ပလိၵ်ႈတီႉယႃႈမႃႉ ယႃႈမဝ်းၵမ် တီႈၵဵၵ်ႉ(လၢၼ်ႇ) တၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈၼႂ်းမိူင်း ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ တီႉလႆႈယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇတင်း ယႃႈမႃႉတၢင်းၶဝ်ႈ ၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

Durg-Photo
Photo by – DVB/ ယႃႈမဝ်းၵမ် ဢၼ်တီႉၺွပ်းလႆႈ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈဝဵင်းၼွင်ၶဵဝ်

ဝၼ်းတီႈ 23/03/2019 ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ႁိမ်း 2 မူင်းၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈၾၢႆႇၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉယႃႈမဝ်းၵမ် မၢႆ 24 လႆႈၵူတ်ႇထတ်း ရူတ်ႉၵႃးႁပ်ႉၸၢင်ႈတၢင်ႇၵူၼ်းလမ်းၼိုင်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ် ယႃႈၾိၼ်ႇၽိူၵ်ႇ 44 ဢႅပ်ႇ (ၼမ်ႉၼၵ်း 484 ၵရမ်ႇ)၊ ယႃႈမႃႉ 14,600 မဵတ်ႉလႄႈ ၾူၼ်း 2 လုၵ်ႈ တီႈၵဵၵ်ႉ(လၢၼ်ႇ) ဢူဝ်ႊရီႊယႅၼ်ႊထိူဝ်ႊ တူဝ်းၵဵၵ်ႉ တၢင်းၶဝ်ႈၸႄႈဝဵင်း ၼွင်ၶဵဝ် ၸိုင်ႈတႆး ပွတ်းႁွင်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈၼႆႉ ယူႇတီႈပလိၵ်ႈ တီႉၺွပ်းဝႆႉ ၵူၼ်းႁေႃႈၵႃး ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉလၢဝ်ဝဵင်း ဢႃယု 41 ပီ တေပၼ်တူတ်ႈတၢမ်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇပၵ်းပိူင်ဝၢၼ်ႈမိူင်းမီးၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၶေႃႈမုလ်း – DVB

ဢုပ်ႇဢူဝ်း ၽူႈတွႆႇႁွၵ်ႈ

SHARE