ၵူၼ်းတူၺ်း ႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢီးၵၼ် ႁူဝ်ႉလဵၵ်းပေႃးလူမ်ႉ

0
30

ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်လိူၼ် 12 မူၼ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပီၼႆႉ ၵူၼ်းတူၺ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် ဢီးၵၼ်ႁူဝ်ႉပေႃးလူမ်ႉ။

Photo by – Aung Kyaw Moe/ ႁူဝ်ႉလဵၵ်ႉ ၼႂ်းပၢင်ပွႆး ႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈတူၼ်ႈတီး

ဝၼ်းတီႈ 7/11/2019 ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႇမတီႇပွင်ပဵၼ်ပၢင်ပွႆး ၶိုၼ်းမေးႁဵတ်းႁႄႉၵင်ႈၶိုၼ်း တီႈၼႂ်းပၢင်ပွႆႇႁူင်း ၾႆးမိၼ် ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼၼ်ႉ။ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 7 တင်းမူတ်း ႁူင်းၾႆးဢၼ်ပွႆႇၵၢင်ဝၼ်း တင်း ၵၢင်ၶမ်ႈ မီး 30 လုၵ်ႈပၢႆ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႇမတီႇပၢင်ပွႆး ႁဵတ်းႁူဝ်ႉလဵၵ်း ႁႄႉဝႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းတူၺ်း ပေႃးတေ ဢမ်ႇၶဝ်ႈၸမ်ၸုမ်း ၶိုင်ပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼၼ်ႉ။

ၼၢင်းမူဝ် ၽူႈလႄႇပွႆး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ လႆႈႁၼ်ႁူဝ်ႉလဵၵ်းၼၼ်ႉ လူမ်ႉၵႂႃႇၾၢႆႇၼိုင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ယူႇတီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် မႄးႁဵတ်းၶိုၼ်း ႁႄႉၶိုၼ်းယဝ်ႉ။ ဢၼ်လွမ်ႉႁူဝ်ႉလဵၵ်းဝႆႉၼၼ်ႉ လီမဵဝ်းၼိုင်ႈ ၶႃႈ။ ၼင်ႇႁိုဝ် ၸုမ်းပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶဝ် တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ်လႆႈလွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။ ဢွင်ႈတီႈမၼ်းၵေႃႈတေၵႂၢင်ႈ ထၢင်ႇႁၢင်ႈပွႆႇ။ သင်ဢမ်ႇလွမ်ႉႁူဝ်ႉၸိုင် ၸဵမ်ၸုမ်းပွႆႇႁူင်းၾႆး ၸဵမ်ၵူၼ်းတူၺ်းပွႆး သူၼ်ႈသိၼ်းသၢၼ်ၵၼ်သေ တီႈပွႆးႁူင်း ၾႆးၵေႃႈတေၵႅပ်ႈ ၵူၼ်းတေၼမ်” ဝႃႈၼႆ။

Photo by – SHAN/ ႁၢင်ႈၵႃတုၼ်း ႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 6/11/2019

ၽွင်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ၶိုၼ်ႈၼၼ်ႉ ယၢမ်းၾႆးၽူင်ႉတူၵ်းမႃးလႄႈ ၵူဝ်မၼ်းတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းတူၺ်း။ ၵူဝ်ပဵၼ်ၽေးလႄႈ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈႁဵတ်းဝႆႉပၼ်တီႈၵူၼ်းတူၺ်း။ ၸုမ်းၵူၼ်းပွႆႇႁူင်းၾႆးၵေႃႈဝႆႉပၼ်ဢွင်ႈတီႈပွႆႇမၼ်း ႁင်းၶေႃလႄႈ ပီၼႆႉ ပွႆးပဵၼ် 4 ဝၼ်းယဝ်ႉ ယင်းပႆႇမီးၵူၼ်းၺႃးႁူင်းၾႆးမိၼ်တူၵ်းသႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ပၢင်ပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ တႄႇၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းတီႈ 4 ထိုင် 12 လိူၼ်ၼူဝ်ႊဝႅမ်ႊၿိူဝ်ႊ 2019။ တႃႇ ဝၼ်း တီႈ 4 ထိုင် 11 တႄႉ ၶေႉၶဵင်ႇပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ်ၵၼ်။ ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း ဝၼ်းတီႈ 12 သမ်ႉ ပဵၼ်ဝၼ်းတွၼ်ႈသူးရၢင်းဝလ်း ၽူႈဢွင်ႇပေႉ။ သင်ဝႃႈ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ ၾူၼ်တူၵ်း ဢမ်ႇၸၢင်ႈပွႆႇၸိုင် တေတိူဝ်းပၼ်ဝၼ်းမၼ်းထႅင်ႈ ဝၼ်းၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၼၢင်းမူဝ် သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ “ ပီၼႆႉ တင်းပီၵၢႆ ပေႃးမႃးတူၺ်းၼႆ ပီၼႆႉလႅပ်ႈၵူၼ်းဢေႇလိူဝ်ပီၵၢႆဝႆႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပၢင်ပွႆးတိုၵ်ႉ တႄႇလႆႈ 3-4 ဝၼ်းၵူၺ်းလႄႈ။ ပေႃးပွႆးၸမ်တေယဝ်ႉ ၵူၼ်းတေၵိုၼ်းလိူဝ်ၼႆႉယူႇၶႃႈယူဝ်ႉ။ ဢွင်ႈတီႈဝႆႉရူတ်ႉၶိူင်ႈ/ ၵႃးၼၼ်ႉ ၵေႃႇမတီႇၶဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၾၢၵ်ႇရူတ်ႉၶိူင်ႈၼိုင်ႈလမ်းတေလႆႈပၼ် 1,000 ပျႃး၊ ၵႃး 3,000 ပျႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ သင်ဢမ်ႇၸႂ်ႈတီႈ ၼႂ်းဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ သမ်ႉၵႂႃႇၾၢၵ်ႇဝႆႉတၢင်းၼွၵ်ႈ ၸွမ်းႁိူၼ်းပိူၼ်ႈၸိုင် ပေႃးပဵၼ်ၵႃး ၼိုင်ႈလမ်းလႆႈ ပၼ် 5,000 ထိုင် 10,000 ပျႃးၼႆၵေႃႈမီးၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပီၼႆႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်း မီး 396 လုၵ်ႈ။ ဢၼ်ပွႆႇၵၢင်ဝၼ်း / ႁၢင်ႈၵႃႇတုၼ်းသမ်ႉ မီး 281 လုၵ်ႈ၊ ဢၼ်ပွႆႇၵၢင်ၶမ်ႈ 115 လုၵ်ႈ။

မိူဝ်ႈပီ 2018 ၼၼ်ႉ ႁူင်းၾႆးမိၼ်ဢၼ်ၶဝ်ႈၶဵင်ႇၵၼ် တင်းမူတ်းမီး 414 လုၵ်ႈ ဝႃႈၼႆ။


eastern_breeze
SHARE