ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တီႈလႃႈသဵဝ်ႈ

0
49

ၾႆးမႆႈႁိူၼ်း ပီႈၼွင်ႉမၢၼ်ႈသူႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ၊ ပဵၼ်ၽွင်းၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇယူႇလႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇ ၸဵပ်းလူႉတၢႆ။

Photo by – နေဖြိုးမြင့်/ ၾႆးမႆႈႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈသူႈ ၸႄႈဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ

ဝၼ်းတီႈ 11/11/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 6 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢၼ်ႈသူႈ ပွၵ်ႉ 12 ၸႄႈဝဵင်း လႃႈသဵဝ်ႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၼၢင်းၸၢမ် ၵူၼ်းမၢၼ်ႈသူႈ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “လွင်ႈၵူၼ်း တၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းတႄႉဢမ်ႇမီးၶႃႈ။ ၶူဝ်းၶွင်တၢင်း ၼႂ်း မၼ်းတႄႉ မႆႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်ၶႃႈယဝ်ႉ။ ႁဵတ်းသင်လႄႈလႆႈမႆႈၵႂႃႇဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉလွင်ႈတၢင်းမၼ်း လီ လီၶႃႈ။ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈဝႃႈ ယွၼ်ႉသၢႆၾႆးသျွတ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမၢၼ်ႈသူႈ တင်း ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၶႄၾႆးၶဝ် တၼ်းဢွၼ်ၵၼ်ၸွႆႈၵၼ် ၶႄၾႆးမွတ်ႇၵႂႃႇ၊ ႁိူၼ်းဢၼ်ၾႆးမႆႈၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းဢုတ်ႇ 2 ၸၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းတႄႉ ႁိုင်ႁိုင်ၼၢၼ်းၼၢင်းၸင်ႇမႃးၸႂ်းႁိူၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

“ၸဝ်ႈၶွင်ႁိူၼ်းတႄႉ ဢမ်ႇယူႇႁိူၼ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းၼွၵ်ႈ ႁိုင်ႁိုင်ၼၢၼ်းၼၢၼ်းၼိုင်ႈပွၵ်ႈမႃးၸႂ်းႁိူၼ်း ႁဵတ်းၼႆ ၵူၺ်း။ လႅပ်ႈပဵၼ်ၾႆးသျွတ်ႉၵူၺ်းၶႃႈ။ ဢမ်ႇတၼ်းလၢမ်းမႆႈႁိူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ။ ၵတ်ႉၵႃႈဢေႃႈ” ၵူၼ်းယူႇႁိမ်းၸမ် ႁိူၼ်းၾႆး မႆႈၼၼ်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ယၢမ်းလဵဝ်ပလိၵ်ႈ ဢဝ်လိူင်ႈၸဝ်ႈႁိူၼ်းဝႆႉ လူၺ်ႈဝႆႉမဝ်မၢင် လွင်ႈၽေးၾႆး ဝႃႈၼႆ။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 15/2/2018 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမႆႈႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ လင်ၼိုင်ႈ တီႈဝၢၼ်ႈႁူးမူၼ်ႈ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၼႃး ၸႄႈ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၽႃသၢၼ်သွင်ၸၼ်ႉ လူႉသုမ်းတင်းလင်။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE