Tuesday, May 21, 2024

ဝၢႆးပၢင်ဝိူၵ်ႊသျွပ်ႊယဝ်ႉ CSSU တေလူင်းထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း 16 တီႈ ၵဵပ်းၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ

Must read

ၵေႃပွင်ၵၢၼ်ၽွမ်ႉႁူမ်ႈၸိုင်ႈတႆး (CSSU) တေလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢႆးပၢင်ဝိူၵ်ႊသျွပ်ႊ (Workshop) ဢၼ်ၸတ်းတီႈဝဵင်းတူၼ်ႈတီး၊ ၵဵပ်းၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး ၼႂ်းမိူင်းတႆးလႄႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ပတ်းပိုၼ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၵူၼ်းၶိူဝ်းတႆး၊ တေၼမ်းဢဝ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်တႆး တၢင်ႇထိုင်တီႈပၢင်ၵုမ်လူင် 21 ပၢင်လူင်။ လွင်ႈၼႆႉ ၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ လႆႈတွင်ႈထၢမ်ဝႆႉ ၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင်ၸၢႆးဢူး ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း လုမ်းၵပ်းသၢၼ် RCSS တီႈတူၼ်ႈတီး ဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ထၢမ်-ဢၼ်တေလူင်းထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပေႃးႁဵတ်းဝိူၵ်ႊသျွပ်ႊ (Workshop) ၼႆႉယဝ်ႉၵေႃႈ တေလူင်းၵႂႃႇ ၵမ်းလဵဝ်ၶႃႈႁႃႉ၊ တေၵႂႃႇၸိူင်ႉႁိုဝ်ၶႃႈ?။

- Subscription -

တွပ်ႇ-ၶၢဝ်းတၢင်းမၼ်းၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈမၼ်းၸမ်ၵၼ်၊ ပေႃးဝႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉၵေႃႈ တေလူင်းၵမ်းလဵဝ်။ ပေႃးလူင်းယဝ်ႉၵေႃႈမႃးႁဵတ်းၶိုၼ်းပၢင်လူင်ႈၼႃႈ။

ထၢမ်-ပေႃးဝႃႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ တေမီးၽႅၼ်ၵၢၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-ပေႃးဝႃႈလူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈတေမီးပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၢၼ်မိူင်း ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ၊ ၸၼ်ႉပိုၼ်ႉတီႈ။ တီႈၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႂ်ႈလႆႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း တႃႇတေႁၢင်ႈႁႅၼ်းၽိုၼ်လိၵ်ႈ တၢင်ႇ၊ ႁႂ်ႈမၼ်းပႃးတီႈ ပၢင်ၵုမ်လူင်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇပီ 21 ပၢင်လူင် ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းထႅင်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈတေယဝ်ႉပွၵ်ႈလဵဝ်၊ တေမီးလၢႆပွၵ်ႈ။ 6 လိူၼ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ တေၸတ်းႁဵတ်းယူႇတႃႇသေႇ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ်လႄႈ ပွၵ်ႈၼႆႉ ၼင်ႇဢၼ်ၶေႃႈၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းမီးၼၼ်ႉ ႁဝ်းတေၵဵပ်းႁွမ်သေတေတႅမ်ႈၽိုၼ်လိၵ်ႈ တၢင်ႇပႃးၼႂ်းတီႈပၢင်ၵုမ်လူင်။

ထၢမ်-မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး CSSU ၵေႃႈယၢမ်ႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇပဵၼ်ၸတ်းႁဵတ်း ပၢင်ၵုမ်ၵၢၼ်မိူင်းၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈတႆး။ ဢၼ်တေလူင်းထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈမၼ်း တေမိူၼ်ၵဝ်ႇၶႃႈႁႃႉ၊ တေပဵၼ်ၸိူင်ႉႁိုဝ်မႃးၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-လၢႆးႁဵတ်းသၢင်ႈပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ မၼ်းတေတိူဝ်းၶႅမ်ႉမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ၊ ၵူၼ်းဢၼ်ႁဝ်းတေလူင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းၵေႃႈႁူႉဝႃႈ ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းမၼ်းတိုၵ်ႉမႂ်ႇမႂ်ႇ၊ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ မၼ်းမီးတူဝ်ထူပ်းဢၼ်ယၢမ်ႈလႆႈႁဵတ်းမႃး ဢွၼ်တၢင်းယဝ်ႉ။ တီႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်တေမႃးၶိုၼ်ႈပၢင်ဢုပ်ႇဢူဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်ၵေႃႈႁူႉတီႈပွင်ႇမၼ်း။ ႁဵတ်းသင်လႄႈမႃးလူင်း ႁဵတ်းသင်လႄႈမႃးဢဝ်ၵၢင်ၸႂ်ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းယူႇ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၼႆၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႈႁူႉတီႈပွင်ႇမၼ်းမႃး။ ပွၵ်ႈၼႆႉတႄႉ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းၼႆႉ မၼ်းမီးတူဝ်ထူပ်းဝႆႉယဝ်ႉ၊ ယုမ်ႇယမ်ဝႃႈမၼ်းတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈလိူဝ် ပွၵ်ႈၵမ်းဢွၼ်တၢင်းယူႇ။

ဢွၼ်တၢင်းၼႆႉ ၵၢၼ်ၶွတ်ႇၽွတ်ႈၵေႃႈ တေဢမ်ႇမႅၼ်ႈတီႈမႅၼ်ႈတၢင်းမၼ်း၊ ၵူၼ်းမၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇမႅၼ်ႈ ၵေႃႉမၼ်း ၵေႃႈတေပႃး။ ၵမ်းၼႆႉတႄႉမၼ်းပႃးလၢႆၾၢႆႇလၢႆၸုမ်း ၵၢၼ်ပၢႆးမိူင်း၊ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး၊ ၵၢၼ်တူင်ႇဝူင်းၵူၼ်းၸိူဝ်းၼႆႉ မၼ်းမႃးၶွၼ်ႈၵၼ်သေ ၵေႃႉလႂ်တေပႃးၼႂ်းလႂ်ၼႆၵေႃႈ မၼ်းမီးတူဝ်ထူပ်းမႃးယဝ်ႉ၊ ပွင်ႇဝႃႈလွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းလီမႃးလိူဝ်ႇၵဝ်ႇဝႆႉယဝ်ႉ။

ထၢမ်-ဢိင်ၼိူဝ်လွင်ႈတူဝ်ထူပ်းၵမ်းၼိုင်ႈသေ ဢၼ်လူင်းႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ၸွင်ႇႁၼ်ဝႃႈၵူၼ်းမိူင်း သူၼ်ၸႂ်မႃးၶႃႈႁႃႉ?။

တွပ်ႇ-ႁဝ်းႁၼ်ထိုင်ငဝ်းလၢႆးတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈႁူပွင်ႇတႃလႅင်းမႃးတင်းၼမ်ယဝ်ႉ။ ၶဝ်ႈၸႂ်မႃးၼမ်ယဝ်ႉ၊ ၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ ႁဝ်းလူဝ်ႇႁူမ်ႈၵၼ် ႁဝ်းလူဝ်ႇပႃးၵၼ်ၵူႈၵေႃႉၼႆ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်းၵေႃႈပွင်ႇၸႂ်မႃးၵမ်ႈၼမ်ယဝ်ႉ။

ထၢမ်-ၵမ်းလိုၼ်းသုတ်း ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈမၼ်း ဢၼ်ဢမ်ႇထၢမ်မႅၼ်ႈၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈမီးၵေႃႈ လၢတ်ႈပၼ်ၽွင်ႈၶႃႈ?။

တွပ်ႇ-တႃႇႁဝ်းတေႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မၢင်တီႈၼႆႉ လွင်ႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁဝ်းၼႆႉ ႁဝ်းဝႃႈမၼ်း ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈယဝ်ႉ၊ မၼ်းတူဝ်ႈတၼ်းယဝ်ႉ ႁဝ်းဝႃႈၼႆယူႇသေတႃႉၵေႃႈ မိူဝ်ႈႁဝ်းၵႂႃႇႁဵတ်း တင်းဢၼ်တူဝ်ထူပ်းလႄႈ ဢၼ်ႁဵတ်းယူႇၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢင်ႈပိူင်ႈၵၼ်ၵေႃႈမီး။ ၵွပ်ႈၼၼ် ႁဝ်းယိုၼ်ႈယွၼ်းပႃးၸဵမ်ၽူႈႁူႉၵူၼ်းႁၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇႁဝ်းၶဝ်၊ ပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႈသင်ၶရႁၼ်းႁဝ်းၶဝ်၊ ပႃးၸဵမ်ၵူၼ်းၼုမ်ႇႁဝ်းၶဝ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈၶဝ်ႈပႃး၊ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈမႃးဢုပ်ႇဢူဝ်း မႃးလၢတ်ႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈၵၢၼ်မိူင်း၊ ၵၢၼ်ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ၵၢၼ်ငမ်းယဵၼ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ်မၼ်းတေၶိုပ်ႈၼႃႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ ၽူႈမီးပၺ်ၺႃပိုၼ်ႉႁူႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈဢွၼ်ၵၼ်မႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပႃး ႁူမ်ႈမိုဝ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းႁဝ်း ႁႂ်ႈၶိုၼ်ႈယႂ်ႇသေၵမ်း ႁဝ်းၶႂ်ႈတုၵ်းယွၼ်းတီႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း မီးၼင်ႇၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း