ၸုမ်းဢူၺ်းလီပွတ်းႁွင်ႇ တင်းသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၸွင်ႇတေၵိုတ်းသိုၵ်းတေႃႇၵၼ်လႆႈတႄႉ

0
299
Photo by – Hla Maung Shwe (facebook)/ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 4 ၸုမ်း တင်း NRPC ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ် တီႈၵဵင်းတုင် မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 31/8/2019

ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းတႆးႁဝ်း တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၵေႃႈ တေႁူမ်ႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်းယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ဢၼ်သဵင် ၵွင်ႈဢမ်ႇထၢတ်ႇ ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင် ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ၵူႈတီႈၵူႈတၢင်းယူႇ ႁဝ်းၶႃႈၵေႃႈ ယိၼ်းမႆႈၸႂ်သေ ၸၢင်ႈတေလႆႈ တူင်ႉတၵ်ႉၵၼ် ပိူဝ်ႈတႃႇ ၵိုတ်းတိုၵ်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းမီးတၢင်းမုင်ႈမွင်းသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢိတ်းၼိုင်ႈၶႃႈ။

ထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉတႄႉ လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ဢၼ်ပဵၼ် AA ပီႈၼွင်ႉလွႆလႄႈ ပႃးတၢင်း ပီႈ ၼွင်ႉၵဝ်ႈၵၢင်ႉၶဝ် 3 ၸုမ်း ႁူမ်ႈလူၺ်ႈပႃးတင်းပီႈၼွင်ႉၶၢင် KIA/ KIO သေယဝ်ႉ မီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တၢင်း PC ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊလွင်ႈငမ်းယဵၼ် တီႈဝဵင်းၵဵင်းတုင် ဝႃႈၼၼ်လႄႈ ယူဝ်တေမီးလွင်ႈလူမ်ၸႂ်ၵၼ်မႃးဢိတ်းၼိုင်ႈယူဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈ ယွၼ်းထတ်းသၢင်တူၺ်းလွင်ႈၼႆႉဢိတ်းၼိုင်ႈ။

ၸုမ်းဢူၺ်လီ 3 ၸုမ်းလႄႈ ႁူမ်ႈလူၺ်ႈပႃးတင်းပီႈၼွင်ႉၶၢင် KIA/ KIO ၶဝ်ၼႆႉ လႆႈႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်မႃး တၢင်းၾၢႆႇလူင်ပွင် ၸိုင်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ NRPC ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပႃးတၢင်းၸုမ်းၾၢႆႇသိုၵ်း ၾၢႆႇတပ်ႉမတေႃႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသေ ပဵၼ်မႃးမီးယူႇ 2-3 ပွၵ်ႈသေတႃႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပေႃးထိုင်တီႈလီလႆႈ ၸႂ်ယႂ်ႇၸႂ်ၵႂ်ႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁၼ် ပဵၼ်မႃး။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၸွမ်းပၢင်ၵုမ်ၶဝ်ဢၼ်ႁဵတ်းၵႂႃႇ တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼၼ်ႉၼႆ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇပီႈၼွင်ႉမိူင်းၶႄႇၶဝ် မႃးၶဝ်ႈၸိမ်ၸွမ်းလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ယူႇတီႈၽူႈတၢင်တူဝ်မိူင်း ၶႄႇၼႆႉ ၶဝ်ႈၸိမ်ၸွမ်း ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ၶဝ်ႈၵႅဝ်ၸွမ်း ႁႂ်ႈပေႃးတုမ်ႉတိူဝ်ႉသရေႇၼႃႈတႃ ၸိုင်ႈမိူင်း မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ မိူၼ်တၢင်းဝႃႈ မႃးလူလၢႆတေႃႇၵၢၼ်ၽၢၼ်ႇပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၶဝ်။ ပေႃးထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈမႃး ပေႃးတင်းဝႃႈမႃးႁဵတ်းၸွမ်းၵၼ် ၼႂ်းမိူင်းၶႄႇၼႆႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈတိုၼ်းဝႃႈဢမ်ႇႁပ်ႉယဝ်ႉ တေမီးမႃးၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵမ်ႉၼႆႉၽိူဝ်ႇတီႈပီႈၼွင်ႉမိူင်းလႃးၶဝ် ႁဵတ်းပွႆးပဵၼ်တီႈမၢႆတွင်း လွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶဝ် တဵမ် 30 ပီၼၼ်ႉ ယူႇတီႈၾၢႆႇၽူႈမီး ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ PC ၶွမ်ႊမသျိၼ်ႊၾၢႆႇလွင်ႈငမ်းယဵၼ်ၶဝ်လႄႈ ပႃးၸုမ်း ဢူၺ်းလီၶဝ် ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်သေၵေႃႈ လႆႈမီးၵၢၼ်ဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃး။ ပေႃးထႅင်ႈ ၵမ်းတေမႃး ႁဝ်းၶႃႈတေႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်ၼၼ်ႉ ဝႃႈတေႁဵတ်းမိူင်းလႃး။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်တီႈမိူင်းလႃးၵေႃႈလီ ပဵၼ်တီႈလႂ် ၵေႃႈယဝ်ႉ။ ပေႃးတင်းဝႃႈ ဢမ်ႇပႃးတူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇၼႆတႄႉ ယူႇတီႈၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ဢမ်ႇၼႄႉၸႂ် ဢမ်ႇယုမ်ႇ ၸႂ်လႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈဝႃႈ ယၢမ်ႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်မႃးယဝ်ႉသေတႃႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၵၢၼ်မႃး ဢမ်ႇႁဵတ်းၸွမ်းၵႂၢမ်းၵေႃႈ ယၢမ်ႈမီးမႃး လႄႈ ပိူဝ်ႈတႃႇတေ ႁပ်ႉပၢၵ်ႇလႆႈလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၶဝ်လႄႈသင် ပိူဝ်ႈတႃႇတေႁပ်ႉပၢၵ်ႇပၼ်လႆႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ၼၼ်ႉ လႄႈသင် ၸင်ႇဝႃႈ ႁႂ်ႈမီးတူဝ်တႅၼ်းၾၢႆႇမိူင်းၶႄႇ မႃးၶဝ်ႈၵႄႈၵၢင်မၼ်းပၼ်ၼႆ ၾၢႆႇဢူၺ်းလီၶဝ်တႄႉ ယိုၼ်ႈယွၼ်းဝႆႉ ၸိူင်ႉၼၼ်။

ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ႁိုဝ်မႃးၵေႃႈယဝ်ႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ် ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း တႄႇသၢင်ႈမႃးၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၼႂ်းလိူၼ် ဢေႃႊၵတ်ႊသ် ဝၼ်းတီႈ 15 တေႃႇထိုင်မႃးဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ သဵင်ၵွင်ႈၵေႃႈဢမ်ႇထၢတ်ႇသေယဝ်ႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈလႆႈၼီလႆႈလူႉလႆႈလၢႆၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆ ၵၢၼ်တွင်ႈတဵဝ်း တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈၼႆႉ ဢဝ်ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇသေ ယဝ်ႉ မၼ်း တုမ်ႉတိူဝ်ႉသရေႇၼႃႈတႃ ၸိုင်ႈမိူင်းၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး မၼ်းႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်မၢၵ်ႈမီးလႄႈသင်၊ ၽွၼ်းပၢင်ႈၵၢၼ် လွင်ႈလီ လွင်ႈၸႃႉတင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ ၵိူတ်ႇၶိုၼ်ႈမႃး ထိုင်တီႈၵူၼ်းမိူင်းပေႃးလႆႈထၢင်ႇထိူမ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵေႃႈမီးမႃး။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇမီးသရေႇၼႃႈတႃ။ ပၢင်တိုၵ်းဢၼ်ပိုတ်ႇယူႇတၢင်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇတီႈမိူင်းတၢင်းလုမ်ႈၾႃႉၶဝ်ဢမ်ႇႁၼ်လီ ၵူၺ်းပဵၼ်လွင်ႈပူၼ်ႉပႅၼ် သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် တေႃႇၵူၼ်းမိူင်း ၾၢႆႇၼိုင်ႈ ၵေႃႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ယူႇ တၢင်းမိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ယူႇၾၢႆႇတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵူၺ်း ယူႇၾၢႆႇဢၼ်ဢမ်ႇ ဢွင်ႇပေႉ ယူႇၾၢႆႇသုမ်းၼၼ်ႉလုမ်းလုမ်းၵူၺ်းၼႆ ၼႆႉႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉသရေႇၼႃႈတႃၶဝ် ။

ထႅင်ႈလွင်ႈၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈၵေႃႈ ဢၼ်ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၶဝ်ယွမ်းၵိုတ်းတိုၵ်းပၼ်ဝႆႉ 6 လိူၼ် ဝၢႆးလင်မႃးၵေႃႈ တိူဝ်းထႅင်ႈ 2 လိူၼ်ၼႆႉ ၶွပ်ႈတဵမ် ဝၼ်းတီႈ 31/8/2019 ၼႆႉ သိုပ်ႇယိုတ်ႈထႅင်ႈ 21 ဝၼ်း တေႃႇထိုင် 21/9/2019 ၼႆႉ။ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းဢၼ်ၶဝ်ၸတ်းႁဵတ်းၵႂႃႇတီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းလႆႈၸူဝ်ႈၶၢဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း။

ၵူၺ်းၵႃႈ ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈတႄႉ တႃႇတေပဵၼ်မႃး ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 3 ၸုမ်း ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း KIO ဝၢႆးလင်မႃးၵေႃႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေပႃးမႃးၸွမ်း SSPP ၸုမ်းဝၢၼ်ႈႁႆး၊ ၸုမ်းမိူင်းလႃး ဢိၵ်ႇလူၺ်ႈပႃးတင်း ၸုမ်းဝႃႉ ၊ ၸုမ်းၽၢၵ်ႈၼိူဝ်ၶဝ် 7 ၸုမ်းၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပေႃးႁူမ်ႈ ၶဝ်ႈပႃးမႃးလႆႈၼႂ်းၶၵ်ႉၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈၶၵ်ႉၵၢၼ်လွင်ႈၵိုတ်းတိုၵ်းတူဝ်ႈမိူင်း NCA ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ယၢင်ႈတိၼ်ၵမ်းၼႆႉ တေပဵၼ်ယၢင်ႈတေတႄႇမၼ်းၵူၺ်း တႃႇတေၶိုပ်ႈၼႃႈပဵၼ်မႃးထႅင်ႈ ႁႂ်ႈပေႃး ၸၢင်ႈ မုင်ႈမွင်းဝႃႈ တေၸၢင်ႈဢဝ်ငမ်းယဵၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇ တေၸၢင်ႈၵေႃႇသၢင်ႈလွင်ႈငမ်းယဵၼ်သေယဝ်ႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၵၼ်ၵႂႃႇလႆႈတႄႉယူႇႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပႆႇၸၢင်ႈမုင်ႈမွင်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။

ပၢင်တိုၵ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဢၼ်တိုၵ်ႉမႃးပွႆႇမၢၵ်ႇ လေႃႇထႅင်ႈတီႈႁိမ်းၼမ်ႉပွင်ႈၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းၵေႃႈၸမ်မႃးတၢင်းၼႃႈတီႈ ပီႈၼွင်ႉဝၢၼ်ႈႁႆး SSPP မိူၼ်တင်းၼႄၾႆးဝႃႈ သင်ၸိူဝ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းၼႆႉယႂ်ႇၵႂၢင်ႈလိူဝ်မႃး ထႅင်ႈလၢႆလၢႆၸုမ်းၵေႃႈ ၸၢင်ႈ ၵဵဝ်ႇၶွင်ႈပႃးၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းၼႆႉယူႇ ႁိုဝ်ၼႆ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် ပၼ်ၾၢင်ႉၵေႃႈမီးဝႆႉလႄႈ သင်ၸိူဝ်ႉဢမ်ႇၸဵဝ်း ႁူတ်းမွတ်ႇႁႂ်ႈမုၵ်ႉၾႆးဢၼ်ၼႆႉ ယဵၼ်ၵႂႃႇၼႆၸိုင် ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသိူဝ်ဢၼ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈလၢမ်းထိုင်ၵႂႃႇ တေႃႇထိုင်ပီသဵင်ႈသေ ယဝ်ႉ ၵမ်းလိုၼ်းမႃး ၸၢင်ႈၵႂႃႇ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး လွင်ႈၵၢၼ်လိူၵ်ႈတင်ႈ 2020 တေမႃးၼၼ်ႉၵွၼ်ႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇပဵၼ် မႃးၸိူင်ႉၼႆၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵႃႈလႆႈယွမ်း ႁူပ်ႉတင်း ပီႈၼွင်ႉၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် တီႈၵဵင်းတုင်ၼႆႉ။ ဢၼ်ၼႆႉ မိူၼ်တင်းဝႃႈ ၸွမ်းလူၺ်ႈမီးတၢင်းလူဝ်ႇလႄႈ လႆႈႁဵတ်းၵူၺ်း ဢမ်ႇ ၸႂ်ႈၶႂ်ႈႁဵတ်းၼႃႇလႄႈႁဵတ်း ႁဝ်းၶႃႈတႄႉႁၼ်ထိုင်ၸိူင်ႉၼၼ်။ လၢတ်ႈတီႈသုတ်းမၼ်းၵေႃႈ ပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵမ်းၼႆႉတႄႉ ယူႇၾၢႆႇၸုမ်းဢူၺ်းလီၶဝ် မီးၾၢႆႇပေႉပုၼ်ႈသေ လႆႈယိုၼ်ႈယွၼ်းတူၵ်းလူင်းၼႆလႄႈ ၽွၼ်းၵၢၼ်ဢၼ်လီတီႈသုတ်း ဢမ်ႇပဵၼ် မႃးလႆႈသေတႃႉ ပိူဝ်ႈတႃႇၵိုတ်းတိုၵ်းၵၼ်ၸူဝ်ႈၵႅပ်ႉတႄႉ ၶေးၸၢင်ႈပဵၼ်မႃးလႆႈယူႇ ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ယွၼ်းတၢင်ႇထိုင် ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ပွတ်းဢွၼ်ႇတွၼ်ႈၼိုင်ႈသေ ၶွတ်ႇယွတ်ႈပၢႆၵႂၢမ်းဝႆႉတီႈၼႆႈ။

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ

ႁိုၼ်း ၵႃယၢင်း

30/8/2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ