ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ တူၼ်ႈတီး TJA တေၶဝ်ႈၶဵင်ႇပွႆးႁူင်းၾႆးမိၼ် ပွႆးလိူၼ် 12 တူၼ်ႈတီး

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ ႁၢင်ႈႁႅၼ်းတႃႇတေပွႆႇ ၼႂ်းပၢင်ပွႆးႁူင်း ၾႆးမိၼ် ၼႂ်လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်း။

Photo by -SHAN/ ႁူင်းၾႆးမိၼ် ၶွၼ်ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TJA တူၼ်ႈတီး

ပၢင်ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ပီၼႆႉ တေၸတ်းႁဵတ်း ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 4-12/11/2019 တႃႇၶၢဝ်းတၢင်း 9 ဝၼ်း တီႈ ၵၢင်ပၢင်ႇဢဝေႇယႃႇ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး ၸိုင်ႈ တႆးပွတ်းၸၢၼ်း။ ယူႇတီႈၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီးၵေႃႈ ႁူမ်ႈ ၵၼ်ႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် တႃႇတေပွႆႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ။

ၶုၼ်ႇရႃႇၸႃႇ ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် ႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ် ၸုမ်းၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ“ ၸုမ်းသိုဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈ လူင်း ပိုၼ်ႉတီႈသေ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵူၺ်း၊ တွၼ်ႈတႃႇတေမႃးႁူမ်ႈၵၼ်သေ မီးတၢင်းမူၼ်ႈသိူဝ်း ၸွမ်းၵၼ်ၸိူင်ႉၼႆ ၼႆႉႁႅင်းဢေႇၼႃႇ၊ ယွၼ်ႉၼၼ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၵၼ်သေ လႆႈၵျေႃႇမူၼ်ႈၸွမ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ။ တွၼ်ႈတႃႇတေပႅင်းမႅတ်ႇၾိင်ႈ ႁိတ်ႈ ႁွႆး ပွႆးပွႆႇႁူင်းၾႆးမိၼ် တီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉသေဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်ပဵၼ်လၵ်းၼမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းသေ ၸင်ႇ လႆႈတၢင်ႇၸိုဝ်ႈႁူင်းၾႆးမိၼ်ႁဝ်းၶႃႈဝႃႈ သူၺ်ႇၵလွင်ႇ (ပွင်ႇဝႃႈ ပၢႆၵမ်ၶမ်း)” ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ၼႂ်းမိူင်းတႆးၼႆႉ ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇႁႅင်းဢေႇသေ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမီးလွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သေဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈလူင်ပွင် ၸိုင်ႈၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၼပ်ႉယမ်ပွင်ႇၸႂ်ၼိူဝ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၶုၼ်ႇၸူဝ်းဢူး ၾၢႆႇၸုမ်းပွင်ၵၢၼ် လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇတီႈတူၼ်ႈတီး TJA ႁဝ်းၶႃႈ ပီၼႆႉ လႆႈႁူမ်ႈ သၢင်ႈၵၼ်ၸွမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇသေႁဵတ်းမႃး၊ ၶႃႈၵေႃႈလိူဝ်သေႁႅင်းငိုၼ်းယဝ်ႉ ႁႅင်းၵူၼ်းၵေႃႈလႆႈၸွႆႈယူႇၶႃႈ။ လႆႈႁူမ်ႈၸွႆႈ ႁဵတ်း ပွၵ်ႈၼႆႉ တေလႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်ယိၼ်းၸူမ်းတႄႉတႄႉၶႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇႁဵတ်းႁူင်းၾႆးမိၼ်ၼႆႉ ဢမ်ႇမီးၸဝ်ႈတႃႇၼၵမ်ႉၸွႆႈသင်။ ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽူႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ လႄႈ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်းလိူၼ် ၽႂ်မၼ်းမႃး ႁူမ်ႈၵၼ်ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼိုင်ႈဢိတ်းသေ ႁဵတ်းသၢင်ႈမႃး ဝႃႈၼႆ။

ၸုမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ TJA (Tanggyi Journalist Association) ၼႆႉ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇလၢႆၸုမ်း မႃးႁူမ်ႈၵၼ် ၶွတ်ႇၽွတ်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈပီ 2016 တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးသေ ယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇပဵၼ် ၼႅင်ႈၵွင်ႉသၢၼ် ႁူမ်ႈပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ်ၵၼ်၊ ႁူမ်ႈၸွႆႈလိူဝ်ၵၼ် ၽွင်းမိူဝ်ႈထူပ်းတင်းယၢပ်ႇ ၼႂ်းၵၢၼ်လူင်းႁႃၶၢဝ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

 

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE