မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး

0
29

သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလင်ၼိုင်ႈ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ လင်ၶႃးႁိူၼ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ

ဝၼ်းတီႈ 17/9/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 8 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပၵ်းဝႆႉတီႈမိူင်းငေႃႉၼၼ်ႉ ယိုဝ်း မၢၵ်ႇလူင်သေ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶိုမ်းမႂ်ႇ ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။ တူၵ်းသႂ်ႇလင်ၶႃးႁိူၼ်း။

ၽူႈၸၢႆးဢႃယု မွၵ်ႈ 60 ပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ လၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ “ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢိူဝ်ႈ။ မိူဝ်ႈဝႃးၶဝ် ယိုဝ်းပဵၼ် သၢမ်လုၵ်ႈ။ လုၵ်ႉတီႈတပ်ႉၶဝ် တီႈမိူင်းငေႃႉသေယိုဝ်း ၵႂႃႇတၢင်းမိူင်းသိင်။ ၶႂ်ႈဝႃႈ ၶဝ်ယိုဝ်းယူႇၵူႈဝၼ်း – ၵူႈၶမ်ႈ ၶႃႈယဝ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်ၼႆႉ” ဝႃႈၼႆ။

တီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႅပ်ႊသၢႆႊတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ “တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ်လင်ႁိူၼ်း လုင်းပၺ်ၺႃ လႄႈ ပႃႈမျႃႉၸိင်ႇ၊ မိူဝ်ႈၽွင်း ၸဝ်ႈႁိူၼ်း တိုၵ်ႉတၢၵ်ႇၼဵင်ႈယူႇ ၼႂ်းဝၢင်းႁိူၼ်း။ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသဵၼ် တိူဝ်ႉသႂ်ႇ ၼၢင်းလၢဝ်ၶမ်း ဢႃယု 12 ၶူပ်ႇ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈငွၵ်းသွၵ်ႇမၼ်းၼၢင်း လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း” ဝႃႈၼႆ။

တႄႇဢဝ် ၼႂ်းၵၢင်လိူၼ်သႅပ်ႊထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 2019 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းၵိင်ႇၸႄႈဝဵင်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်မႃးၶိူဝ်းယႂ်း၊ မိူၼ်ၼင်ႇ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA။ သိုၵ်း TNLA တင်း RCSS။

Photo by – ၵူၼ်းမိူင်းငေႃႉ/ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ လင်ၶႃးႁိူၼ်း တီႈမိူင်းငေႃႉ

ထႅင်ႈၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ 3 ၸုမ်း ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်တၢင်းမိူင်းငေႃႉၼႆႉ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၵိုတ်း တိုၵ်းယူႇ ၵူႈၸုမ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈၼႆၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်းတိုၵ်းၾၢႆႇလဵဝ်ထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် လိူၼ်သႅပ်ႇထႅမ်ႊပိူဝ်ႊ 21 ဝၼ်း။ သိုၵ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း သိုၵ်းတဢၢင်း၊ ၵဝ်ႈၵၢင်ႉလႄႈ ရၶႅင်ႇၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵိုတ်း တိုၵ်းတႃႇ 1 လိူၼ် တႄႇ ဢဝ် ဝၼ်းတီႈ 9/9/2019 ထိုင် 8/10/2019။

သိုၵ်း RCSS ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်လူင်းလၢႆးမိုဝ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပတ်းပိုၼ်ႉတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဝႆႉၸုမ်းၼိုင်ႈ။

ဝၼ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်တီႈမိူင်းငေႃႉ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄး မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းတီႈ 17/9/2019 ၼႆႉ ၽူႈၼမ်းသိုၵ်းၸုမ်းဢူၺ်းလီ လႄႈ တူဝ်တႅၼ်းသိုၵ်း၊ တူဝ်တႅၼ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်တႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းတီႈၵဵင်းတုင်။ ၵူၺ်းၵႃႈ တင်းသွင်ၾၢႆႇဢမ်ႇ လႆႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသင်သေဢၼ်။


eastern_breeze
SHARE