မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း – ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိုင်ႈ

0
57
Photo by – Google

မၢႆမီႈၸိုင်ႈမိူင်း
လွၵ်းပိူင်မၢႆမီႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းမိူဝ်ႈပၢၼ်ႁေႃသႅင် ရူဝ်ႊမၼ်ႊ (Roman) လႄႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းယူႇၼႂ်းမိူင်းၵျိူဝ်ႊမၼီႊ ဢိၵ်ႇ မိူင်းယူႊရူပ်ႉ မၢင်မိူင်း။ ယၢမ်းလဵဝ် လွၵ်းပိူင်ၼႆႉ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဝႆႉသင်ႉလၵ်း (Institutions) ပိူင်တိုဝ်းၵမ် (code) လႄႈ မၢႆမီႈၵဝ်ႇတင်းလူင် (digest) ဢၼ်ႁူမ်ႈၵၼ် ႁွင်ႉ ဝႃႈ corpus juris civilis ။ လွၵ်းပိူင်မၢႆမီႈဢၼ်ၼႆႉဢမ်ႇမိူၼ်Common Law ဢၼ်လုၵ်ႈတီႈႁိတ်ႈထုင်းမႃး။

Civil Law
A legal system held and administered in the Roman Empire and presently practiced in Germany and in some other European countries. This legal system comprises the institutions, code and digest, and is collectively called corpus juris civilis – as distinct from Common Law (see Common Law).

ၽူႈႁၢပ်ႇၵၢၼ်ၸိုင်ႈ
ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢင်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၼႃႈၵၢၼ်ပွင်ဝၢၼ်ႈမိူင်း လႄႈ ပွင်ၼမ်ႉပွင်တူဝ် ပေႃႇလသီႇ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ (ဢမ်ႇၼပ်ႉပႃးၾၢႆႇပွင်မၢႆမီႈ- တပ်ႉသိုၵ်းလႄႈ တႅပ်းတတ်းတြႃး)။

Civil servant
A government employee entrusted with the administration of the country and implementing government policies (excluding the legislature, armed forces and judiciary).

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE