ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ် ထႆး – မၢၼ်ႈ TBC ႁူပ်ႉၵၼ် တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၵၼ်လၢႆလွင်ႈ

0

ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၸွမ်း လႅၼ်လိၼ်လၢႆလွင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းတီႈ 91 တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း။

ဝၼ်းတီႈ 06/12/2017 ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉဢုပ်ႇၵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွင်ႈလႅၼ် လိၼ်လႄႈ တႃႇႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃ မီးၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်တင်း သွင်ၾၢႆႇလႄႈၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ။ ၸတ်းႁဵတ်းတီႈႁူင်းႁႅမ်း သၢၼ်းမုၼ်း ဢႃးၶႃႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇမႄႈသၢႆ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ – ၼႂ်းပၢင်ၵုမ်ၼႆႉ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်လၢႆလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇလွင်ႈႁႅတ်ႉ ၼမ်ႉႁဵတ်းၾၢႆႁူဝ်ၼမ်ႉသၢႆ၊ လွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈၶႆပၼ်ႁႃ ၵၢၼ်ၵႃႉၶၢႆၵူၼ်း၊ လွင်ႈႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈ ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ်၊ လွင်ႈလၵ်ႉတတ်းမႆႉယႃႉပႃႇထိူၼ်ႇ၊ လွင်ႈႁႂ်ႈသိုၵ်းတင်းသွင်ၾၢႆႇ ႁူမ်ႈၵၼ် ၵူတ်ႇထတ်းၸွမ်းသၢပ်ႇၼမ်ႉဢၼ်ၸပ်းလႅၼ်လိၼ် 4 လိူၼ်လႂ်ၼိုင်ႈပွၵ်ႈ၊ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်ၾိင်ႈႁိတ်ႈ ႁွႆး ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၸမ်ၸႂ်ၵၼ်ၼႂ်းၵႄႈၵၢင်သွင်ၸိုင်ႈမိူင်း ပႃးၸဵမ်လွင်ႈၸွမ်းႁႃတူဝ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၽိတ်း ဢၼ်ပၢႆႈၶဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 08/11/2017 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၶွမ်ႊမတီႊလႅၼ်လိၼ်ထႆး – မၢၼ်ႈ ႁူပ်ႉထူပ်းဢုပ်ႇၵၼ် တႃႇႁူမ်ႈၵၼ်ၵႄႈလိတ်ႈပၼ်ႁႃၸွမ်းလႅၼ်လိၼ်။ ၾၢႆႇမိူင်းထႆး မီးၸဝ်ႈသိုၵ်းလူင် ၵီႊၻႃႊၵွၼ်ႊ ၸၼ်ႊထရႃႊ ၊ ၾၢႆႇလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈမီး ဢူးသူဝ်းသူဝ်းၵျေႃႇ ဢိၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈ တီႈၾၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈ ၶဝ်ႈႁူမ်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း တီႈႁူင်းႁႅမ်း သၢၼ်းမုၼ်း ဢႃးၶႃႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းဢွၵ်ႇ ။

Photo by MaeSai News

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here