ၾူၼ်တူၵ်းလႄႈ ၼမ်ႉထူမ်ႈၵၢင်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း

0
46

ဢိင်ၼိူဝ်ၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈ/ ၼမ်ႉလွႆ လႆထူမ်ႈၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး/ ၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း တီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2019

ဝၼ်းတီႈ 17/10/2019 ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း ၼမ်ႉလႆၼွင်းထူမ်ႈ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်၊ ၸွမ်းၵၢတ်ႇဝဵင်းလႄႈ ၸွမ်းႁၢၼ်ႉၶၢႆၶူဝ်း၊ ႁၢၼ်ႉဢူဝ်ႊသျိၼ်ႊ ၸိူဝ်းမီးၼႂ်းၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး/ ၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2019

ၸၢႆးလႅင်း ၵူၼ်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ မိူဝ်ႈဝႃးၼႆႉ ၾူၼ်တူၵ်းႁႅင်းၼႃႇၶႃႈဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈၽွင်းၼမ်ႉထူမ်ႈ ၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈယေးၶဝ် ၸႂ်ႉရူတ်ႉၵႃး ၵိုတ်းပႅတ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈၵွၼ်ႇ။ ၼမ်ႉထူမ်ႈႁႅင်းတႄႉၶႃႈ။ တီႈတႃႈရူတ်ႉ(လႅင်းၵႃး) တူၼ်ႈ တီး – လၢႆးၶႃႈ၊ မိူင်းသူႈ၊ ပၢင်လူင် ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ထူမ်ႈထိုင်ၵၢင်ၶႃ ၶႃႈဢေႃႈ။ တီႈၵၢတ်ႇလူင်ၵေႃႈထူမ်ႈ၊ တီႈၵၢတ်ႇဢူဝ်ႊသျိၼ်ႊ ၵေႃႈထူမ်ႈ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵေႃႈထူမ်ႈ။ ၼမ်ႉလႆ ဢမ်ႇတၼ်းၶိုတ်းၶႃႈဢေႃႈ”ဝႃႈၼႆ။

ဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလူင်ငဝ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းတႆး ဝဵင်းၼိုင်ႈ ယဝ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းယူႇၼိူဝ်လွႆသုင် ၵေႃႈၸႂ်ႈ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီး/ ၼမ်ႉထူမ်ႈ တီႈၵၢင်ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 17/10/2019

“ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈတႄႉ ၼမ်ႉဢမ်ႇတွၼ်ႉထူမ်ႈၸိူင်ႉၼႆသေပွၵ်ႈ။ ၼမ်ထူမ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ဢမ်ႇတွၼ်ႉလႆႈငိၼ်း။ ၼမ်ႉ ထူမ်ႈႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ယွၼ်ႉယုၵ်းယၵ်း။ တီႈႁိမ်းႁၢၼ်ႉဢူဝ်ႊသျိၼ်ႊၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေ ၾူၼ်တူၵ်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ယုၵ်း ယၵ်း လၢႆမၢၵ်ႇမိူဝ်လူင်ဝႆႉၶႃႈ။ ႁွင်ႈၼမ်ႉသမ်ႉၵႅပ်ႈ၊ ၵူၼ်းသမ်ႉပႅတ်ႈယုၵ်းယၵ်းလူင်းၼႂ်းႁွင်ႈ၊ ပေႃးၾူၼ်မႃးၵေႃႈ ၼမ်ႉဢမ်ႇ ၸၢင်ႈလႆယဝ်ႉၶႃႈၼႃႇ” ၵူၼ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

ပီ 2019 ၼႆႉ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ၼမ်ႉလႆထူမ်ႈၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး လၢႆလၢႆၵမ်းယဝ်ႉ။ ၵူၼ်းမိူင်းတူၼ်ႈတီးတႄႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမႄးၶႂၢၵ်ႈႁွင်ႈ၊ လၢင်းႁွင်ႈၼမ်ႉ ႁႂ်ႈလႆလီၼႆယူႇ။

ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ ယူႇတီႈ ဢႃႊသီႊယၼ်ႊ (ASEAN) ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းၼႆႉ လႆႈႁပ်ႉ သူး လွင်ႈမူတ်းသႂ် ပဵၼ်တူဝ်ယၢင်ႇလီ ဝဵင်းၼိုင်ႈ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 4/9/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾူၼ်တူၵ်း ႁႃႇယႂ်ႇၼမ်ႉထူမ်ႈၼႂ်းပွၵ်ႉတီႈတႅမ်ႇ ၼႂ်းဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၽူႈၸၢႆး ဢႃယု 17 ပီ ၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆလွင်ႈ ၸွမ်းၼမ်ႉသေ လႆႈလူႉတၢႆ။ မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 18/8/2019 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ယွၼ်ႉၾူၼ်တူၵ်း ၼမ်ႉထူမ်ႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးလႄႈ ၽူႈၸၢႆးဢႃယု 60 ပီ လႆႈလူႉတၢႆ ၸွမ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ။


eastern_breeze
SHARE