ၽေးလူင်ၵၢၼ်သူႇလႅၼ်းယႃႈ တေႃႇတူဝ်ၵဝ်ႇလႄႈပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉ

0
163
Photo by – Google/လႅၼ်းယႃႈ

လႅၼ်းယႃႈၼႆႉ ၶဝ်ႈၼႂ်းယႃႈမဝ်းၵမ်သႅၼ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းသူႇ/လုတ်ႇယဝ်ႉ တိတ်းၸပ်းယိၼ်ႉမၼ်း။ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉ ႁိုဝ် ၽေးလူင်ၵၢၼ်သူႇလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ မီးယူႇလၢႆလၢႆပိူင်။ ၵွပ်ႈဝႃႈၼႂ်းလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ မီးၵွင်ႉယၢင်ၼီႊၶူဝ်ႊတိၼ်ႊၼမ် ဢိၵ်ႇၵွင်ႉယၢင်ထႅင်ႈလၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင် ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇတူဝ်ၶိင်း ၵူၼ်းႁဝ်း။ ပေႃးဝႃႈတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းႁဝ်း လႆႈႁပ်ႉၵွင်ႉယၢင်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼမ်မႃးတိၵ်းတိၵ်းၸိုင် ၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈတိတ်းၸပ်းတၢင်းပဵၼ် လၢႆၸိူဝ်ႉလၢႆပိူင်။

ၽေးလူင်လႅၼ်းယႃႈ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းသူႇမၼ်း။
(1) ၶူဝ်ႁူဝ်မဵၼ်၊ သိူဝ်ႈၶူဝ်းမဵၼ်၊ ဢၢႆတူဝ်ဢၢႆၶိင်းမဵၼ်။ ၸဵဝ်းၵႄႇထဝ်ႈ၊ လၢႆႇတႃႇၸဵဝ်းႁူႇ (ႁွႆးတိၼ်ၵႃၸဵဝ်းၶိုၼ်ႈ)။

(2) ၶဵဝ်ႈလိူင်၊ ၶဵဝ်ႈလမ်၊ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၶဵဝ်ႈမႅင်း၊ သူပ်ႇပၢၵ်ႇမဵၼ်၊ ၸွမ်းသီႇသူပ်းၸမ်ႉၵမ်ႇ။

(3) ၼိဝ်ႉမိုဝ်း ၼဵပ်ႉမိုဝ်းမီးသီလိူင်။

(4) ၵႆႉဢႆ၊ ဢႆႁုတ်ႇဢႆႁႅင်ႈ၊ ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈ။

(5) ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ဢမ်ႇၸိုၼ်ႈသႂ် ႁိုဝ် ၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်ဝဝ်းမွင်။

(6) ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈငၢႆႈ၊ လႅၼ်ႈ လဵၼ်ႈႁႅင်းဢမ်ႇလႆႈႁိုင်။

(7) ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တႃမွတ်ႇတေႃႇၸူဝ်ႈ။

(8) ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊႁူင်းယဵဝ်ႈ၊ ၶႅၼ်ႊသိူဝ်ႊပွတ်ႇ။

(9) ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်လႄႈလွတ်ႇလိူတ်ႈ။

(10) ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တွင်ႉၵႂႃႇတွင်ႉႁႄႈ။

(11) ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်လွတ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်းဢေႃတိပ်ႇ။

(12) ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ထူင်လူမ်းၵႂ်ႈ/ပွင်း။

(13) ႁႅင်းၵႃႇမလူႉလူတ်းယွမ်း။

(14) ပေႃးပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းပႃးတွင်ႉ ၸၢင်ႈတူၵ်းလုၵ်ႈ။

(15) ၶူၼ်ႁူဝ်ႁွၵ်ႇ ႁိုဝ် ၶူၼ်ႁူဝ်ၸဵဝ်းႁွၵ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ၽေးလူင်လႅၼ်းယႃႈ ဢၼ်တုမ်ႉတိူဝ်ႉၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း။
(1) ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢႆႁုတ်ႇဢႆႁႅင်ႈ။

(2 ) ပဵၼ်ၽေးတေႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတွင်ႉ (ဢၼ်မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇမၢၼ်းဝႆႉ)။

(3) ၸၢင်ႈၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၶႅၼ်ႇသိူဝ်ႊ (မၢၵ်ႇႁဵင်း) လႆႈထိုင် 2 ပုၼ်ႈ။

(4) ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢွၵ်းဢေႃလုၵ်ႈဢွၼ်ႇထိုင်ႉ၊ ဢွၵ်းဢေႃၼိုၵ်းထိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

သပ်းလႅင်းၼႄတူဝ်ယၢင်ႇမၼ်းလွင်ႈၼိုင်ႈ။ ၽွၼ်းႁၢႆႉၸႃႉၵၢၼ်လုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇ၊ တၢင်းပဵၼ်ဢမ်ႇႁူႉၼိူဝ်ႉႁူႉၶိင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။ ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၸွမ်းၼင်ႇၽူႈလဵပ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉလႆႈမႃးၼၼ်ႉ ၵူၼ်းသူႇလႅၼ်းယႃႈတႃႇသေႇၶဝ်ၼႆႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်လွတ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်းဢေႃတိပ်ႇလႄႈတႅၵ်ႇ လိူဝ်သေၵူၼ်းဢမ်ႇလုတ်ႇလႅၼ်းယႃႈ 10 ပုၼ်ႈ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ယင်းၸၢင်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈယႂ်းထႅပ်းယႅပ်းဢွၵ်းဢေႃယွမ်ႁဵဝ်ႇၵႂႃႇလႄႈ လူႉၵႂႃႇငၢႆႈလိူဝ် ပၵတိ -ၼႆယဝ်ႉ။

ၵႂၼ်းဢၢႆလႅၼ်းယႃႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်ၽေးလူင်တေႃႇတူဝ်ၶိင်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇလႄႈ ပိူၼ်ႈတၢင်ႇၵေႃႉၵႃႈႁိုဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ပေႃးႁူႉယဝ်ႉၼႆၸိုင် ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇသမ်ႉၶႂ်ႈတိုတ်း/ၶႂ်ႈပႅတ်ႈလႅၼ်းယႃႈႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇတႅပ်းတတ်းၸႂ်ဝႆးဝႆးသေၵမ်း။

ၸၢႆးၽွၼ်းလီ သၢႆၼမ်ႉမွင်း

ဢိင်ၶေႃႈမုလ်းၾၢႆႇထႆး honestdocs.co

ၶေႃႈမုလ်း – ပပ်ႉမႅၵ်ႉၵသိၼ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ မၢႆ 013, January 2019

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE