ၸၼ်ႉၸွမ်ပုတ်ႉထ မိူင်းတႆးၸတ်းပၢင်ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး 6 တူၼ် ၸိူဝ်းလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး PHD

0
49

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE