Tuesday, June 18, 2024

ၶၢဝ်းမႆႈပီၼႆႉၼမ်ႉႁႅင်ႈႁႅင်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးႁႅင်းၼမ်ႉပဵင်းပေႃးတႃႇၸႂ်ႉႁဵတ်းၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင် ၾၢႆႇၾႆးၾႃႉတတ်းၾႆး

Must read

ၶၢဝ်းမႆႈပီၼႆႉ ဝဵင်းယႂ်ႇဝဵင်းလူင်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပႃးၸဵမ်ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆး ၾႆးၾႃႉၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပွင်ႉၶၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈ။ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈတႄႉပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယွၼ်ႉၼမ်ႉႁႅင်ႈလႄႈ ႁႅင်းၼမ်ႉဢႄႇ။ ဢမ်ႇပေႃးတႃႇၸႂ်ႉႁဵတ်းဢွၵ်ႇၾႆးၾႃႉတႃႇၸႅၵ်ႇပၼ်ၵူႈၸေႈမိူင်းလႄႈတိူင်းမိူၼ်ၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။

Photo by LK youth- ႁူင်းႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉ တီႈၵဵင်းတွင်း

ၼၢင်းလၢဝ် ၵူၼ်းလၢင်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႆႈၸႂ်ႉႁႅင်းထၢတ်ႈၾႆးၾႃႉၵဵင်းတွင်းလၢတ်ႈတီႈၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈဝႃႈ -“လွင်ႈၶဝ်တေတတ်းၾႆးၼႆတႄႉ ၶဝ်ၵေႃႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇယူႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ။ ၼႂ်းၾေႉသ်ပုၵ်ႉဢၼ်ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈၾႆးၾႃႉၶဝ် ဢွၵ်ႇဝႆႉၸိူဝ်းၼႆႉလႆႈႁၼ်ယူႇ ။ ဝႃႈတေမႅင်ႇၵၼ်ၸႂ်ႉၾႆးၼႆ။ မိူင်းပၼ်ႇၼႆႉၾႆးၾႃႉတေၶၢတ်ႇ ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း1 မူင်းတေႃႇ 3 မူင်း၊ လၢင်းၶိူဝ်းသမ်ႉ ဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်းတေႃႇထိုင် 7 မူင်းၵၢင်ၶမ်ႈၼႆ။ ၾႆးၶၢတ်ႇၶၢဝ်းယၢမ်းၼၼ်ႉတၼ်းမႅၼ်ႈယူႇ 2-3 ဝၼ်းယူဝ်ႉ။ ဝၢႆးသေၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇမႅၼ်ႈယဝ်ႉဝႃႈ မၼ်းၶႆႈၶၢတ်ႇၶၢဝ်းလႂ်ၶၢတ်ႇ။ ၶၢတ်ႇၵေႃႈႁိုင်ဝႃႈႁိုင်။ သႂ်ႇသႂ်ႇမႃးမိူၼ်ၼင်ႇမိူဝ်ႈၼႆႉ ၾႆးၶၢတ်ႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉပုၼ်ႉ တေႃႇထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼႆႉ ယင်းပႆႇမႃးၶိုၼ်း။ ၵမ်ႈၽွင်ႈပေႃးပဵၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇသူၼ်ၸဝ်ႉတႄႉ ပိူၼ်ႈတေၵႂႃႇတၼ်းႁုင်ၶဝ်ႈႁဵတ်းၽၵ်းသင်ၼေႃႈ။ ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇတႃႇၵိၼ်ယမ်ႉ။ တႃႇတၢင်ႇၼမ်ႉၸႂ်ႉ။ ႁူင်းၵၢၼ်မေးလူတ်ႉမေးၵႃးၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈယၢပ်ႇ။ ပိူင်လူင်ပဵၼ်တီႈႁူင်းယႃၸိူဝ်းၼႆႉၶႃႈဢိူဝ်ႈ ဢၼ်ယၢပ်ႇတႄႉ။ လၢင်းၶိူဝ်းၼႆႉ ပၢႆလိူဝ်မႆႈၼႃႇၶႃႈၼေႃႈ။” – ဝႃႈၼႆ။

- Subscription -

ၵၢၼ်ၾႆးၾႃႉ EPC  ဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းတီႈ 30/4/2019 ၼႆႉ ၶၢဝ်းယၢမ်းတေတတ်းၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းမိူင်းပၼ်ႇ ၵၢင်ဝၼ်း 1 မူင်းထိုင် 3 မူင်း၊ လၢင်းၶိူဝ်း ဝၢႆးဝၼ်း 5 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်း၊ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ ၵၢင်ၶမ်ႈ 7 မူင်းထိုင်ၵၢင်ၶိုၼ်း 9 မူင်း၊ မွၵ်ႇမႆႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း 10 မူင်းထိုင် 11 မူင်း ဝႃႈၼႆသေဢမ်ႇၵႃး ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼႆႉ တတ်းပႃးသၢႆ 66 KV မိူင်းၼၢႆးၼႆလႄႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လၢင်းၶိူဝ်း ၊မိူင်းပၼ်ႇဢၼ်ၸႂ်ႉသၢႆၸွမ်းၵၼ်တင်းမိူင်းၼၢႆးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾႆးမွတ်ႇပႃးၸဵမ်ၸဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

လိူဝ်ၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ဢၼ်မီးတိူင်းသိုၵ်း ယပၶ ၵေႃႈ ၾႆးၾႃႉၵႆႉၵႆႉၶၢတ်ႇလိူဝ်ၵူႈပီ။ ၸၢႆးၶမ်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပီၼႆႉမႆႈၵေႃႈမႆႈလိူဝ်ၵူႈပီ ဝႃႈၼႆ။

“ပေႃးဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉ ၼႂ်းၵၢတ်ႇၼႂ်းသႃးၵေႃႈလပ်းသိင်ႇၽိုတ်းၽိုတ်းဢေႃႈ။ ၾႆးၾႃႉတီႈတူၼ်ႈတီးၼႆႉ ၾႆးတိုၵ်ႉၶၢတ်ႇပီၼႆႉၵူၺ်းတႄႉဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၵူႈပီၵေႃႈ ၶၢတ်ႇယူႇၵူၺ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ ပီၼႆႉ ၵမ်းၵမ်းၶၢတ်ႇ ။  ပၢႆလိူဝ်မႆႈ ၾႆးသမ်ႉၶၢတ်ႇထႅင်ႈယၢပ်ႇဝႆႉဢေႃႈတွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉ တူၼ်ႈတီး ပီၼႆႉ။ ”- ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၊သီႇပေႃႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢၼ်ၸႂ်ႉႁႅင်းၾႆးၾႃႉ ၼမ်လိူဝ်ၵူႈပီ။

ၸၢႆးၸၢႆးသီႇပေႃႉလၢတ်ႈဝႃႈ –  “မိူဝ်ႈဝႃး မႆႈၼႃႇၵေႃႈႁင်းမၼ်း ။ ၵူၼ်းၵေႃႈဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉ ၼမ်။ မေႃႈၾႆးထရၼ်ႊသၾေႃႇမႃႇ ပေႃးမႆႈ ပေႃးၵွႆ။ ၼႂ်ၼႆႉတႄႉ ၾႆးၾႃႉၶဝ်ႁိပ်ႈၼႅတ်ႈမေးပၼ်ယူႇၶႃႈ။ သီႇပေႃႉၼႆႉမႆႈၼႃႇ။  ဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇလီ မီးၾႆးၾႃႉၸႂ်ႉယဝ်ႉသမ်ႉ ၸႂ်ႉၼမ်ၼႃႇၵေႃႈဢမ်ႇလီ ၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးၾႆးမႆႈၶႃႈၼေႃႈ။ တၵ်းလႆႈၾၢင်ႉၶႃႈဢေႃႈ။ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁုင်ၶဝ်ႈ ႁဵတ်းၽၵ်း တၢတ်ႈၶူဝ်း တင်ႈၼမ်ႉမႆႈယူႇၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၾႆးၵိုင်ႉၵၢင်ႉမွတ်ႇၸိုင် ထွၼ်သၢႆၾႆး၊ ပိၵ်ႉၼဵၼ်ၾႆးဝႆႉၼႆႉတႄႉသၢင်ႇထုၵ်ႇသေပိူၼ်ႈယဝ်ႉၶႃႈ။ ၵူဝ်လိုမ်းၶႃႈဢေႃႈ ၵူဝ်ၾႆးမႆႈၼေႃႈ  ”  ဝႃႈၼႆ။

ၶွပ်ႊပူဝ်ႊရေႊသျိၼ်း ၾႆးၾႃႉတိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းတိူင်းတႃႈၵုင်ႈၼႆႉ မီးလၢႆလၢႆၸေႈဝဵင်း တေပၼ်ႇပုတ်ႈၵၼ်တတ်းၾႆးၾႃႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 9 မူင်းထိုင် 11 မူင်း 1 ၵမ်းလႄႈ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ  7 မူင်းထိုင် 8 မူင်း 1 ၵမ်း။ ၶၢဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းၸႂ်ႉၾႆးၾႃႉၼမ်။

ပိူင်လူင်တေတတ်းတီႈပွၵ်ႉႁူင်းၵၢၼ်ႁူင်းငၢၼ်း၊ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉယွမ်ႇဢၼ်ၵူၼ်းယူႇတႄႉ ပေႃးလူဝ်ႇၸင်ႇ တေတတ်း။ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁူင်းယႃ ႁူင်းႁဵၼ်း တီႈဢၼ်ဢမ်ႇမီးၾႆးၾႃႉဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉတႄႉ တေၶတ်းၸႂ် ၼင်ႇႁိုဝ်တေဢမ်ႇလႆႈတတ်းၾႆးၾႃႉ- ဝႃႈၼႆ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း