်ႁၢင်ႈၽၢမ်းတႃ၊ ႁူလႆႈငိၼ်းသဵင်ဝွင်းဝႅင်း၊ ဝူၼ်ႉသင်ဢမ်ႇမႃး ဝင်ႇဝိူဝ်ႈၵႂင်ၵႃး၊ သတိလုတ်ႈ သတိဢမ်ႇယူႇၵိုၵ်းၼိူဝ်ႉၵိုၵ်းတူဝ်၊ ၵုမ်းတူဝ်ၵဝ်ႇဢမ်ႇလႆႈ၊ ၵူဝ်ၵူဝ်ႁႄႁႄ၊ မၢင်ၵေႃႉထိုင်တီႈ လိုမ်းႁၢင်ႈလိုမ်းတူဝ်လိုမ်းၶိင်း၊ ပဵၼ်ယွင်ႇပဵၼ်မႃႈၸိူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈလွၵ်ႇဢွၵ်းဢေႃယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ “ပၢင်း”ၼႆႉ ၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢၼုၺၢတ်ႈပၼ်လၢႆႁွင်ႈၵၢၼ် ၽုၵ်ႇသွမ်ႈပိူဝ်ႈတႃႇၸႂ်ႉတိုဝ်းႁဵတ်း ယႃႈယႃလႆႈယဝ်ႉ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပေႃးၽုၵ်ႇသွမ်ႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇၵႃႉၶၢႆၸိုင် ၽိတ်းပၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဝၢၼ်ႈမိူင်းယဝ်ႉ။

ၸၢႆးၽွၼ်းလီ သၢႆၼမ်ႉမွင်း

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၾၢႆႇထႆး ပၢႆးယႃႈယႃႁၢၵ်ႈမႆႉႁၢၵ်ႈတွၵ်ႇလႄႈ medthai.com
pacharakku.appspot.com

ၶေႃႈမုလ်း – ပပ်ႉၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 16, April 2019


eastern_breeze
SHARE