Saturday, September 30, 2023

တပ်ႉသိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း

Must read

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင်သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း တိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလင်ၼိုင်ႈ လႄႈလူတ်ႉၵႃး တူင်းၾိူင်းလမ်းၼိုင်ႈလူႉၵွႆ တီႈဝၢၼ်ႈၵဵင်းတွင်း ဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း။

ပူၼ်ႉမႃးမိူဝ်ႈဝၼ်းတီႈ 30/11/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 11:30 မူင်း၊ ၽွင်းၵူၼ်းၼွၼ်းယဵၼ်ၼၼ်ႉ တပ်ႉသိုၵ်း လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶလယ 99 ၊ ၽူႈၵွၼ်းတပ်ႉပဵၼ်ၸဝ်ႈႁၢၼ် ၽျူႇၵျေႃႇၸူဝ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း 35 ၵေႃႉ [ၾၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ်တိူင်းသိုၵ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၵၢင် (ယလၶ)ၶူဝ်လမ်၊ ဢၼ်ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ်တၢၼ်းလၢႆႇ ပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းတိူင်းသိုၵ်း]ၼၼ်ႉ ယိုဝ်းၵွင်ႈၸၢၵ်ႈမွၵ်ႈ 40-50 လုၵ်ႈသေ ပွႆႇမၢၵ်ႇလူင် 60-mm သႂ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈၵဵင်းတွင်း ဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတိူဝ်ႉၺႃးႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ တင်းၵႃးတူင်းၾိူင်းလမ်းၼိုင်ႈလူႉၵွႆၵႂႃႇ။ လူတ်ႉၵႃးလႄႈႁိူၼ်း ဢၼ်ၺႃးမၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းသႂ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်းၸၢႆးလႃႉယဵၼ်ႇ ဢႃယု 38 ပီ တင်းၵေႃႉပဵၼ်မႄႈ ဢႃယု 50 ပီ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢမ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ-ၼႆယဝ်ႉ။

- Subscription -

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၽူႈတႅၼ်းသၽႃးၵူၼ်းမိူင်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းသူႈ ၸၢႆးထုၼ်းဢေး လၢတ်ႈဝႃႈ- “ပေႃးဢဝ်ပိူင်သိုၵ်းဝႃႈ တေလႆႈဢဝ်ဢႃယုသၢႆၸႂ်သေၵႅတ်ႇၵင်ႈ ႁိူၼ်းယေးၶူဝ်းၶွင်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ၵမ်းၼႆႉသမ်ႉမၼ်းပႅၵ်ႇပိူင်ႈၵၼ်၊ ၼႆႉသမ်ႉဢဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ပဵၼ်ပဝ်ႈမၢႆသေယိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ မၼ်းဢမ်ႇထုၵ်ႇလီပဵၼ်။ ၵွပ်ႈၼၼ်လႄႈ မၼ်းပဵၼ်ၽႂ်ၵေႃႉၸီႉသင်ႇ၊ ပုၼ်ႈၽွၼ်းသမ်ႉမီးတီႈၽႂ်ၼႆ မၼ်းမီးၵႂၢမ်းထၢမ်။ လွင်ႈၼႆႉၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼႆႉ လီလႆႈႁူပ်ႉထူပ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းသေသပ်းလႅင်းၼႄလူးၵွၼ်ႇ”- ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ၵူၼ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ- “ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ၊ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵေႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ ပိူၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇယိုဝ်းၶဝ်။ ၶၢဝ်းၼၼ်ႉ ၸမ်တေတဵင်ႈၶိုၼ်း ၽွင်းပိူၼ်ႈၼွၼ်းယဵၼ်ယဝ်ႉ လႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈမေႃးဢွၵ်ႇလႄႈ သဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ။ မၢၵ်ႇတႄႉၶဝ်ယိုဝ်းသၢမ်လုၵ်ႈ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်လႆႈငိၼ်းသဵင်မၼ်းတႄႉလုၵ်ႈလဵဝ်ၵူၺ်း၊ လုၵ်ႈဢၼ်မႃးတူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉယဝ်ႉ။ ၵၢမ်ႇလီဢမ်ႇတိူဝ်ႉၺႃးၵူၼ်း”- ဝႃႈၼႆ။

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇၶၢဝ်ႇ SSPP/SSA ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ၽူႈမီးၸၼ်ႉၸဝ်ႈၼိုင်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ- လၢႆးဢၼ်သိုၵ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ႁဵတ်းၼႆႉ မၼ်းပဵၼ်လွင်ႈလွၵ်ႇငိုတ်ႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းတူၵ်းၸႂ် ၵူဝ်ႁႄ။ လၢႆးၼႆႉမၼ်းဢမ်ႇၸႂ်ႈလၢႆး ဢၼ်ၶႂ်ႈႁဵတ်းႁႂ်ႈၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵတ်းယဵၼ်ၼိမ်သဝ်း၊ ပဵၼ်လၢႆးဢၼ်သၢင်ႈႁႂ်ႈဢမ်ႇၵတ်းယဵၼ်ၵူၺ်း။ ထုင်ႉတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈပၵ်းယူႇတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉ SSPP/SSA လႆႈထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်ၸဵမ်မိူဝ်ႈပီ 2012 မိူဝ်ႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမႃးလေႃႇတိုၵ်းပုၼ်ႉယဝ်ႉ- ဝႃႈၼႆ။

ၾၢႆႇၼိုင်ႈတၢင်းၼိုင်ႈ သဵၼ်ႈတၢင်းဝၢၼ်ႈလွႆ-လွႆၼၢႆး ဢၼ်မီးႁိမ်းႁွမ်းၵၼ် တင်းထုင်ႉဢၼ်ပဵၼ်ပၼ်ႁႃၵၼ် ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းၺႃးၵွင်ႈလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇမိူင်းဢွတ်ႇၼႆႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးမွၵ်ႈ 2 လိူၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၾၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဢိင်ဢၢင်ႈဝႃႈ ၶဝ်တေႁဵတ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၼႆသေ ၸႂ်ႉႁႂ်ႈၾၢႆႇသိုၵ်း SSPP/SSA ထွၼ်ဢွၵ်ႇပၼ်မႃးယူႇ။

ဢၢၼ်ႇယဝ်ႉႁူမ်ႈပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်တီႈၼႆႈ

- Subscription -
- SHAN's Apps -spot_img

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း