ၸုမ်းယၢင်းၽိူၵ်ႇ KNU လႄႈ NRPC ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် လွင်ႈတပ်ႉသိုၵ်းသွင်ၸုမ်း

0

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE