Monday, May 20, 2024

သင်ၶၸဝ်ႈလႄႈၵူၼ်းမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း ႁူမ်ႈပတ်းပူလူမႄးလုမ်းလႃး ထမ်ႈၵိူဝ်းလိူဝ်း ပိူဝ်ႈတႃႇၸဝ်ႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ မႃးတိုဝ်းၵမ်ထမ်းတြႃး

Must read

သင်ၶၸဝ်ႈၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး မႄးပတ်းပူလုမ်းလႃးထမ်ႈၵိူဝ်းလိူဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ထမ်ႈၽႃလူင် ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ ပိူဝ်ႈတႃႇမၼ်းၸဝ်ႈ မႃးတိုဝ်းၵမ်ထမ်းတြႃး မႃးမဵတ်ႉတႃႇပၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ် တီႈမိူင်းလၢင်းၶိူဝ်း။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ တင်ႈတႄႇဝၼ်းလိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ (ဝၼ်းတီႈ 04/12/2017 မႃး ႁၢၼ်ႉတေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ယူႇတီႈသင်ၶၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃးပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁူမ်ႈဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းပတ်းပူလူမႄးလုမ်းလႃး တီႈထမ်ႈၵိူဝ်းလိူဝ်း (လွႆၼမ်ႉတွၼ်) ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်း ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွၼ် ၸႄႈဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

- Subscription -

ထမ်ႈၵိူဝ်းလိူဝ်းၼႆႉ မီးၾၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်းမွၵ်ႈ 10 လၵ်း။ လွင်ႈတၢင်းဢၼ်သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ်ပတ်းပူလုမ်းလႃးၼႆႉ ဢိင်ၼိူဝ်ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ တေမႃးတိုဝ်းၵမ်ထမ်းတြႃးတီႈၼႆႈ၊ တေမႃးမဵတ်ႉတႃႇထမ်းတြႃးပၼ် ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်းလႆႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ၵၼ်-ၼႆယဝ်ႉ။

ၸၢႆးမွင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင် ပွၵ်ႉတူၵ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈတူင်ႉၼိုင်ၼႃႈၵၢၼ်ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႂ်းသူၼ် လၢတ်ႈဝႃႈ- “မိူဝ်ႈလိူၼ်ၸဵင်လွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ (ဝၼ်းတီႈ 04/12/2017) တႄႇၵႂႃႇတူၺ်းထမ်ႈ၊ ထူဝ်းတၢင်းသေတႄႇၽဵဝ်ႈပတ်းမႃး။ မိူဝ်ႈဝၼ်းလိူၼ်လွင်ႈ 7 ၶမ်ႈၵႂႃႇသၢင်ႈၶူဝ်ၵၢႆႇၶဝ်ႈထမ်ႈ၊ 8 ၶမ်ႈ သင်ၶၸႄႈဝဵင်းတင်းမူတ်းၶိုၼ်းမႃးႁူမ်ႈသေ ၵႂႃႇႁဵတ်းလွင်ႈလိူမ်ႈလႆႇမူတ်းသႂ်ၼႂ်းထမ်ႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼလူင်သေ ထႆတၢင်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၸူးထမ်ႈ ပဵၼ်ၸုမ်းၸဝ်ႈမႁႃႇၵျႃႇ။ မိူဝ်ႈၼႆႉၵေႃႈ သင်ၶလႄႈတၵ်ႉၵႃႇၸႄႈဝဵင်း တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ တိုၵ်ႉဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇလုမ်းလႃး တီႈထမ်ႈၼၼ်ႉယူႇ”ဝႃႈၼႆ။

ထမ်ႈၼႆႉ ပေႃးလုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်းပႆၶိုၼ်ႈၵႂႃႇ တေလႆႈၸႂ်ႉၶၢဝ်းယၢမ်းမွၵ်ႈ 1 ၸူဝ်ႈမူင်း။ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈတၢင်းၵႃး ယင်းပႆႇထိုင်- ဝႃႈၼႆ။

ၸၢႆးမွင်ႇ သိုပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၶူဝ်တႄႉႁဵတ်းယဝ်ႉၵႂႃႇ၊ တေသိုပ်ႇသိူဝ်ႇပိုၼ်ႉလႄႈ ႁဵတ်းဝတ်ႉၵျွင်းမၼ်းၸဝ်ႈ။ တင်ႈတႄႇလိူၼ်လွင်ႈၸဵတ်းၶမ်ႈမႃးတေႃႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဵတ်းၵူႈဝၼ်း။ သင်ၶၸဝ်ႈၶဝ်ဝႃႈ တေသိုပ်ႇသၢင်ႈၵျွင်းသုမ်းသွမ်းလႄႈ တီႇၽဵဝ်ႈပၼ်ပႃး ဢွင်ႈတီႈႁေႃးထမ်းတြႃး တႃႇၵူၼ်းတင်းၼမ်မႃးထွမ်ႇထမ်းတြႃး ယိူင်းဢၢၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉၼၼ်”- လၢတ်ႈတီႈၸုမ်းၶၢဝ်ႇၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ ၼင်ႇၼႆ။

ၶူဝ်လင်ဢၼ်သၢင်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ၶူဝ်ၵၢႆႇၶၢမ်ႈၼမ်ႉၽႃလူင် ဢၼ်လႆလူင်းၵႂႃႇၶဝ်ႈၼမ်ႉတဵင်း။ ထမ်ႈၼႆႉ မိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈႁွင်ႉဝႃႈထမ်ႈၵိူဝ်းလိူဝ်း၊ ၵွပ်ႈဝႃႈမိူဝ်ႈပၢၼ်မိူင်းလူႉၵူႈပွၵ်ႈ ယၢင်းၵိူဝ်းလိူဝ်းၶဝ်မႃးယူႇသဝ်းဝႆႉတီႈၼၼ်ႈ။ ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ သင်ၶၸဝ်ႈၶိုၼ်းမႄးတင်ႈၸိုဝ်ႈထမ်ႈဝႃႈ ထမ်ႈၽႃလူင် ၸဝ်ႈပေႃႈသိလ်ထမ်းဝုၼ်းၸုမ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ပိူဝ်ႈတႃႇသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈဝတ်ႉ/ၵျွင်းၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈလိူၼ်လွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ (ဝၼ်းတီႈ 11/12/2017)ၼႆႉ သင်ၶၸႄႈဝဵင်း၊ ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၵႅမ်ၽူႈၵွၼ်းၸႄႈတွၼ်ႈ၊ ၵႃႇၼႄႇ၊ ပိဝ်ႇႁႃႇမူး၊ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈ ပႃးၸဵမ်ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းႁူဝ်မိူင်း၊ ၸုမ်းသိုၵ်းၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇဝၼ်းၼၼ်ႉ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇတူၺ်းလူပိုၼ်ႉတီႈ တႃႇလုမ်းလႃးသၢင်ႈဝတ်ႉၵျွင်းၵႂႃႇ။ ယိူင်းဢၢၼ်းႁႂ်ႈယဝ်ႉတူဝ်ႈဢွၼ်ၼႃႈ ဝၼ်းၵိူတ်ႇၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ-ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈလၢၵ်ႇလၢႆးထမ်ႈၼႆႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းရႃႇသီႇဢုတုလႂ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇႁွၼ်ႉဢမ်ႇမႆႈ၊ ဢမ်ႇမီးႁိၼ်ႉမီးယုင်း။ မီးၼမ်ႉပုင်ႇၾၢႆႇလင်ထမ်ႈ။ ၼမ်ႉပုင်ႇဢၼ်လႆႈလူင်းမႃးၼၼ်ႉ တႅၵ်ႇပဵၼ်သွင်ၵႄး။ ၵႄးၼိုင်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉၵတ်း၊ ၵႄးၼိုင်ႈပဵၼ်ၼမ်ႉမႆႈ။

မိူဝ်ႈပီဢွၼ် (2016) မိူဝ်ႈပၢင်ပွႆးလူင်ပီၵွၼ်းၶမ်း တိူၵ်းၵမ်ႇမထၢၼ်းလၢင်းၶိူဝ်းၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈၶူးဝႃးဝုၼ်းၸုမ်ႉ မႃးႁေႃးထမ်းတြႃး တီႈလၢင်းၶိူဝ်း။ မိူဝ်ႈၼၼ်ႉ ဢိင်ၼိူဝ်တီႈတိူၵ်ႈၵမ်ႇမထၢၼ်း ၵူၼ်းၵိုၼ်းႁႅင်းသေ မၼ်းၸဝ်ႈမိူဝ်းလိုဝ်ႈယင်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၼႃးလိၼ်း။ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈဢတိတ်ႉထၢၼ်ႇႁၼ်ထမ်ႈသေ ထိုင်ၵၢင်ၼႂ်မိူင်းလႅင်းမႃး မၼ်းၸဝ်ႈႁွင်ႉဢဝ်ပူႇၵၢင်ႉမႃးသေ လၢတ်ႈဝႃႈ- “တီႈသူၼႆႉမီးထမ်ႈ မႃးႁဝ်းၵႂႃႇတူၺ်း။ ပူႇၵၢင်ႉၶဝ်သမ်ႉဝႃႈမၼ်းၵႆၼႃႇၸဝ်ႈပေႃႈ ဢမ်ႇငၢႆႈၶႃႈၼႆသေ မၼ်းၸဝ်ႈၵေႃႈသင်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ-ႁႂ်ႈဢဝ်တုင်းၽိူၵ်ႇတုင်းလႅင်ၵႂႃႇပၵ်းဝႆႉသေ လုမ်းလႃးၵႂႃႇ”- ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း