ႁႅင်းၵၢၼ်တႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်လူမ်ငၢၼ်းၸၼ် ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆၽွင်းၵႂႃႇႁႃပႃ

ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း တီႈၵဵင်းမႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ပဵၼ်လူမ်းငၢၼ်းၸၼ် ၽွင်းၵႂႃႇႁႃပႃသေ ထိုင်တီႈၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ။

Shan people dead in Rever at CM
Photo by CM News/ ႁၢင်ႈၽွင်းတိုၵ်ႉၸွႆႈၵၼ်ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၸၢႆးယႃႇ ၶိုၼ်ႈၾင်ႇၼမ်ႉ။

ဝၼ်းတီႈ 13/05/2019 ၼၼ်ႉ ၸၢႆးယႃႇ ဢႃယု 42 ပီ ပဵၼ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ဢၼ်ယူႇသဝ်း ႁဵတ်းၵၢၼ်တီႈၵဵင်းမႆႇ ၊ ၸူမ်ၼမ်ႉတၢႆ ၽွင်းၵႂႃႇဢဝ်ပႃၼႂ်းၼမ်ႉႁွင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်း ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းၸၢႆးသေ သူင်ႇၶၢဝ်ႇၸူး ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ။ လႆႈႁူႉဝႃႈမၼ်းၸၢႆးယူႇသဝ်းတီႈဢိူင်ႇသၼ်ပူးလိူၺ်ႊ ၸႄႈဝဵင်းလွႆသၵဵတ်း ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ။

ပီႈၼွင်ႉမၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ – “ မၼ်းၸၢႆးၼႆႉ မီးလူမ်းငၢၼ်းၸၼ်။ မၼ်းၸၢႆးၵႂႃႇၵၢင်ၼႅင်ႈဝႆႉ မိူဝ်ႈၵၢင်ၶမ်ႈဝၼ်းတီႈ 12။ ၵၢင်ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 13 ၼၼ်ႉ မၼ်းၸၢႆးဢွၵ်ႇၵႂႃႇၵဵပ်းၼႅင်ႈ ဢၼ်ၵၢင်ဝႆႉၼၼ်ႉၼႆသေ ဢမ်ႇပွၵ်ႈႁိူၼ်း ၶိုၼ်း၊ ၸင်ႇၵႂႃႇၸွမ်းႁႃ လႆႈႁၼ်တူဝ်တၢႆမၼ်းသေ ၸႅင်ႈၸဝ်ႈ ၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈဢေႃႈ” ဝႃႈၼႆ။

ပလိၵ်ႈထႆး ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းတၢႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးႁွႆးၺႃးႁဵတ်းႁၢႆႉသင်။ တၢင်းၾၢႆႇပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈထၢင်ႇထိူမ်သင်လႄႈ ၸင်ႇဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ်မၼ်းၸၢႆး ၵႂႃႇႁႅၼ်းလူႇတၢၼ်းပၼ်သေ ၽဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် ပႅတ်ႈ။

ၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ်မေႊ 2019 ၼႆႉတီႈဝဵင်းၵဵင်းမႆႇ ၾူၼ်ၵေႃႈဢမ်ႇတူၵ်း၊ ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇၵေႃႈ မႆႈႁႅင်းၼႃႇလႄႈ ၵူၼ်းႁဵတ်း ၵၢၼ်သူၼ်၊ ၵၢၼ်ၵေႃႇသၢင်ႈ၊ ႁႃပူႁႃပႃ ၸိူဝ်းၼႆႉပဵၼ်လူမ်း ထိုင်တီႈလႆႈ ႁၢမ်သူင်ႇႁူင်းယႃ ထိုင်တီႈလူႉတၢႆၵေႃႈမီး။

ဝၼ်းတီႈ 13 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈၸၢႆးဝိၼ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ လူမ်ႉတၢႆဝႆႉယူႇတီႈပႃႇထိူၼ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းသႃရၽီး ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ၸိုင်ႈထႆး။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

SHARE